დე­და­ქა­ლაქ­ში „ბანკ კონ­ს­ტან­ტას" ორი ახა­ლი სერ­ვის ცენ­ტ­რი გა­იხ­ს­ნა
17 სექტემბერი, 2012
1600
print

„ბან­კ­მა კონ­ს­ტან­ტამ" დე­და­ქა­ლაქ­ში ორი ახა­ლი სერ­ვის ცენ­ტ­რი გახ­ს­ნა. ერ­თი მოს­კო­ვის პროს­პექ­ტ­ზე N1-ში, მე­ო­რე კი ჭავ­ჭა­ვა­ძის N8-ში.

სერ­ვის-ცენ­ტ­რე­ბის გახ­ს­ნა, დე­და­ქა­ლაქ­ში „ბან­კი კონ­ს­ტან­ტას" მი­ერ მომ­ხ­მა­რებ­ლე­ბის­თ­ვის შე­თა­ვა­ზე­ბულ პრო­დუქ­ტებ­ზე მზარ­დ­მა მოთხოვ­ნამ გა­ნა­პი­რო­ბა.

სერ­ვის-ცენ­ტ­რე­ბი?"ბან­კი კონ­ს­ტან­ტას" მი­ერ შექ­მ­ნი­ლი ახა­ლი კონ­ცეფ­ცი­ის მი­ხედ­ვი­თაა გა­კე­თე­ბუ­ლი. კონ­ცეფ­ცია შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლია მომ­ხ­მა­რებ­ლის­თ­ვის მყუდ­რო და მე­გობ­რუ­ლი ატ­მოს­ფე­როს შე­საქ­მ­ნე­ლად და ით­ვა­ლის­წი­ნებს გა­ნახ­ლე­ბულ დი­ზა­ინ­სა და მომ­სა­ხუ­რე­ბის მაქ­სი­მა­ლურ კომ­ფორ­ტი­ზა­ცი­ას. გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი დი­ზა­ნის გარ­და, კონ­ცეფ­ცია ფი­ლი­ა­ლებ­სა და სერ­ვის­ცენ­ტ­რებ­ში სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში მოღ­ვა­წე უხუ­ცე­სი ლოტ­ბა­რე­ბის პორ­ტ­რე­ტე­ბი­სა და ქვეყ­ნის სხვა­დას­ხ­ვა კუთხის­თ­ვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბის ამ­სახ­ვე­ლი ფო­ტო­ე­ბის გან­თავ­სე­ბას გუ­ლის­ხ­მობს. ფო­ტო­ე­ბი ემ­სა­ხუ­რე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს კუთხე­ებს შო­რის ინ­ფორ­მა­ცი­ის გაც­ვ­ლის იდე­ა­სა და „ბანკ კონ­ს­ტან­ტას" ერთ-ერ­თი ძი­რი­თა­დი მი­მარ­თუ­ლე­ბის, ქარ­თუ­ლი ფოლ­კ­ლო­რის პო­პუ­ლა­რი­ზა­ცი­ის მი­ზანს. „სერ­ვის­ცენ­ტ­რი ახა­ლი კონ­ცეფ­ცი­ის მი­ხედ­ვით მო­ეწყო. ჩვენ ნელ­ნე­ლა უარი ვთქვით ფი­ლი­ა­ლებ­სა და სერ­ვის­ცენ­ტ­რებ­ში სა­რეკ­ლა­მო ინ­ფორ­მა­ცი­ის გან­თავ­ზე­ბა­ზე, რად­გა­ნაც გვინ­და, რომ მომ­ხ­მა­რებ­ლებს მე­გობ­რუ­ლი და მყუდ­რო ატ­მოს­ფე­რო შე­ვუქ­მ­ნათ. სწო­რედ ამი­ტომ გა­მოვ­ფი­ნეთ ფო­ტო­ე­ბი, სა­დაც ასა­ხუ­ლია უხუ­ცე­სი ქარ­თ­ვე­ლი ლოტ­ბა­რე­ბის პორ­ტ­რე­ტე­ბი და სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სხვა­დას­ხ­ვა კუთხის­თ­ვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბე­ბი," - გვითხ­რა „ბან­კი კონ­ს­ტან­ტას" სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის მე­ნე­ჯერ­მა ქე­თო გი­ორ­გო­ბი­ან­მა.

"ბან­კი­კონ­ს­ტან­ტას" სერ­ვის-ცენ­ტ­რე­ბი უახ­ლო­ე­სი ფი­ლი­ა­ლის დაქ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა­ში მყო­ფი მომ­სა­ხუ­რე­ბის პუნ­ქ­ტე­ბია და თბი­ლი­სის მაცხოვ­რე­ბელ­თათ­ვის სა­ბან­კო მომ­სა­ხუ­რე­ბის მარ­ტი­ვად მი­ღე­ბის მი­ზანს ემ­სა­ხუ­რე­ბა. შე­სა­ბა­მი­სად, ად­გი­ლობ­რივ მო­სახ­ლე­ო­ბას ნე­ბის­მი­ე­რი სა­ხის სა­ბან­კო მომ­სა­ხუ­რე­ბით სარ­გებ­ლო­ბა უკ­ვე უბ­ნი­დან გა­უს­ვ­ლე­ლა დშე­ეძ­ლე­ბა. „მთე­ლი ქვეყ­ნის მას­შ­ტა­ბით ფი­ლი­ა­ლე­ბის და სერ­ვის ცენ­ტ­რე­ბის ქსე­ლის გა­ფარ­თო­ვე­ბა, ჩვენს პრო­დუქ­ტებ­ზე მო­სახ­ლე­ო­ბის მხრი­დან მზარ­დი მოთხოვ­ნით არის გან­პი­რო­ბე­ბუ­ლი. მომ­ხ­მა­რე­ბელ­თან უფ­რო ახ­ლოს მის­ვ­ლა „ბან­კი კონ­ს­ტან­ტას" სტრა­ტე­გიაა. ჩვენ გვსურს, რომ კლი­ენ­ტებს ყვე­ლა სა­ბან­კო მომ­სა­ხუ­რე­ბა ად­გილ­ზე მი­ვა­წო­დოთ, ჩვე­ნი წვლი­ლი შე­ვი­ტა­ნოთ მა­თი და შე­სა­ბა­მი­სად ქვეყ­ნის ბიზ­ნე­სის გან­ვი­თა­რე­ბა­ში," - გვითხ­რა „ბან­კი კონ­ს­ტან­ტას" ვა­ჟა-ფშა­ვე­ლას ფი­ლი­ა­ლის მმარ­თ­ველ­მა, ირაკ­ლი ბა­ღოშ­ვილ­მა. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ვა­კის სერ­ვის­ცენ­ტ­რი სწო­რედ ამ ფი­ლი­ა­ლის დაქ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა­შია.

დღე­ი­სათ­ვის დე­და­ქა­ლაქ­ში „ბანკ კონ­ს­ტან­ტას" 8 ფი­ლი­ა­ლი და 2 სერ­ვის­ცენ­ტ­რი მოქ­მე­დებს.

„ფი­ლი­ა­ლე­ბის ქსე­ლის გან­ვი­თა­რე­ბა შე­უქ­ცე­ვა­დი პრო­ცე­სია. მიმ­დი­ნა­რე წლის ბო­ლომ­დე, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს­მას­შ­ტა­ბით, კი­დევ რამ­დე­ნი­მე ახა­ლი ფი­ლი­ა­ლის გახ­ს­ნა და არ­სე­ბულ­თა გა­ნახ­ლე­ბა გვაქვს და­გეგ­მი­ლი. აღ­ნიშ­ნუ­ლი პრო­ცე­სი მხო­ლოდ ფი­ლი­ა­ლე­ბის რა­ო­დე­ნო­ბის ზრდას არ გუ­ლის­ხ­მობს: შე­მუ­შავ­და კონ­ცეპ­ტუ­ა­ლუ­რად სრუ­ლი­ად ახა­ლი - იდენ­ტუ­რი ნიშ­ნის მა­ტა­რე­ბე­ლი ფი­ლი­ა­ლე­ბის სტრუქ­ტუ­რა, სა­დაც ჩვე­ნი კლი­ენ­ტე­ბის­თ­ვის ყვე­ლა პი­რო­ბაა შექ­მ­ნი­ლი კომ­ფორ­ტი­სა და უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის ფი­ნან­სუ­რი მომ­სა­ხუ­რე­ბის მი­სა­ღე­ბად. ვი­მე­დოვ­ნებთ, რომ ახა­ლი ფი­ლი­ა­ლი თბი­ლი­სის მო­სახ­ლე­ო­ბას კი­დევ უფ­რო შე­უწყობს ხელს სა­კუ­თა­რი ბიზ­ნე­სის გან­ვი­თა­რე­ბა­ში," - გა­ნაცხა­და?ბან­კი­კონ­ს­ტან­ტას" გე­ნე­რა­ლურ­მა დი­რექ­ტორ­მა, ლე­ვან ლე­ბა­ნი­ძემ.

გა­სულ კვი­რას „ბან­კ­მა კონ­ს­ტან­ტამ" ორი ახა­ლი სერ­ვის ცენ­ტ­რი მარ­ტყოფ­სა (გარ­დაბ­ნის რა­ი­ო­ნი) და კა­ბალ­ში (კა­ხე­თი) გახ­ს­ნა. დღე­ი­სათ­ვის ბანკს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მას­შ­ტა­ბით ჯამ­ში 42 ფი­ლი­ა­ლი და სერ­ვის ცენ­ტ­რი აქვს. კი­დევ ორი სერ­ვის­ცენ­ტ­რი ორ კვი­რა­ში გა­იხ­ს­ნე­ბა. წლის ბო­ლოს­თ­ვის კი მომ­ხ­მა­რებ­ლებს სა­ბან­კო მომ­სა­ხუ­რე­ბის მი­ღე­ბა ქვეყ­ნის მას­შ­ტა­ბით „ბან­კი კონ­ს­ტან­ტას" 50-მდე ფი­ლი­ალ­სა და სერ­ვის­ცენ­ტ­რ­ში შე­ეძ­ლე­ბათ.

სხვა სიახლეები
06 მაისი, 2015 ”ეროვნული ბანკის ცალმხრივი ქმედებები არ იქნება საკმარისი ლარის სტაბილურობისათვის”
23 აპრილი, 2015 გაკვეთილი
12 ივნისი, 2014 TBC ბანკი ლონდონის საფონდო ბირჟაზე
03 აპრილი, 2013 ამიერიდან საქართველოს ბანკის American Express ბარათებით „ვისოლის“ ავტოგასამართ სადგურებშიც გადაიხდით!
15 თებერვალი, 2013 თიბისი ბანკის ბარათების ფესტივალი დასრულდა
13 თებერვალი, 2013 12 თებერვლიდან “ვითიბი ბანკი” ავტოსესხებზე აქციას იწყებს
18 იანვარი, 2013 თიბისი ბანკმა სამი მეანაბრე ფულადი პრიზებით დაასაჩუქრა
21 დეკემბერი, 2012 თიბისი ბანკის ბარათების ფესტივალი დაიწყო
05 დეკემბერი, 2012 "ურთიერთობისთვის ყოველი ჩვენგანი მნიშვნელოვანია"
23 ნოემბერი, 2012 "ბანკმა კონსტანტამ" ახლადგახსნილი და განახლებული ფილიალების პრეზენტაცია გამართა