"სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ბან­კის" ინო­ვა­ცი­უ­რი ბა­რა­თი - Express Card-ი: გა­და­ი­ხა­დე, და­აგ­რო­ვე, იმ­გ­ზავ­რე მხო­ლოდ ერ­თი შე­ხე­ბით
07 სექტემბერი, 2012
1950
print

"სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ბან­კ­მა" ბა­ზარ­ზე ახა­ლი თა­ო­ბის უკონ­ტაქ­ტო სა­ბან­კო ბა­რა­თი - Express Card-ი გა­მო­ი­ტა­ნა.

"სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ბან­კის გე­ნე­რა­ლუ­რი დი­რექ­ტო­რის, ირაკ­ლი გი­ლა­უ­რის გან­ცხა­დე­ბით, Express Card-ი სრუ­ლი­ად ახ­ლე­ბუ­რი სა­დე­ბე­ტო ბა­რა­თია, რო­მე­ლიც ერ­თ­დ­რო­უ­ლად ას­რუ­ლებს სა­ბან­კო და სატ­რან­ს­პორ­ტო ბა­რა­თის ფუნ­ქ­ცი­ას, მას ასე­ვე აქვს ქუ­ლე­ბის დაგ­რო­ვე­ბის სა­კუ­თა­რი სის­ტე­მა Express Bonus-ი.

Express Card-ი პირ­ვე­ლი ბა­რა­თია ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე, რო­მე­ლიც სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს მომ­ხ­მა­რე­ბელს გა­და­ი­ხა­დოს, და­აგ­რო­ვოს და იმ­გ­ზავ­როს ყვე­ლა­ზე მარ­ტი­ვად და სწრა­ფად - მხო­ლოდ ერ­თი შე­ხე­ბით, Express Pay სა­გა­დახ­დო სის­ტე­მის მეშ­ვე­ო­ბით. Express Card-ით მხო­ლოდ ერ­თი შე­ხე­ბი­თაა შე­საძ­ლე­ბე­ლი სა­სურ­ვე­ლი ნივ­თი­სა თუ მომ­სა­ხუ­რე­ბის შე­ძე­ნა სა­ვაჭ­რო/მომ­სა­ხუ­რე­ბის ობი­ექ­ტებ­ში და ასე­ვე მგზავ­რო­ბის სა­ფა­სუ­რის გა­დახ­და თბი­ლი­სის მეტ­რო­ში, ავ­ტო­ბუს­ში, სა­მარ­შ­რუ­ტო ტაქ­სი­ში და სა­ბა­გი­რო­ზე. Express Card-ით PIN კო­დის აკ­რე­ფის გა­რე­შე, ანუ ერ­თი შე­ხე­ბით, გა­დახ­და შე­საძ­ლე­ბე­ლია 20 ლა­რამ­დე ღი­რე­ბუ­ლე­ბის ნივ­თის ან მომ­სა­ხუ­რე­ბის შე­ძე­ნი­სას. მომ­ხ­მა­რებ­ლის უსაფ­რ­თხო­ე­ბის უზ­რუნ­ველ­სა­ყო­ფად, მე­ტი ღი­რე­ბუ­ლე­ბის მომ­სა­ხუ­რე­ბის ან სა­ქონ­ლის შე­ძე­ნი­სას, სა­ჭი­როა ბა­რა­თის PIN კო­დის შეყ­ვა­ნა.

ბა­რა­თით ნე­ბის­მი­ე­რი სა­ბან­კო ოპე­რა­ცი­ის ჩა­ტა­რე­ბი­სას (ტრან­ს­პორ­ტ­ში გა­დახ­დის გარ­და), მომ­ხ­მა­რე­ბელს ავ­ტო­მა­ტუ­რად და­ე­რიცხე­ბა 10 Express ქუ­ლა, რომ­ლის გა­დაც­ვ­ლაც შე­საძ­ლე­ბე­ლია სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­ს­პორ­ტით უფა­სო მგზავ­რო­ბა­ზე. და­რიცხუ­ლი ქუ­ლე­ბის გა­დაც­ვ­ლა უფა­სო მგზავ­რო­ბა­ზე და ქუ­ლე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბის შე­მოწ­მე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია Express Pay-ს გა­დახ­დე­ბის აპა­რა­ტე­ბი­სა და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ბან­კის ბან­კო­მა­ტე­ბის მეშ­ვე­ო­ბით. Express Card-ის ან­გა­რიშ­ზე თან­ხის ჩა­რიცხ­ვა შე­საძ­ლე­ბე­ლია სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ბან­კის ნე­ბის­მი­ერ სერ­ვის­ცენ­ტ­რ­ში, აგ­რეთ­ვე Express Pay გა­დახ­დე­ბის აპა­რა­ტით, ინ­ტერ­ნეტ­ბან­კი­თა და მო­ბილ­ბან­კით.

Express Card-ის ან­გა­რი­ში იხ­ს­ნე­ბა ოთხ ვა­ლუ­ტა­ში: ლა­რი, აშშ დო­ლა­რი, ევ­რო და გირ­ვან­ქა სტერ­ლინ­გი, ბა­რა­თის ვა­და 4 წე­ლია, ბა­რა­თის ტი­პი - MasterCard Debit (ღი­რე­ბუ­ლე­ბა 10 ლა­რი) და MasterCard Standard (ღი­რე­ბუ­ლე­ბა 40 ლა­რი). Express Card-ით სარ­გებ­ლო­ბა შე­უძ­ლია ყვე­ლას, მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, ერიცხე­ბა თუ არა ხელ­ფა­სი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ბან­კ­ში ან ნე­ბის­მი­ერ სხვა ბან­კ­ში.

სხვა სიახლეები
06 მაისი, 2015 ”ეროვნული ბანკის ცალმხრივი ქმედებები არ იქნება საკმარისი ლარის სტაბილურობისათვის”
23 აპრილი, 2015 გაკვეთილი
12 ივნისი, 2014 TBC ბანკი ლონდონის საფონდო ბირჟაზე
03 აპრილი, 2013 ამიერიდან საქართველოს ბანკის American Express ბარათებით „ვისოლის“ ავტოგასამართ სადგურებშიც გადაიხდით!
15 თებერვალი, 2013 თიბისი ბანკის ბარათების ფესტივალი დასრულდა
13 თებერვალი, 2013 12 თებერვლიდან “ვითიბი ბანკი” ავტოსესხებზე აქციას იწყებს
18 იანვარი, 2013 თიბისი ბანკმა სამი მეანაბრე ფულადი პრიზებით დაასაჩუქრა
21 დეკემბერი, 2012 თიბისი ბანკის ბარათების ფესტივალი დაიწყო
05 დეკემბერი, 2012 "ურთიერთობისთვის ყოველი ჩვენგანი მნიშვნელოვანია"
23 ნოემბერი, 2012 "ბანკმა კონსტანტამ" ახლადგახსნილი და განახლებული ფილიალების პრეზენტაცია გამართა