პრო­ფე­სი­ულ გა­ნათ­ლე­ბა­ში რე­ფორ­მა ხორ­ცი­ელ­დე­ბა
10 დეკემბერი, 2010
889
print

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რ­მა პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მის სტრა­ტე­გი­ის (2009-2012 წლე­ბი) გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის შე­სა­ხებ სა­მი­ნის­ტ­როს 2010 წლის ან­გა­რი­ში წა­რად­გი­ნა.

”ინ­ტერ­პ­რეს­ნი­უ­სის" ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ან­გა­რი­ში მო­ი­ცავ­და ინ­ფორ­მა­ცი­ას სა­მი­ნის­ტ­როს მი­ერ პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის რე­ფორ­მის სტრა­ტე­გი­ის სა­მოქ­მე­დო გეგ­მით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბუ­ლი ღო­ნის­ძი­ე­ბე­ბის შეს­რუ­ლე­ბის შე­სა­ხებ.

მი­ნის­ტ­რის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მიმ­დი­ნა­რე რე­ფორ­მა მიზ­ნად ისა­ხავს შრო­მის ბაზ­რის მოთხოვ­ნებ­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი ახა­ლი პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მის შექ­მ­ნას, რო­მე­ლიც გავ­ლე­ნას იქო­ნი­ებს ქვეყ­ნის ეკო­ნო­მი­კურ გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე, თავ­სე­ბა­დი იქ­ნე­ბა სა­ერ­თო ევ­რო­პულ და სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სივ­რ­ცეს­თან და ხელს შე­უწყობს პი­როვ­ნე­ბის თვით­რე­ა­ლი­ზა­ცი­ას.

სტრა­ტე­გი­ის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბის პრო­ცეს­ში სა­მი­ნის­ტ­როს მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან დახ­მა­რე­ბას უწე­ვენ პარ­ტ­ნი­ო­რი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი (INWENT, USAID, UNDP, IOM, GTZ, NRC, და სხვ.),

გუ­შინ­დელ კონ­ფე­რენ­ცი­ას სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რის მო­ად­გი­ლე ირი­ნე ქურ­და­ძე, პრო­ფე­სი­უ­ლი გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მომ­ზა­დე­ბის ეროვ­ნუ­ლი პრო­ფე­სი­უ­ლი საბ­ჭოს წევ­რე­ბი, სა­მი­ნის­ტ­როს დაქ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა­ში მყო­ფი უწყე­ბე­ბი და სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი ეს­წ­რე­ბოდ­ნენ.

სხვა სიახლეები
02 ივლისი, 2015 თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტი ,,ჰიპოკრატე“
09 მარტი, 2015 კასტური სისტემა საქართველოს სასკოლო სივრცეში
22 დეკემბერი, 2014 სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად
22 დეკემბერი, 2014 ს.ს.ი.პ. ,,ქალაქ ბათუმის №25 საჯაროსკოლა”აცხადებსსაჯაროაუქციონს
09 ივნისი, 2014 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ
11 აპრილი, 2014 სკოლა და პოლიტიკა
18 მარტი, 2014 სამართალ-უსამართლობა და განათლება
27 ივნისი, 2013 ახა­ლი მე­თო­დო­ლო­გია სა­ჯა­რო სკო­ლებ­ში
22 ივნისი, 2013 კავ­კა­სი­ის ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის სკო­ლა
23 მაისი, 2013 კავ­კა­სი­ის ბიზ­ნე­სის სკო­ლა - ფარ­თო შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის სამ­ყა­რო