შპს "პრო­ფე­სი­უ­ლი ინო­ვა­ცი­ე­ბის კო­ლე­ჯი" პრო­ფე­სი­ულ სტუ­დენ­ტ­თათ­ვის აცხა­დებს მი­ღე­ბას შემ­დეგ სპე­ცი­ა­ლო­ბებ­ზე:
29 სექტემბერი, 2012
3110
print

ბუ­ღალ­ტ­რის მე­სა­მე სა­ფე­ხუ­რი - 35 ად­გი­ლი; ბუ­ღალ­ტ­რის მე­ოთხე სა­ფე­ხუ­რი - 35 ად­გი­ლი; სა­ბა­ჟო წარ­მო­მად­გენ­ლის (სა­სა­ქონ­ლო ოპე­რა­ცი­ე­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტი) მე­სა­მე სა­ფე­ხუ­რი - 80 ად­გი­ლი; ტუ­რო­პე­რა­ტო­რის მე­სა­მე სა­ფე­ხუ­რი - 80 ად­გი­ლი; ტუ­რო­პე­რა­ტო­რის მე­ოთხე სა­ფე­ხუ­რი - 70 ად­გი­ლი; ინ­ფორ­მა­ცი­უ­ლი ტექ­ნო­ლო­გის მე­სა­მე სა­ფე­ხუ­რი - 50 ად­გი­ლი; ფარ­მა­ცევ­ტის თა­ნა­შემ­წის მე­ხუ­თე სა­ფე­ხუ­რი - 70 ად­გი­ლი; ექ­თ­ნის თა­ნა­შემ­წის მე­სა­მე სა­ფე­ხუ­რი - 34 ად­გი­ლი; მა­სა­ჟის­ტი - 50 ად­გი­ლი.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ "პრო­ფე­სი­უ­ლი ინო­ვა­ცი­ე­ბის კო­ლეჯს გა­ფორ­მე­ბუ­ლი აქვს ურ­თი­ერ­თ­თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის მე­მუ­რან­დუ­მი სხვა­დას­ხ­ვა უწყე­ბებ­თან, რომ­ლე­ბიც უზ­რუნ­ველ­ყო­ფენ პრო­ფე­სი­უ­ლი სტუ­დენ­ტე­ბის­თ­ვის სა­წარ­მოო პრაქ­ტი­კის ჩა­ტა­რე­ბას, ხო­ლო სწავ­ლის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ პარ­ტ­ნი­ო­რი და­წე­სე­ბუ­ლე­ბე­ბი ხელს შე­უწყო­ბენ კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბულ­თა და­საქ­მე­ბას. ეს უწყე­ბე­ბია: შე­მო­სავ­ლე­ბის სამ­სა­ხუ­რი, "ავერ­სი", "ტა­ოპ­რი­ვატ­ბან­კი", აკა­დე­მი­კოს ნ. ყიფ­ში­ძის სა­ხე­ლო­ბის ცენ­ტ­რა­ლუ­რი სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო კლი­ნი­კა, ტუ­რის­ტუ­ლი სა­ა­გენ­ტო შპს "ევ­რი­კა", შპს "ჯი თი ექ­ს­პ­რესს სერ­ვი­სი", ბუ­ღალ­ტ­რუ­ლი ფირ­მა შპს "ბას­ტი­ო­ნი" და კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ფირ­მა შპს "აი ტი აი".

და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ­მა პი­რებ­მა (ჩა­რიცხ­ვის მსურ­ვე­ლებ­მა) 15 ოქ­ტომ­ბ­რის ჩათ­ვ­ლით შპს "პრო­ფე­სი­უ­ლი ინო­ვა­ცი­ე­ბის კო­ლეჯ­ში" უნ­და წა­რად­გი­ნონ: გან­ცხა­დე­ბა (კო­ლეჯ­ში შე­სა­ბა­მის სპე­ცი­ა­ლო­ბა­ზე მი­ღე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით); პი­რა­დო­ბის მოწ­მო­ბის ას­ლი (არას­რულ­წ­ლო­ვა­ნი პი­რის შემ­თხ­ვე­ვა­ში და­ბა­დე­ბის მოწ­მო­ბის ას­ლი და კა­ნო­ნი­ე­რი წარ­მო­მად­გენ­ლის ( დე­და, მა­მა, მე­ურ­ვე) პი­რა­დო­ბის მოწ­მო­ბის ას­ლი); ორი ფო­ტო­სუ­რა­თი 3X4-ზე; სრუ­ლი ზო­გა­დი სა­ბა­ზო ან სა­შუ­ა­ლო სა­ფე­ხუ­რის გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი დო­კუ­მენ­ტი; მომ­სა­ხუ­რე­ბის სა­ფა­სუ­რის 50 (ორ­მოც­და­ა­თი) ლა­რის შპს "პრო­ე­სი­უ­ლი ინო­ვა­ცი­ე­ბის კო­ლე­ჯის სა­ბან­კო ან­გა­რიშ­ზე ჩა­რიცხ­ვის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი დო­კუ­მენ­ტი. და­მა­ტე­ბი­თი ინ­ფორ­მა­ცი­ის­თ­ვის მოგ­ვ­მარ­თეთ: თბი­ლი­სი ალ. ყაზ­ბე­გის გამ­ზი­რი 47, ტელ: 790 11 96 96, 790 11 69 69; ვებ-გვერ­დი: www.pic.com.ge

სხვა სიახლეები
02 ივლისი, 2015 თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტი ,,ჰიპოკრატე“
09 მარტი, 2015 კასტური სისტემა საქართველოს სასკოლო სივრცეში
22 დეკემბერი, 2014 სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად
22 დეკემბერი, 2014 ს.ს.ი.პ. ,,ქალაქ ბათუმის №25 საჯაროსკოლა”აცხადებსსაჯაროაუქციონს
09 ივნისი, 2014 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ
11 აპრილი, 2014 სკოლა და პოლიტიკა
18 მარტი, 2014 სამართალ-უსამართლობა და განათლება
27 ივნისი, 2013 ახა­ლი მე­თო­დო­ლო­გია სა­ჯა­რო სკო­ლებ­ში
22 ივნისი, 2013 კავ­კა­სი­ის ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის სკო­ლა
23 მაისი, 2013 კავ­კა­სი­ის ბიზ­ნე­სის სკო­ლა - ფარ­თო შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის სამ­ყა­რო