მსოფ­ლიო ბან­კ­ში სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­წევ­რი­ა­ნე­ბის 20 წლის აღ­სა­ნიშ­ნა­ვადუმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლებ­ლე­ბის სა­ყუ­რადღე­ბოდ: კონ­კურ­სი სტუ­დენ­ტებს შო­რის სა­უ­კე­თე­სო ეს­სეს გა­მო­სავ­ლე­ნად
22 ოქტომბერი, 2012
1602
print

მსოფ­ლიო ბან­კ­ში სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გა­წევ­რი­ა­ნე­ბის 20 წლის აღ­სა­ნიშ­ნა­ვად, ბან­კის წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბა თბი­ლის­ში აცხა­დებს კონ­კურსს უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლებ­ლე­ბი­სათ­ვის სტუ­დენ­ტებს შო­რის სა­უ­კე­თე­სო ეს­სეს გა­მო­სავ­ლე­ნად.

კონ­კურ­სის მი­ზა­ნია, ხე­ლი შე­უწყოს დის­კუ­სი­ას სა­ქარ­თ­ვე­ლოს გან­ვი­თა­რე­ბის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი გა­მოწ­ვე­ვე­ბის შე­სა­ხებ. ნაშ­რო­მის თე­მაა: „სა­ქარ­თ­ვე­ლო კი­დევ 20 წლის შემ­დეგ."

კონ­კურ­სის შე­დე­გად გა­მოვ­ლინ­დე­ბა ათი სა­უ­კე­თე­სო ეს­სეს ავ­ტო­რი და მა­თი უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლე­ბე­ლი. ნაშ­რო­მე­ბი გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა მსოფ­ლიო ბან­კის მი­ერ. ხუ­თი სა­უ­კე­თე­სო ეს­სეს ავ­ტო­რი მი­ი­ღებს 1,000 ლა­რის ოდე­ნო­ბის ფუ­ლად ჯილ­დოს.

და­ჯილ­დო­ვე­ბის ცე­რე­მო­ნია შედ­გე­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მსოფ­ლიო ბან­კ­ში გა­წევ­რი­ა­ნე­ბის ოცი წლის­თა­ვის აღ­სა­ნიშ­ნა­ვად გა­მარ­თულ მი­ღე­ბა­ზე.

კონ­კურ­ს­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის მი­სა­ღე­ბად ვიწ­ვევთ ყვე­ლა უმაღ­ლეს სას­წავ­ლე­ბელს. მსურ­ვე­ლე­ბი ვალ­დე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბი­ან შე­არ­ჩი­ონ სტუ­დენ­ტე­ბის მი­ერ წარ­დ­გე­ნი­ლი ნაშ­რო­მე­ბი, რის შემ­დე­გაც სა­უ­კე­თე­სო ეს­სე­ე­ბი წა­რუდ­გი­ნონ მსოფ­ლიო ბანკს სა­ბო­ლოო გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის მი­სა­ღე­ბად. ნაშ­რო­მი შე­იძ­ლე­ბა და­ი­წე­როს რო­გორც ქარ­თულ, ასე­ვე ინ­გ­ლი­სურ ენა­ზე.

და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ­მა უმაღ­ლეს­მა სას­წავ­ლებ­ლებ­მა უნ­და შე­ავ­სონ ფორ­მა და ა.წ. 23 ოქ­ტომ­ბ­რამ­დე გა­მო­აგ­ზავ­ნონ სა­გა­რეო ურ­თი­ერ­თო­ბა­თა სამ­სა­ხუ­რის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნელ­თან, ქ-ნ ინ­გა პა­ი­ჭა­ძეს­თან, შემ­დეგ ელექ­ტ­რო­ნულ მი­სა­მარ­თ­ზე: ipaichadze@worldbank.org. ან გა­მო­აგ­ზავ­ნონ ბეჭ­დუ­რი ას­ლი შემ­დეგ მი­სა­მარ­თ­ზე: ნ. რა­მიშ­ვი­ლის 5ა, თბი­ლი­სი, სა­ქარ­თ­ვე­ლო; 0179, მსოფ­ლიო ბან­კის წარ­მო­მად­გენ­ლო­ბა სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში.

კონ­კურ­ს­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის მსურ­ვე­ლი უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლებ­ლე­ბი მსოფ­ლიო ბან­კი­დან მი­ი­ღე­ბენ კონ­კურ­სის სა­ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო წე­სებს.

ზე­მო­თაღ­ნიშ­ნუ­ლი ფორ­მის გად­მო­სატ­ვირ­თად გთხოვთ ეწ­ვი­ოთ: www.worldbank.org.ge

20th Anniversary of Georgia’s Membership in the World Bank

Call for Universities: Essay Competition for Students

As part of celebrating the 20th Anniversary of Georgia’s membership in the World Bank, the Country Office in Tbilisi is pleased to announce the launch of an essay competition among university students in Georgia.

The purpose of the competition is to invite discussion on the main development challenges facing the country. The topic for the essay competition is: “Georgia Twenty Years from Now.”

The students and universities of the top ten essays will be recognized, including publicity from the World Bank. Authors of the top five essays will receive monetary prizes (1,000 GEL per essay).

The award ceremony will take place at the 20th anniversary reception to be hosted by the World Bank.

All higher education institutions are welcome. Participating universities will be responsible for conducting the initial screening of the essays submitted by their respective students. The universities will nominate the best essays to the World Bank for the final selection. The language of the essay is either Georgian or English.

Universities are invited to express interest by completing and submitting the attached Expression of Interest (EoI) no later than October 23rd by email to Ms. Inga Paichadze, External Affairs Officer, at ipaichadze@worldbank.org or a hardcopy to the following address: 5A Nino Ramishvili Str. Tbilisi, Georgia 0179. Detailed guidelines will be provided upon receiving EoI.

To download the respective form please visit: www.worldbank.org.ge

სხვა სიახლეები
06 მაისი, 2015 ”ეროვნული ბანკის ცალმხრივი ქმედებები არ იქნება საკმარისი ლარის სტაბილურობისათვის”
23 აპრილი, 2015 გაკვეთილი
12 ივნისი, 2014 TBC ბანკი ლონდონის საფონდო ბირჟაზე
03 აპრილი, 2013 ამიერიდან საქართველოს ბანკის American Express ბარათებით „ვისოლის“ ავტოგასამართ სადგურებშიც გადაიხდით!
15 თებერვალი, 2013 თიბისი ბანკის ბარათების ფესტივალი დასრულდა
13 თებერვალი, 2013 12 თებერვლიდან “ვითიბი ბანკი” ავტოსესხებზე აქციას იწყებს
18 იანვარი, 2013 თიბისი ბანკმა სამი მეანაბრე ფულადი პრიზებით დაასაჩუქრა
21 დეკემბერი, 2012 თიბისი ბანკის ბარათების ფესტივალი დაიწყო
05 დეკემბერი, 2012 "ურთიერთობისთვის ყოველი ჩვენგანი მნიშვნელოვანია"
23 ნოემბერი, 2012 "ბანკმა კონსტანტამ" ახლადგახსნილი და განახლებული ფილიალების პრეზენტაცია გამართა