"ვი­თი­ბი ბან­კის" სა­მომ­ხ­მა­რებ­ლო სეს­ხი 15 პრო­ცენ­ტად
10 ოქტომბერი, 2012
1855
print

„ვი­თი­ბი ბან­კი"კლი­ენ­ტებს სა­მომ­ხ­მა­რებ­ლო სესხს ყვე­ლა­ზე და­ბალ საპ­რო­ცენ­ტო გა­ნაკ­ვეთ­ში სთა­ვა­ზობს.

სეს­ხე­ბის სა­შე­მოდ­გო­მო აქ­ცია ბან­კ­მა გუ­შინ და­იწყო და 15 ნო­ემ­ბ­რამ­დე გაგ­რ­ძელ­დე­ბა. სა­მომ­ხ­მა­რებ­ლო სეს­ხი წლი­უ­რი 15-პრო­ცენ­ტი­ა­ნი გა­ნაკ­ვე­თით მომ­ხ­მა­რე­ბელს შე­უძ­ლია აიღოს რო­გორც ლარ­ში, ასე­ვე დო­ლარ­ში და ევ­რო­ში. სა­მომ­ხ­მა­რებ­ლო სეს­ხ­ზე მაქ­სი­მა­ლუ­რი თან­ხა 30 ათა­სი ლა­რია, ან ეკ­ვი­ვა­ლენ­ტი სხვა ვა­ლუ­ტა­ში. სეს­ხის მი­ნი­მა­ლუ­რი ვა­და 4 თვეა, მაქ­სი­მა­ლუ­რი კი - 4 წე­ლი. „"რო­გორც ცნო­ბი­ლია, „ვი­თი­ბი ბან­კი" მომ­ხ­მა­რე­ბელს მუდ­მი­ვად სთა­ვა­ზობს აქ­ცი­ებს სხვა­დას­ხ­ვა სა­ბან­კო პრო­დუქ­ტებ­ზე. ამ­ჯე­რად ჩვენ ერთ-ერთ ყვე­ლა­ზე მოთხოვ­ნად პრო­დუქ­ტ­ზე -სა­მომ­ხ­მა­რებ­ლო სეს­ხებ­ზე ფიქ­სი­რე­ბულ 15-პრო­ცენ­ტი­ან აქ­ცი­ას ვიწყებთ. ამ­გ­ვა­რი ნა­ბი­ჯით „ვი­თი­ბი ბან­კი" ცდი­ლობს, შე­ღა­ვა­თი­ა­ნი და კონ­კუ­რენ­ტუ­ნა­რი­ა­ნი გა­ნაკ­ვე­თი შეს­თა­ვა­ზოს მომ­ხ­მა­რე­ბელს. მინ­და აღ­ვ­ნიშ­ნო, რომ დღე­ი­სათ­ვის ეს არის ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე და­ბა­ლი საპ­რო­ცენ­ტო გა­ნაკ­ვე­თი, რო­მე­ლიც შე­იძ­ლე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ბა­ზარ­ზე ნე­ბის­მი­ერ­მა მომ­ხ­მა­რე­ბელ­მა მო­ი­ძი­ოს. გვჯე­რა, რომ აქ­ცია ისე­თი­ვე წარ­მა­ტე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა, რო­გო­რიც წი­ნა აქ­ცი­ე­ბი იყო," - გა­ნაცხა­და „ვი­თი­ბი ბან­კის" სა­ცა­ლო ბიზ­ნე­სის დი­რექ­ტორ­მა ვა­ლე­რი­ან გა­ბუ­ნი­ამ.

სა­მომ­ხ­მა­რებ­ლო სეს­ხებ­ზე და­ბა­ლი საპ­რო­ცენ­ტო გა­ნაკ­ვე­თი „ვი­თი­ბი ბან­კ­მა" მომ­ხ­მა­რე­ბელს ზაფხუ­ლის აქ­ცი­ის ფარ­გ­ლებ­ში შეს­თა­ვა­ზა - წლი­უ­რი 16-პრო­ცენ­ტი­ა­ნის ფარ­გ­ლებ­ში. აქ­ცია 16 ივ­ლისს უნ­და დას­რუ­ლე­ბუ­ლი­ყო, თუმ­ცა მა­ღა­ლი მოთხოვ­ნი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე ბან­კ­მა აქ­ცი­ის მოქ­მე­დე­ბის პე­რი­ო­დი ერ­თი თვით გა­ზარ­და. „ვი­თი­ბი ბან­კ­ში" აცხა­დე­ბენ, რომ კლი­ენ­ტე­ბის მხრი­დან ინ­ტე­რე­სი ამ შემ­თხ­ვე­ვა­შიც თუ მა­ა­ღა­ლი იქ­ნე­ბა, შე­საძ­ლე­ბე­ლია, აქ­ცი­ის დას­რუ­ლე­ბის ვა­და გა­და­წი­ონ.

იმის­თ­ვის, რომ მომ­ხ­მა­რე­ბელ­მა „ვი­თი­ბი ბან­კის" ახა­ლი შე­თა­ვა­ზე­ბით ისარ­გებ­ლოს, სა­ჭი­როა ჰქონ­დეს და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი შე­მო­სა­ვა­ლი ნე­ბის­მი­ერ ბან­კ­ში და და­დე­ბი­თი საკ­რე­დი­ტო ის­ტო­რია.

„ვი­თი­ბი ბანკს" სა­მომ­ხ­მა­რებ­ლო სეს­ხ­ზე სხვა ტი­პის პრო­დუქ­ტიც აქვთ, რომ­ლის შემ­თხ­ვე­ვა­შიც მომ­ხ­მა­რე­ბელს ბან­კი­დან საკ­მა­ოდ დი­დი თან­ხის გა­ტა­ნა შე­უძ­ლია. თუ კლი­ენ­ტის მი­ერ ბან­კი­დან სა­მომ­ხ­მა­რებ­ლო სეს­ხის სა­ხით გა­ტა­ნი­ლი თან­ხა 30 ათას ლარს, ან მის ეკ­ვი­ვა­ლენტს სხვა ვა­ლუ­ტა­ში გა­დას­ც­დე­ბა, და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი შე­მო­სავ­ლი­სა და და­დე­ბი­თი საკ­რე­დი­ტო ის­ტო­რი­ის პა­რა­ლე­ლუ­რად მას ბან­კ­ში უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფა დას­ჭირ­დე­ბა. ასეთ შემ­თხ­ვე­ვა­ში მომ­ხ­მა­რე­ბელს მაქ­სი­მუმ 180 ათა­სი ლა­რის ან მი­სი ეკ­ვი­ვა­ლენ­ტი სხვა ვა­ლუ­ტის გა­ტა­ნა შე­უძ­ლია. რო­გორც „ვი­თი­ბი ბან­კის" სა­ცა­ლო ბიზ­ნე­სის დი­რექ­ტო­რი აცხა­დებს, წლი­უ­რი 15-პრო­ცენ­ტი­ა­ნი გა­ნაკ­ვე­თი სა­მომ­ხ­მა­რებ­ლო სეს­ხის ამ ტიპ­ზეც ვრცელ­დე­ბა, რომ­ლის მაქ­სი­მა­ლუ­რი ვა­და 7 წე­ლია. „"ამ სესხს იპო­თე­კის ერ­თა­დერ­თი თვი­სე­ბა ის აქვს, რომ კლი­ენტს უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბა მო­ეთხო­ვე­ბა. ეს არის სა­მომ­ხ­მა­რებ­ლო მიზ­ნობ­რი­ო­ბით დი­დი თან­ხის ოდე­ნო­ბა, რო­დე­საც ჩვენ არ ვე­კითხე­ბით კლი­ენ­ტებს, თუ სად და რო­გორ აპი­რებს მი­ღე­ბუ­ლი თან­ხის და­ხარ­ჯ­ვას," - ამ­ბობს ვა­ლე­რი­ან გა­ბუ­ნია.

30 ათას ლა­რამ­დე ან სხვა ვა­ლუ­ტა­ში მი­სი ეკ­ვი­ვა­ლენ­ტის შემ­თხ­ვე­ვა­ში სა­მომ­ხ­მა­რებ­ლო სეს­ხის გა­ტა­ნას „ვი­თი­ბი ბან­კის" კლი­ენ­ტი გა­ნაცხა­დის გა­კე­თე­ბი­დან ნა­ხე­ვარ სა­ათ­ში შეძ­ლებს. თუ თან­ხის მო­ცუ­ლო­ბა 30 ათას ლარს გა­დას­ც­დე­ბა, მა­შინ მომ­ხ­მა­რე­ბელს ყვე­ლა პი­რო­ბის დაკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბის შემ­დეგ ბან­კი თან­ხას ერთ სა­მუ­შაო დღე­ში და­უმ­ტ­კი­ცებს.

სხვა სიახლეები
06 მაისი, 2015 ”ეროვნული ბანკის ცალმხრივი ქმედებები არ იქნება საკმარისი ლარის სტაბილურობისათვის”
23 აპრილი, 2015 გაკვეთილი
12 ივნისი, 2014 TBC ბანკი ლონდონის საფონდო ბირჟაზე
03 აპრილი, 2013 ამიერიდან საქართველოს ბანკის American Express ბარათებით „ვისოლის“ ავტოგასამართ სადგურებშიც გადაიხდით!
15 თებერვალი, 2013 თიბისი ბანკის ბარათების ფესტივალი დასრულდა
13 თებერვალი, 2013 12 თებერვლიდან “ვითიბი ბანკი” ავტოსესხებზე აქციას იწყებს
18 იანვარი, 2013 თიბისი ბანკმა სამი მეანაბრე ფულადი პრიზებით დაასაჩუქრა
21 დეკემბერი, 2012 თიბისი ბანკის ბარათების ფესტივალი დაიწყო
05 დეკემბერი, 2012 "ურთიერთობისთვის ყოველი ჩვენგანი მნიშვნელოვანია"
23 ნოემბერი, 2012 "ბანკმა კონსტანტამ" ახლადგახსნილი და განახლებული ფილიალების პრეზენტაცია გამართა