ცვლი­ლე­ბე­ბი "პროკ­რე­დიტ­ბან­კის" დი­რექ­ტო­რატ­ში
19 ივლისი, 2012
1608
print

"პროკ­რე­დიტ ბან­კის" დი­რექ­ტორ­თა საბ­ჭოს შე­მად­გენ­ლო­ბა­ში ცვლი­ლე­ბე­ბია. ბან­კის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ბან­კის გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რის თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე მაია მე­რე­დო­ვას სა­შა ტერ­ნე­სი შეც­ვ­ლის.

ბან­კის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, მაია მე­რე­დო­ვა თით­ქ­მის ექ­ვ­სი წე­ლია რაც ბან­კის მე­ნეჯ­მენ­ტ­ში მუ­შა­ობს, აქე­დან ბო­ლო ორი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რის პო­ზი­ცი­ა­ზე. მან უდი­დე­სი წვლი­ლი შე­ი­ტა­ნა კომ­პა­ნი­ის წარ­მა­ტე­ბა­ში. მი­სი ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ბის პე­რი­ოდ­ში პროკ­რე­დიტ ბან­კ­მა მყა­რად და­იმ­კ­ვიდ­რა მე­სა­მე უმ­ს­ხი­ლე­სი ბან­კის პო­ზი­ცია ქვეყ­ნის სა­ბან­კო სივ­რ­ცე­ში.

სა­შა ტერ­ნეს­თან (გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რი) და ქე­თე­ვან ხუს­კი­ვა­ძეს­თან ერ­თად (დი­რექ­ტო­რი), ქე­თე­ვან ბურ­დუ­ლი და­ი­ნიშ­ნა ბან­კის მე­სა­მე დი­რექ­ტო­რად (ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ეროვ­ნუ­ლი ბან­კის მი­ერ დამ­ტ­კი­ცე­ბას). ქე­თე­ვან ბურ­დულ­მა თა­ვი­სი კა­რი­ე­რა "პროკ­რე­დიტ­ში" რვა წლის წინ ბან­კის საკ­რე­დი­ტო გან­ყო­ფი­ლე­ბა­ში მუ­შა­ო­ბით და­იწყო და 2010 წელს სა­თა­ვე­ში ჩა­უდ­გა მცი­რე ბიზ­ნე­სის სამ­მარ­თ­ვე­ლოს.

ამას გარ­და, ბან­კის ექ­ვ­სი­ვე სამ­მარ­თ­ვე­ლოს უფ­რო­სი შე­ვი­და გა­ფარ­თო­ე­ბუ­ლი მე­ნეჯ­მენ­ტის გუნ­დ­ში, რო­მე­ლიც დი­რექ­ტო­რე­ბის ჩათ­ვ­ლით 9 წევ­რის­გან შედ­გე­ბა. ეს ნა­ბი­ჯი გა­და­იდ­გა ბან­კის გრძელ­ვა­დი­ა­ნი ხედ­ვის შე­სა­ბა­მი­სად, რა­თა გა­ი­ზარ­დოს მარ­თ­ვის უნა­რი და ამავ­დ­რო­უ­ლად თან­და­თან შემ­ცირ­დეს უცხო­ე­ლი მე­ნე­ჯე­რე­ბის რიცხ­ვი.

უახ­ლო­ე­სი თვე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მე­ნეჯ­მენ­ტის გუნ­დი კონ­ცენ­ტ­რი­რე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა რამ­დე­ნი­მე მსხვი­ლი პრო­ექ­ტის სის­რუ­ლე­ში მოყ­ვა­ნა­ზე. კერ­ძოდ. და­ას­რუ­ლებს ახა­ლი სა­თა­ვო ოფი­სის მშე­ნებ­ლო­ბას, გა­ა­რე­მონ­ტებს არ­სე­ბულ ფი­ლი­ა­ლებს, გახ­ს­ნის ახალ ფი­ლი­ა­ლებ­სა და სერ­ვის ცენ­ტ­რებს თბი­ლის­სა და რე­გი­ო­ნებ­ში, კლი­ენ­ტ­თა მომ­სა­ხუ­რე­ბის ეფექ­ტუ­რო­ბი­სა და ხა­რის­ხის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის მიზ­ნით, და­ნერ­გავს ახალ პრო­დუქ­ტებს, რო­გო­რი­ცაა "ენერ­გო ეფექ­ტუ­რო­ბის სეს­ხი" და ახა­ლი "შემ­ნახ­ვე­ლი ან­გა­რი­ში".

"ხუთ წე­ლი­წად­ზე მე­ტია რაც პროკ­რე­დიტ ბან­კი, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მე­ნეჯ­მენ­ტის წევ­რი ვარ და ჩემ­თ­ვის დი­დი პა­ტი­ვია ვუ­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო ასეთ გა­მორ­ჩე­ულ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ას. ჩვე­ნი გუნ­დის ძლი­ე­რი მხარ­და­ჭე­რით, მე ყვე­ლა­ფერს გა­ვა­კე­თებ იმი­სათ­ვის, რომ ეფექ­ტუ­რად წა­ვუძღ­ვე ბანკს თა­ვი­სი მიზ­ნე­ბი­სა და მი­სი­ე­ბის გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლებ­ლად, რა­თა უზ­რუნ­ველ­ვ­ყოთ სა­ი­მე­დო და სო­ცი­ა­ლუ­რად პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლი­ა­ნი სა­ბან­კო მომ­სა­ხუ­რე­ბა ჩვე­ნი აქ­ცი­ო­ნე­რის მო­ლო­დი­ნის სრულ შე­სა­ბა­მი­სო­ბა­ში."- აცხა­დებს პროკ­რე­დიტ ბან­კის, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რი სა­შა ტერ­ნე­სი.

"ცვლი­ლე­ბე­ბი ბან­კის მმარ­თ­ვე­ლო­ბით სტრუქ­ტუ­რა­ში დი­დი ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში იგეგ­მე­ბო­და. კომ­პა­ნი­ის მე­ნე­ჯე­რუ­ლი კომ­პე­ტენ­ცი­ის გა­ფარ­თო­ე­ბა პროკ­რე­დიტ ბანკ, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გან­ვი­თა­რე­ბის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან დო­ნე­ზე მეტყ­ვე­ლებს. ყვე­ლა ახ­ლად და­წი­ნა­უ­რე­ბულ ად­გი­ლობ­რივ მე­ნე­ჯერს გავ­ლი­ლი აქვს ტრე­ნინ­გე­ბი ჩვენს სა­ერ­თა­შო­რი­სო აკა­დე­მი­ებ­ში მა­კე­დო­ნი­ა­სა და გერ­მა­ნი­ა­ში, სა­დაც მათ გა­მო­ხა­ტეს თა­ვი­ან­თი ერ­თ­გუ­ლე­ბა ეთი­კუ­რი და გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი სა­ბან­კო მომ­სა­ხუ­რე­ბი­სად­მი. სა­მეთ­ვალ­ყუ­რეო საბ­ჭოს სა­ხე­ლით, მსურს გუ­ლი­თა­დი მად­ლო­ბა გა­და­ვუ­ხა­დო მა­ი­ას პროკ­რე­დიტ­ში ექ­ვ­სი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში გა­წე­უ­ლი სამ­სა­ხუ­რი­სა და ერ­თ­გუ­ლე­ბი­სათ­ვის, ხო­ლო ახალ მე­ნეჯ­მენტს ვუ­სურ­ვო ყო­ვე­ლი­ვე სა­უ­კე­თე­სო ჩვე­ნი ბან­კის შემ­დ­გო­მი გან­ვი­თა­რე­ბი­სათ­ვის."- აღ­ნიშ­ნა სა­მეთ­ვალ­ყუ­რეო საბ­ჭოს თავ­მ­ჯ­დო­მა­რემ ფი­ლიპ პოტ­მა

სხვა სიახლეები
06 მაისი, 2015 ”ეროვნული ბანკის ცალმხრივი ქმედებები არ იქნება საკმარისი ლარის სტაბილურობისათვის”
23 აპრილი, 2015 გაკვეთილი
12 ივნისი, 2014 TBC ბანკი ლონდონის საფონდო ბირჟაზე
03 აპრილი, 2013 ამიერიდან საქართველოს ბანკის American Express ბარათებით „ვისოლის“ ავტოგასამართ სადგურებშიც გადაიხდით!
15 თებერვალი, 2013 თიბისი ბანკის ბარათების ფესტივალი დასრულდა
13 თებერვალი, 2013 12 თებერვლიდან “ვითიბი ბანკი” ავტოსესხებზე აქციას იწყებს
18 იანვარი, 2013 თიბისი ბანკმა სამი მეანაბრე ფულადი პრიზებით დაასაჩუქრა
21 დეკემბერი, 2012 თიბისი ბანკის ბარათების ფესტივალი დაიწყო
05 დეკემბერი, 2012 "ურთიერთობისთვის ყოველი ჩვენგანი მნიშვნელოვანია"
23 ნოემბერი, 2012 "ბანკმა კონსტანტამ" ახლადგახსნილი და განახლებული ფილიალების პრეზენტაცია გამართა