სკო­ლე­ბის სა­შუ­ა­ლო სა­ფე­ხურ­ზე ახა­ლი არ­ჩე­ვი­თი სა­გა­ნი - “მსოფ­ლიო კულ­ტუ­რა” შე­მო­დის
30 ივლისი, 2011
2221
print

2011-2016 წლე­ბის ახა­ლი ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მის მი­ხედ­ვით, ზო­გად­სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო სკო­ლე­ბის სა­შუ­ა­ლო სა­ფე­ხურ­ზე ახა­ლი არ­ჩე­ვი­თი სა­გა­ნი - “მსოფ­ლიო კულ­ტუ­რა” შე­მო­დის.

ამ თე­მას გუ­შინ პე­და­გოგ­თა კონ­ფე­რენ­ცია მი­ეძღ­ვ­ნა, რო­მე­ლიც სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მე­ბი­სა და შე­ფა­სე­ბის ცენ­ტ­რის ორ­გა­ნი­ზე­ბით გა­ი­მარ­თა.

ცენ­ტ­რის მი­ერ შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი საგ­ნობ­რი­ვი პროგ­რა­მა პი­ლო­ტი­რე­ბას თბი­ლი­სი­სა და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სხვა­დას­ხ­ვა რე­გი­ო­ნე­ბის 12 სა­ჯა­რო და 2 კერ­ძო სკო­ლა­ში გა­დი­ო­და. კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე მოწ­ვე­ულ­ნი იყ­ვ­ნენ პე­და­გო­გე­ბი რო­გორც სა­პი­ლო­ტე, ასე­ვე იმ სკო­ლე­ბი­დან, რომ­ლებ­მაც 2011-2012 სას­წავ­ლო წელს უკ­ვე აირ­ჩი­ეს სა­გა­ნი “მსოფ­ლიო კულ­ტუ­რა” - მათ შო­რის თბი­ლი­სის, კა­ხე­თის, ქვე­მო ქარ­თ­ლის, ში­და ქარ­თ­ლის, იმე­რე­თის, გუ­რი­ის, აჭა­რის, რა­ჭა-ლეჩხუ­მის, სვა­ნე­თის, მცხე­თა-მთი­ა­ნე­თის, აფხა­ზე­თის, სამ­ცხე-ჯა­ვა­ხე­თის სა­ჯა­რო სკო­ლე­ბი­დან.

კონ­ფე­რენ­ცი­ის მსვლე­ლო­ბი­სას სა­პი­ლო­ტე სკო­ლე­ბის პე­და­გო­გებ­მა მოკ­ლე სა­მო­დე­ლო გაკ­ვე­თი­ლე­ბი წარ­მო­ად­გი­ნეს თე­მებ­ზე: "კულ­ტუ­რა­თა მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბა", "კულ­ტუ­რის უნი­ვერ­სა­ლი­ე­ბი", "ბუ­ნე­ბა და კულ­ტუ­რა", "კულ­ტუ­რა­თა ტი­პო­ლო­გია", "კულ­ტუ­რა­თა დი­ნა­მი­კა" და სხვ.

პე­და­გოგ­თა კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ი­ღეს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის მი­ნის­ტ­რის მო­ად­გი­ლემ ირი­ნე ქურ­და­ძემ, სა­მი­ნის­ტ­როს ეროვ­ნუ­ლი სას­წავ­ლო გეგ­მე­ბი­სა და შე­ფა­სე­ბის ცენ­ტ­რის დი­რექ­ტორ­მა ნა­თია ჯო­ხა­ძემ, ცენ­ტ­რის “მსოფ­ლიო კულ­ტუ­რის” ექ­ს­პერ­ტებ­მა, თსუ-ს ინ­ტერ­კულ­ტუ­რუ­ლი დი­ა­ლო­გის იუნეს­კოს კა­თედ­რი­სა და თბი­ლი­სის თა­ვი­სუ­ფა­ლი უნი­ვერ­სი­ტე­ტის პრო­ფე­სო­რებ­მა.

სხვა სიახლეები
02 ივლისი, 2015 თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტი ,,ჰიპოკრატე“
09 მარტი, 2015 კასტური სისტემა საქართველოს სასკოლო სივრცეში
22 დეკემბერი, 2014 სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად
22 დეკემბერი, 2014 ს.ს.ი.პ. ,,ქალაქ ბათუმის №25 საჯაროსკოლა”აცხადებსსაჯაროაუქციონს
09 ივნისი, 2014 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ
11 აპრილი, 2014 სკოლა და პოლიტიკა
18 მარტი, 2014 სამართალ-უსამართლობა და განათლება
27 ივნისი, 2013 ახა­ლი მე­თო­დო­ლო­გია სა­ჯა­რო სკო­ლებ­ში
22 ივნისი, 2013 კავ­კა­სი­ის ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის სკო­ლა
23 მაისი, 2013 კავ­კა­სი­ის ბიზ­ნე­სის სკო­ლა - ფარ­თო შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის სამ­ყა­რო