„ბანკ კონ­ს­ტან­ტას" სა­წეს­დე­ბო კა­პი­ტა­ლი 4,5 მი­ლი­ო­ნი ლა­რით გა­ი­ზარ­და
10 ოქტომბერი, 2012
1568
print

სამ­შა­ბა­თი, 9 ოქ­ტომ­ბე­რი, 2012 წე­ლი

2012 წლის სექ­ტემ­ბერ­ში, აქ­ცი­ო­ნერ­თა კრე­ბა­ზე მი­ღე­ბუ­ლი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის თა­ნახ­მად, „ბან­კი კონ­ს­ტან­ტას" სა­წეს­დე­ბო კა­პი­ტა­ლი 4,5 მი­ლი­ო­ნი ლა­რით გა­ი­ზარ­და.

კრე­ბა­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ი­ღეს სს „ბან­კი კონ­ს­ტან­ტას" აქ­ცი­ე­ბის 100%-ის მფლო­ბე­ლე­მა.

გაზ­რ­დი­ლი სა­წეს­დე­ბო კა­პი­ტა­ლის მეშ­ვე­ო­ბით, ბან­კის მე­ნეჯ­მენ­ტი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ყვე­ლა­ზე მზარ­დი სა­ბან­კო ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­ის ტი­ტუ­ლის შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბას, ახა­ლი სა­მუ­შაო ად­გი­ლე­ბის შექ­მ­ნას, მომ­სა­ხუ­რე­ბის კი­დევ უფ­რო გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა­სა და იმ რე­გი­ო­ნე­ბის და­ფარ­ვას გეგ­მავს, სა­დაც მომ­ხ­მა­რე­ბელს სა­ბან­კო მომ­სა­ხუ­რე­ბა­ზე ხე­ლი არ მი­უწ­ვ­დე­ბა.

ბან­კის სტრა­ტე­გი­ად კვლავ რჩე­ბა გე­ოგ­რა­ფი­უ­ლი დი­ფერ­სი­ფი­კა­ცია. სა­მო­მავ­ლოდ, „ბან­კი კონ­ს­ტან­ტა" კი­დევ უფ­რო აქ­ტი­უ­რად გეგ­მავს ქვე­ყა­ნა­ში აგ­რო­ბიზ­ნე­სის და­ფი­ნან­სე­ბას.

შე­გახ­სე­ნებთ, რომ „ბან­კი კონ­ს­ტან­ტა" სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში მოღ­ვა­წე ბან­კებს შო­რის მიკ­რო და მცი­რე ბიზ­ნე­სის ყვე­ლა­ზე აქ­ტი­უ­რი დამ­ფი­ნან­სე­ბე­ლია, რომ­ლის ერთ-ერ­თი ძი­რი­თა­დი პრი­ო­რი­ტე­ტიც ქვე­ყა­ნა­ში აგ­რო­სექ­ტო­რის გან­ვი­თა­რე­ბის ხელ­შეწყო­ბა გახ­ლავთ.

გა­სუ­ლი წლის ბო­ლო­სათ­ვის, „ბან­კი კონ­ს­ტან­ტა", აქ­ტი­ვე­ბის სი­დი­დის მი­ხედ­ვით, ქარ­თუ­ლი ბან­კე­ბის რე­ი­ტინ­გ­ში პირ­ველ ათე­ულს შე­უ­ერ­თ­და; 2012 წლის გა­ზაფხულ­ზე კი კომ­პა­ნია ქვე­ყა­ნა­ში ყვე­ლა­ზე აქ­ტი­ურ დამ­საქ­მებ­ლად და­სა­ხელ­და.

სხვა სიახლეები
06 მაისი, 2015 ”ეროვნული ბანკის ცალმხრივი ქმედებები არ იქნება საკმარისი ლარის სტაბილურობისათვის”
23 აპრილი, 2015 გაკვეთილი
12 ივნისი, 2014 TBC ბანკი ლონდონის საფონდო ბირჟაზე
03 აპრილი, 2013 ამიერიდან საქართველოს ბანკის American Express ბარათებით „ვისოლის“ ავტოგასამართ სადგურებშიც გადაიხდით!
15 თებერვალი, 2013 თიბისი ბანკის ბარათების ფესტივალი დასრულდა
13 თებერვალი, 2013 12 თებერვლიდან “ვითიბი ბანკი” ავტოსესხებზე აქციას იწყებს
18 იანვარი, 2013 თიბისი ბანკმა სამი მეანაბრე ფულადი პრიზებით დაასაჩუქრა
21 დეკემბერი, 2012 თიბისი ბანკის ბარათების ფესტივალი დაიწყო
05 დეკემბერი, 2012 "ურთიერთობისთვის ყოველი ჩვენგანი მნიშვნელოვანია"
23 ნოემბერი, 2012 "ბანკმა კონსტანტამ" ახლადგახსნილი და განახლებული ფილიალების პრეზენტაცია გამართა