სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ბან­კი ექ­ს­პ­რე­სის მომ­სა­ხუ­რე­ბის სერ­ვის ცენ­ტ­რებს აფარ­თო­ებს
24 აპრილი, 2012
2421
print

"სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ბანკს" და ვი­სო­ლის სუ­პერ­მარ­კე­ტე­ბის ქსელ სმარტს" შო­რის მე­მო­რან­დუ­მი გა­ფორ­მ­და

მე­მო­რან­დუ­მის თა­ნახ­მად, "სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ბან­კი" აფარ­თო­ებს ექ­ს­პ­რე­სის სერ­ვის­ცენ­ტ­რე­ბის ქსელს და ვი­სო­ლის ჯგუ­ფის შვი­ლო­ბილ, სმარ­ტის" ყვე­ლა სუ­პერ­მარ­კეტ­ში ექ­ს­პ­რე­სის თი­თო ფი­ლი­ალს გა­ნა­თავ­სებს. ორი უმ­ს­ხ­ვი­ლე­სი კომ­პა­ნი­ის თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის შე­დე­გად, მომ­ხ­მა­რე­ბე­ლი მის­თ­ვის ყვე­ლა­ზე ხელ­საყ­რელ ად­გი­ლას სწრაფ და მო­სა­ხერ­ხე­ბელ მომ­სა­ხუ­რე­ბას მი­ი­ღებს. მომ­ხ­მა­რე­ბელს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ექ­ნე­ბა, 24 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში ნე­ბის­მი­ერ დროს, ერ­თ­დ­რო­უ­ლად შე­ი­ძი­ნოს პრო­დუქ­ცია სმარ­ტის" სუ­პერ­მარ­კეტ­ში და ისარ­გებ­ლოს ექ­ს­პ­რე­სის მოს­მ­ხუ­რე­ბით, სა­დაც სა­ბან­კო ოპე­რა­ცი­ებს გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლებს. სმარ­ტის სუ­პერ­მარ­კე­ტის კარ­გად გან­ვი­თა­რე­ბულ ქსელ­ში სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ბან­კის ექ­ს­პ­რე­სის სერ­ვის­ცენ­ტ­რე­ბის გან­თავ­სე­ბა, სა­შუ­ა­ლე­ბას მის­ცემს მომ­ხ­მა­რე­ბელს ისარ­გებ­ლოს სა­ბან­კო მომ­სა­ხუ­რე­ბით მგზავ­რო­ბის დრო­საც კი, რად­გან სერ­ვის­ცენ­ტ­რი აღ­მო­სავ­ლეთ-და­სავ­ლე­თის ჩქა­როს­ნუ­ლი ავ­ტო­მა­გის­ტ­რა­ლის მიმ­დე­ბა­რედ არ­სე­ბულ "სმარ­ტის" სუ­პერ­მარ­კეტ­შიც იმუ­შა­ვებს.

"სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ბან­კის" ექ­ს­პ­რე­სის სერ­ვის­ცენ­ტ­რე­ბი და­ყო­ფი­ლია ორ ზო­ნად - მომ­ხ­მა­რე­ბელს ემ­სა­ხუ­რე­ბი­ან რო­გორც მო­ლა­რე ოპე­რა­ტო­რე­ბი, ასე­ვე არ­სე­ბობს თვით­მომ­სა­ხუ­რე­ბის ზო­ნა, სა­დაც მომ­ხ­მა­რე­ბე­ლი 24 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში შეძ­ლებს ისარ­გებ­ლოს ინ­ტერ­ნეტ­ბან­კის ტერ­მი­ნა­ლით, თვით­მომ­სა­ხუ­რე­ბის ტერ­მი­ნა­ლით IPAY და ბან­კო­მა­ტით. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ექ­ს­პ­რე­სის სერ­ვის­ცენ­ტ­რე­ბის მომ­სა­ხუ­რე­ბის ზო­ნა, სა­დაც მომ­ხ­მა­რე­ბელს მო­ლა­რე-ოპე­რა­ტო­რე­ბი მო­ემ­სა­ხუ­რე­ბი­ან, ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მია ყო­ველ­დღე, დი­ლის 900 სა­ა­თი­დან 2100 სა­ა­თამ­დე და შა­ბათ-კვი­რას 1000 სა­ა­თი­დან 1800 სა­ა­თამ­დე. ექ­ს­პ­რე­სის სერ­ვის­ცენ­ტ­რებ­ში მომ­ხ­მა­რე­ბე­ლი სწრა­ფად და მარ­ტი­ვად შეძ­ლებს სპე­ცი­ა­ლუ­რად ექ­ს­პ­რე­სის­თ­ვის შექ­მ­ნი­ლი პრო­დუქ­ტე­ბით - ექ­ს­პ­რეს­პა­კე­ტით", რო­მე­ლიც ექ­ს­პ­რეს­ბა­რათს, მულ­ტი­სა­ვა­ლუ­ტო ან­გა­რიშს, ინ­ტერ­ნეტ­ბან­კი­სა და სმს ბან­კის მომ­სა­ხუ­რე­ბას შე­ი­ცავს; ექ­ს­პ­რე­სა­ნა­ბა­რით" და ექ­ს­პ­რეს­კ­რე­დი­ტით" სარ­გებ­ლო­ბას. რა თქმა უნ­და, ასე­ვე, აქ შე­საძ­ლე­ბე­ლია სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ბან­კის" სხვა პრო­დუქ­ტე­ბის მოხ­მა­რე­ბაც, რო­გო­რი­ცაა: American Express Blue Card-ის გა­ნაცხა­დის შევ­სე­ბა-და­მუ­შა­ვე­ბა, მო­ბილ­ბან­კის, ტე­ლე­ფონ­ბან­კის, მუდ­მი­ვი სა­გა­და­სა­ხა­დო და­ვა­ლე­ბის, ავ­ტო­მა­ტუ­რი გა­დახ­დე­ბის, პლას­ტი­კუ­რი ბა­რა­თის დაზღ­ვე­ვი­სა და ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი ყუ­ლა­ბის მომ­სა­ხუ­რე­ბის ჩარ­თ­ვა.

"სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ბან­კის" გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რის ირაკ­ლი გი­ლა­უ­რის გან­ცხა­დე­ბით, ექ­ს­პ­რე­სის სერ­ვის­ცენ­ტ­რე­ბის გან­თავ­სე­ბა დი­ნა­მი­უ­რად მზარ­დი სმარ­ტის" სუ­პერ­მარ­კე­ტე­ბის ქსელ­ში, კი­დევ უფ­რო ხელ­მი­საწ­ვ­დომს გახ­დის სა­ბან­კო მომ­სა­ხუ­რე­ბას "სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ბან­კის" მომ­ხ­მა­რებ­ლის­თ­ვის და სა­შუ­ა­ლე­ბას მის­ცემს, მათ­თ­ვის სა­სურ­ველ დროს და ად­გი­ლას მი­ი­ღონ სა­ბან­კო სერ­ვი­სი ყვე­ლა­ზე სწრა­ფად და მარ­ტი­ვად. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ მუ­შა­ობს ექ­ს­პ­რე­სის 24 სა­ა­თი­ა­ნი ზო­ნა, სა­დაც მომ­ხ­მა­რე­ბელს შე­უძ­ლია ისარ­გებ­ლოს ონ­ლა­ინ სა­ბან­კო მომ­სა­ხუ­რე­ბის სრუ­ლი სპექ­ტ­რით -ინ­ტერ­ნეტ­ბან­კით, თვით­მომ­სა­ხუ­რე­ბის ტერ­მი­ნა­ლით და ბან­კო­მა­ტით".

“ვი­სოლ ჯგუ­ფის სა­მეთ­ვალ­ყუ­რეო საბ­ჭოს თავ­მ­ჯ­დო­მა­რის სო­სო ფხა­კა­ძის გან­ცხა­დე­ბით, "ვი­სოლ ჯგუ­ფი" ერთ-ერ­თი უდი­დე­სი ბიზ­ნეს ჯგუ­ფია სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, რო­მელ­მაც უკ­ვე არა მხო­ლოდ ენერ­გე­ტი­კის სფე­რო მო­იც­ვა, არა­მედ სამ­შე­ნებ­ლო და სა­რეკ­ლა­მო ბიზ­ნეს­შიც და­იმ­კ­ვიდ­რა სა­ხე­ლი და სუ­პერ­მარ­კე­ტე­ბის ქსელ­საც ავი­თა­რებს. "სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ბან­კ­თან" ახა­ლი თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო და ეფექ­ტუ­რია. ამ თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის ფარ­გ­ლებ­ში სმარ­ტის" ყვე­ლა სა­ვაჭ­რო ცენ­ტ­რ­ში "სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ბან­კი" თა­ვი­სი ექ­ს­პ­რეს­ფი­ლი­ა­ლე­ბით იქ­ნე­ბა წარ­მოდ­გე­ნი­ლი. ეს არის და­მა­ტე­ბი­თი კომ­ფორ­ტი ჩვე­ნი მომ­ხ­მა­რებ­ლის­თ­ვის. ამი­ე­რი­დან ჩვენს მომ­ხ­მა­რე­ბელს, ყო­ველ­თ­ვის ეცო­დი­ნე­ბა, სა­დაც გა­მოჩ­ნ­დე­ბა "სმარ­ტის" ლო­გო­ტი­პი, იმა­ვე სივ­რ­ცე­ში სხვა­დას­ხ­ვა სერ­ვის­თან ერ­თად იქ­ნე­ბა "სა­ქარ­თ­ვე­ლის ბან­კის" ექ­ს­პ­რეს­სერ­ვის­ცენ­ტ­რე­ბი სწრა­ფი გა­დახ­დის ტერ­მი­ნა­ლე­ბით და ყვე­ლა იმ მომ­სა­ხუ­რე­ბით, რა­საც "სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ბან­კის" სთა­ვა­ზობს მომ­ხ­მა­რე­ბელს. მარ­ნე­ულ­ში, გორ­ში და ვა­ზი­სუ­ბან­ში მდე­ბა­რე სამ სუ­პერ­მარ­კეტ­ში უკ­ვე გა­კეთ­და ასე­თი ფი­ლი­ა­ლე­ბი და ყვე­ლა წარ­მა­ტე­ბით მუ­შა­ობს. სა­ბან­კო პრო­დუქ­ტებ­ზე მოთხოვ­ნა ყველ­გან არის და ძა­ლი­ან მო­ხერ­ხე­ბუ­ლია, რო­ცა ერთ სივ­რ­ცე­ში მომ­ხ­მა­რე­ბელს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა აქვს ისარ­გებ­ლოს სუ­პერ­მარ­კე­ტით, სხვა­დას­ხ­ვა მა­ღა­ზი­ი­თა და ბან­კის მომ­სა­ხუ­რე­ბით. მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია, რომ ორ­მა მსხვილ­მა ქარ­თულ­მა კომ­პა­ნი­ამ მყა­რი თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა და­იწყო, რო­მე­ლიც ორი­ვე მხა­რის­თ­ვის სა­სარ­გებ­ლო და ნა­ყო­ფი­ე­რია. არ არის გა­მო­რიცხუ­ლი, რომ მო­მა­ვალ­ში სხვა ერ­თობ­ლი­ვი სა­ინ­ტე­რე­სო პრო­ექ­ტე­ბი გან­ხორ­ცი­ელ­დეს".

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ "სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ბან­კის" ექ­ს­პ­რე­სის ქსე­ლი დღე­ი­სათ­ვის 15 სერ­ვის­ცენ­ტ­რით არის წარ­მოდ­გე­ნი­ლი.

"სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ბან­კის" გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რი აღ­ნიშ­ნავს, რომ "კომ­პა­ნია "ვი­სოლ­თან" ერ­თად გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ პრო­ექ­ტ­ში "სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ბან­კის" სტრა­ტე­გია ექ­ს­პ­რეს­ფი­ლი­ა­ლე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბაა. ბანკს, სა­ერ­თო ჯამ­ში, 160-მდე ფი­ლი­ა­ლი აქვს. აქე­დან 15 ექ­ს­პ­რეს­ფი­ლი­ალს წარ­მო­ად­გენს. წლის ბო­ლომ­დე ექ­ს­პ­რეს­ფი­ლი­ა­ლე­ბი 50-მდე გა­იზ­რ­დე­ბა. მიმ­დი­ნა­რე წლის ბო­ლო­სათ­ვის კი "სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ბან­კი" 200-მდე ფი­ლი­ა­ლით იქ­ნე­ბა წარ­მოდ­გე­ნი­ლი. ექ­ს­პ­რე­სის ხიბ­ლი კი სწო­რედ სწრა­ფი მომ­სა­ხუ­რე­ბაა.

რაც შე­ე­ხე­ბა "სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ბან­კის" ფი­ლი­ა­ლე­ბის "სმარ­ტის" სუ­პერ­მარ­კე­ტის ქსელ­ში გახ­ს­ნას, ეს პარ­ტ­ნი­ო­რო­ბა იმა­ზეც მი­ა­ნიშ­ნებს, რომ ორი­ვე კომ­პა­ნია მომ­ხ­მა­რებ­ლის მოთხოვ­ნა­ზეა ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლია. უდა­ოდ, კარ­გი სი­ნერ­გია იქ­ნე­ბა ბან­კი­სა და სუ­პერ­მარ­კე­ტის ერთ სივ­რ­ცე­ში გან­თავ­სე­ბა".

სხვა სიახლეები
06 მაისი, 2015 ”ეროვნული ბანკის ცალმხრივი ქმედებები არ იქნება საკმარისი ლარის სტაბილურობისათვის”
23 აპრილი, 2015 გაკვეთილი
12 ივნისი, 2014 TBC ბანკი ლონდონის საფონდო ბირჟაზე
03 აპრილი, 2013 ამიერიდან საქართველოს ბანკის American Express ბარათებით „ვისოლის“ ავტოგასამართ სადგურებშიც გადაიხდით!
15 თებერვალი, 2013 თიბისი ბანკის ბარათების ფესტივალი დასრულდა
13 თებერვალი, 2013 12 თებერვლიდან “ვითიბი ბანკი” ავტოსესხებზე აქციას იწყებს
18 იანვარი, 2013 თიბისი ბანკმა სამი მეანაბრე ფულადი პრიზებით დაასაჩუქრა
21 დეკემბერი, 2012 თიბისი ბანკის ბარათების ფესტივალი დაიწყო
05 დეკემბერი, 2012 "ურთიერთობისთვის ყოველი ჩვენგანი მნიშვნელოვანია"
23 ნოემბერი, 2012 "ბანკმა კონსტანტამ" ახლადგახსნილი და განახლებული ფილიალების პრეზენტაცია გამართა