"ვი­თი­ბი ბან­კი" იწყებს აქ­ცი­ას მცი­რე და სა­შუ­ა­ლო ბიზ­ნე­სი­სათ­ვის
01 ნოემბერი, 2012
1748
print

"ვი­თი­ბი ბან­კი" აქ­ტი­უ­რად აგ­რ­ძე­ლებს მცი­რე და სა­შუ­ა­ლო ბიზ­ნე­სის მხარ­და­ჭე­რას.

სწო­რედ ამ მიზ­ნით ბან­კ­მა უკ­ვე მე­სა­მე აქ­ცია და­იწყო - 31 ოქ­ტომ­ბ­რი­დან 30 ნო­ემ­ბ­რამ­დე "ვი­თი­ბი ბან­კი" მცი­რე და სა­შუ­ა­ლო ბიზ­ნე­სის­თ­ვის სეს­ხებ­ზე "მი­ნუს 3%"-იან აქ­ცი­ას სთა­ვა­ზობს მომ­ხ­მა­რე­ბელს.

აქ­ცი­ის მთა­ვარ მი­ზანს წარ­მო­ად­გენს სეს­ხე­ბის რე­ფი­ნან­სი­რე­ბა მცი­რე და სა­სუ­ა­ლო ბიზ­ნე­სი­სატ­ვის 3%-მდე და­წე­უ­ლი საპ­რო­ცენ­ტო გა­ნაკ­ვე­თით. რაც იმას ნიშ­ნავს, რომ აქ­ცი­ის ფარ­გ­ლებ­ში "ვი­თი­ბი ბან­კი" და­ფა­რავს სხვა ბან­კებ­ში ან საკ­რე­დი­ტო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­ში არ­სე­ბულ თქვენს სეს­ხებს 3 პრო­ცენ­ტამ­დე და­წე­უ­ლი გა­ნაკ­ვე­თით.

"ვი­თი­ბი ბან­კის" მცი­რე და სა­შუ­ა­ლო ბიზ­ნე­სის სამ­მარ­თ­ვე­ლოს ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლის არ­ჩილ ჩაჩხი­ა­ნის გან­ცხა­დე­ბით, "ვი­თი­ბი ბან­კი" მცი­რე და სა­შუ­ა­ლო ბიზ­ნე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლებს ხელ­საყ­რელ წი­ნა­და­დე­ბას სთა­ვა­ზობს, რო­მე­ლიც მომ­ხ­მა­რე­ბელს სა­შუ­ა­ლე­ბას მის­ცემს მიმ­დი­ნა­რე სეს­ხის და­ფარ­ვა მნიშ­ვ­ნე­ლოვ­ნად შემ­ცი­რე­ბუ­ლი გა­ნაკ­ვე­თით მო­ახ­დი­ნოს. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია ისიც, რომ სპე­ცი­ა­ლუ­რად "მი­ნუს 3%" აქ­ცი­ის­თ­ვის გა­მარ­ტივ­და სეს­ხის აღე­ბის პრო­ცე­დუ­რა და კრე­დი­ტის გა­ცე­მა მაქ­სი­მუმ ორ დღე­ში ხდე­ბა. ამ­დე­ნად, სეს­ხი გა­ი­ცე­მა ორი სა­მუ­შაო დღის ვა­და­ში, გა­მარ­ტი­ვე­ბუ­ლი პრო­ცე­დუ­რით, რაც დრო­ით და­ნა­კარ­გებს გა­მო­რიცხავს.

სეს­ხის მო­ცუ­ლო­ბა 250 000 ლა­რამ­დეა (ან შე­სა­ბა­მი­სი ექ­ვი­ვა­ლენ­ტი აშშ დო­ლარ­ში ან ევ­რო­ში). სეს­ხის მაქ­სი­მა­ლუ­რი ვა­და 7 წე­ლია. კრე­დი­ტის მი­სა­ღე­ბად კი სა­ჭი­როა საქ­მი­ა­ნო­ბის მი­ნი­მუმ 12 თვი­ა­ნი გა­მოც­დი­ლე­ბა. ასე­ვე, მიმ­დი­ნა­რე სეს­ხის არ­სე­ბო­ბა სხვა ბან­კ­ში.

"ვი­თი­ბი ბან­კის" სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის სამ­სა­ხუ­რის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი ნი­ნო ბენ­დე­ლი­ა­ნი აღ­ნიშ­ნავს, რომ წი­ნა ორი აქ­ცია, რომ­ლე­ბიც სა­მომ­ხ­მა­რებ­ლო სეს­ხებს და ექ­ს­პ­რეს იპო­თე­კას ით­ვა­ლის­წი­ნებ­და, საკ­მა­ოდ წარ­მა­ტე­ბუ­ლი იყო. იმე­დია, მცი­რე და სა­შუ­ა­ლო ბიზ­ნე­სის ხელ­შეწყო­ბი­სათ­ვის დაწყე­ბუ­ლი ახა­ლი "მი­ნუს 3%"-იანი აქ­ცი­აც ასე­თი­ვე შე­დე­გი­ა­ნი და ბან­კის მომ­ხ­მა­რებ­ლი­სათ­ვის სა­სარ­გებ­ლო იქ­ნე­ბა.

აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ვი­თი­ბი ჯგუ­ფის ბან­კე­ბი მსოფ­ლი­ოს ოც­ზე მეტ ქვე­ყა­ნა­შია წარ­მოდ­გე­ნი­ლი და მი­სი უნი­ვერ­სა­ლუ­რი მო­დე­ლი მო­ი­ცავს კორ­პო­რა­ტი­ულ, სა­ცა­ლო და სა­ინ­ვეს­ტი­ციო ბიზ­ნესს. ვი­თი­ბი ბან­კი ჯორ­ჯი­ას სა­ქარ­თ­ვე­ლო­სი მოქ­მედ ბან­კებს შო­რის უმაღ­ლე­სი საკ­რე­დი­ტო რე­ი­ტინ­გი BB გა­აჩ­ნია.

სხვა სიახლეები
06 მაისი, 2015 ”ეროვნული ბანკის ცალმხრივი ქმედებები არ იქნება საკმარისი ლარის სტაბილურობისათვის”
23 აპრილი, 2015 გაკვეთილი
12 ივნისი, 2014 TBC ბანკი ლონდონის საფონდო ბირჟაზე
03 აპრილი, 2013 ამიერიდან საქართველოს ბანკის American Express ბარათებით „ვისოლის“ ავტოგასამართ სადგურებშიც გადაიხდით!
15 თებერვალი, 2013 თიბისი ბანკის ბარათების ფესტივალი დასრულდა
13 თებერვალი, 2013 12 თებერვლიდან “ვითიბი ბანკი” ავტოსესხებზე აქციას იწყებს
18 იანვარი, 2013 თიბისი ბანკმა სამი მეანაბრე ფულადი პრიზებით დაასაჩუქრა
21 დეკემბერი, 2012 თიბისი ბანკის ბარათების ფესტივალი დაიწყო
05 დეკემბერი, 2012 "ურთიერთობისთვის ყოველი ჩვენგანი მნიშვნელოვანია"
23 ნოემბერი, 2012 "ბანკმა კონსტანტამ" ახლადგახსნილი და განახლებული ფილიალების პრეზენტაცია გამართა