ბიზ­ნე­სის ად­მი­ნის­ტ­რი­რე­ბის სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მა (MBA)
25 აპრილი, 2013
3241
print

მარ­კე­ტინ­გი, მე­ნეჯ­მენ­ტი, ფი­ნან­სე­ბი.

რა­ტომ ბიზ­ნე­სის სკო­ლის MBA პროგ­რა­მა?

ჩვე­ნი სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მა გაძ­ლევთ ბიზ­ნე­სის მარ­თ­ვის გლო­ბა­ლურ ცოდ­ნას. მო­ცე­მუ­ლი პროგ­რა­მა არის ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რუ­ლი სა­მა­გის­ტ­რო კურ­სი მი­სი შე­მად­გენ­ლო­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე და გთა­ვა­ზობთ გა­მო­ყე­ნე­ბა­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბულ ცოდ­ნას, ღრმა თე­ო­რი­უ­ლი და პრაქ­ტი­კუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბის მქო­ნე პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბის დახ­მა­რე­ბით. პროგ­რა­მის სა­მუ­შაო ენა არის ინ­გ­ლი­სუ­რი და იგი ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლია მე­ნე­ჯე­რუ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბის მქო­ნე პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლებ­ზე.

პროგ­რა­მას მი­ნი­ჭე­ბუ­ლი აქვს პირ­ვე­ლი ად­გი­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მას­შ­ტა­ბით და მე- 18 ად­გი­ლი ევ­რა­ზი­ი­სა და ახ­ლო აღ­მო­სავ­ლე­თის მას­შ­ტა­ბით (www.best-masters.com).

გა­დახ­დის პი­რო­ბე­ბი:

ბიზ­ნე­სის ად­მი­ნის­ტ­რი­რე­ბის სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მა­ზე სწავ­ლის სრუ­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა შე­ად­გენს 14,400 ლარს. სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რის გა­დახ­და ხდე­ბა სე­მეს­ტ­რუ­ლად აღე­ბუ­ლი კრე­დი­ტე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად (კრე­დი­ტის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა შე­ად­გენს 120 ლარს).მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მა მე­ნეჯ­მენ­ტ­ში (MSc)

რა­ტომ ბიზ­ნე­სის სკო­ლის MSc პროგ­რა­მა? მო­ცე­მუ­ლი პროგ­რა­მა წარ­მო­ად­გენს პა­სუხს პრო­ფე­სი­ო­ნალ­თა ფარ­თო წრის წი­ნა­შე მდგომ გა­მოწ­ვე­ვებ­ზე. რამ­დე­ნა­დაც, მრა­ვალ­მ­ხ­რი­ვი ცოდ­ნა პრაქ­ტი­კუ­ლი სიღ­რ­მე­ე­ბით წარ­მა­ტე­ბის ერთ-ერ­თი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი გა­რან­ტია, ჩვენ გთა­ვა­ზობთ მე­ნეჯ­მენ­ტის სფე­რო­ში არ­სე­ბუ­ლი ცოდ­ნის სიღ­რ­მი­სე­უ­ლი ანა­ლი­ზის სა­შუ­ა­ლე­ბას. პროგ­რა­მის სა­მუ­შაო ენა არის ქარ­თუ­ლი და იგი ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლია დამ­წყებ პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლებ­ზე.

გა­დახ­დის პი­რო­ბე­ბი:

მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მა­ზე სწავ­ლის სრუ­ლი ღი­რე­ბუ­ლე­ბა შე­ად­გენს 8,400 ლარს. სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რის გა­დახ­და სე­მეს­ტ­რუ­ლად აღე­ბუ­ლი კრე­დი­ტე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად წარ­მო­ებს (კრე­დი­ტის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა შე­ად­გენს 70 ლარს).

პროგ­რა­მებ­ზე მი­სა­ღე­ბად აუცი­ლე­ბე­ლია: სა­ერ­თო სა­მა­გის­ტ­რო გა­მოც­დის ჩა­ბა­რე­ბა; უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში დად­გე­ნი­ლი სა­კონ­კურ­სო პრო­ცე­დუ­რე­ბის (ტეს­ტი­რე­ბა, გა­სა­უბ­რე­ბა) წარ­მა­ტე­ბით გავ­ლა.

სა­მარ­თ­ლის სკო­ლის  სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მე­ბი

კავ­კა­სი­ის სა­მარ­თ­ლის სკო­ლა გთა­ვა­ზობთ სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მებს, რო­მელ­თა ანა­ლო­გი ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე არ არ­სე­ბობს, შემ­დე­გი მი­მარ­თუ­ლე­ბე­ბით:

კერ­ძო (ბიზ­ნეს) სა­მარ­თა­ლი, სა­ჯა­რო სა­მარ­თა­ლი, სის­ხ­ლის სა­მარ­თა­ლი, სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­მარ­თა­ლი.

რა­ტომ სა­მარ­თ­ლის სკო­ლის სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მე­ბი?

სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მებ­ში მო­ი­აზ­რე­ბა მა­ღა­ლი კლა­სის პრო­ფე­სი­ო­ნალ­თა გუნ­დი, რომ­ლის მი­ზა­ნია, ოპ­ტი­მა­ლურ დრო­ში დამ­საქ­მე­ბელს შეს­თა­ვა­ზოს შე­სა­ბა­მი­სი კვა­ლი­ფი­კა­ცი­ის მქო­ნე იურის­ტ­თა ახა­ლი თა­ო­ბა.

კავ­კა­სი­ის სა­მარ­თ­ლის სკო­ლის მა­გის­ტ­რა­ტუ­რა­ში მოქ­მე­დებს ქარ­თულ-ევ­რო­პუ­ლი ორ­მა­გი ხა­რის­ხის სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მე­ბი. აღ­ნიშ­ნულ პროგ­რა­მებ­ზე სტუ­დენ­ტი კა­ნონ­მ­დებ­ლო­ბით გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბულ 60 კრე­დიტს აგ­რო­ვებს კავ­კა­სი­ის სა­მარ­თ­ლის სკო­ლა­ში, ხო­ლო დარ­ჩე­ნილ 60 კრე­დიტს - ტა­ლი­ნის ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში ან ზა­არ­ლან­დის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ევ­რო­პის ინ­ს­ტი­ტუტ­ში, შე­დე­გად კი, იღებს სა­მარ­თ­ლის მა­გის­ტ­რის ხა­რის­ხის და­მა­დას­ტუ­რე­ბელ 2 დიპ­ლომს.

სტუ­დენ­ტებს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა აქვთ სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მის არ­ჩე­ვი­თი საგ­ნე­ბის ბლო­კი­დან გა­ი­ა­რონ ინ­გ­ლი­სუ­რე­ნო­ვა­ნი საგ­ნე­ბი, რაც მათ სა­მარ­თ­ლებ­რი­ვი ინ­გ­ლი­სუ­რის ცოდ­ნის გაღ­რ­მა­ვე­ბა­ში შე­უწყობს ხელს.

კავ­კა­სი­ის სა­მარ­თ­ლის სკო­ლა გა­მო­ირ­ჩე­ვა იური­დი­უ­ლი კლი­ნი­კე­ბის მრა­ვალ­ფე­როვ­ნე­ბით.

სა­მარ­თ­ლის სკო­ლა სტუ­დენტს შე­საძ­ლებ­ლო­ბას აძ­ლევს პრაქ­ტი­კუ­ლი სწავ­ლე­ბის კურ­სი გა­ი­ა­რონ გერ­მა­ნი­ა­ში, ბრე­მე­ნის მი­წის სა­სა­მარ­თ­ლო­სა და ატ­ლან­ტის (ჯორ­ჯი­ის შტა­ტი, აშშ) ცნო­ბილ იური­დი­ულ კომ­პა­ნი­ა­ში.

პროგ­რა­მა­ზე მი­სა­ღე­ბად აუცი­ლე­ბე­ლია:

სა­ერ­თო სა­მა­გის­ტ­რო გა­მოც­დის ჩა­ბა­რე­ბა;

უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში დად­გე­ნი­ლი სა­კონ­კურ­სო პრო­ცე­დუ­რე­ბის წარ­მა­ტე­ბით გავ­ლა.

გა­დახ­დის პი­რო­ბე­ბი:

კავ­კა­სი­ის სა­მარ­თ­ლის სკო­ლა­ში სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მებ­ზე სწავ­ლის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა წე­ლი­წად­ში 4,800 ლარს შე­ად­გენს. სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რის გა­დახ­და სე­მეს­ტ­რუ­ლად, აღე­ბუ­ლი კრე­დი­ტე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად წარ­მო­ებს (კრე­დი­ტის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა შე­ად­გენს 80 ლარს).

მე­დი­ის სკო­ლის სა­მა­გის­ტ­რო  პროგ­რა­მე­ბი

მა­სობ­რი­ვი კო­მუ­ნი­კა­ცია/ჟურ­ნა­ლის­ტი­კა

სტრა­ტე­გი­უ­ლი კო­მუ­ნი­კა­ცია (პი­ა­რი)

რა­ტომ მე­დი­ის სკო­ლის სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მე­ბი?

რო­გო­რიც მო­ტი­ვა­ცი­აც არ უნ­და გქონ­დეთ, მე­დი­ის სკო­ლა თქვენ პო­ტენ­ცი­ა­ლის სრუ­ლად გახ­ს­ნა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ; შეძ­ლებთ შე­ი­ძი­ნოთ არა მხო­ლოდ ცოდ­ნა, არა­მედ ახა­ლი კონ­ტაქ­ტე­ბიც იმის­თ­ვის, რომ თქვენ მი­ერ შერ­ჩე­ულ სფე­რო­ში გა­მორ­ჩე­უ­ლად წარ­მა­ტე­ბუ­ლე­ბი იყოთ.

კავ­კა­სი­ის მე­დი­ის სკო­ლის მა­სობ­რი­ვი კო­მუ­ნი­კა­ცია/ჟურ­ნა­ლის­ტი­კის სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ თქვენ შეძ­ლებთ წარ­მა­ტე­ბას მი­აღ­წი­ოთ რო­გორც ჟურ­ნა­ლის­ტ­მა, რო­გორც სა­შუ­ა­ლო ან მა­ღა­ლი რგო­ლის მე­ნე­ჯერ­მა ბეჭ­დურ, სა­მა­უწყებ­ლო და ინ­ტერ­ნეტ­მე­დი­ა­ში; რო­გორც მე­დი­ის მკვლე­ვარ­მა. სტრა­ტე­გი­უ­ლი კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის (პი­ა­რის) პროგ­რა­მის დას­რუ­ლე­ბის შემ­დეგ კი შე­გეძ­ლე­ბათ იმუ­შა­ოთ სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის და რეკ­ლა­მის მი­მარ­თუ­ლე­ბით, რო­გორც კერ­ძო სექ­ტორ­ში, ასე­ვე სა­ჯა­რო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბებ­შიც. აქაც, თქვენ გაქვთ პერ­ს­პექ­ტი­ვა გახ­დეთ მკვლე­ვა­რი, კონ­სულ­ტან­ტი ან პე­და­გო­გი.

პროგ­რა­მა­ზე მი­სა­ღე­ბად აუცი­ლე­ბე­ლია:

სა­ერ­თო სა­მა­გის­ტ­რო გა­მოც­დის ჩა­ბა­რე­ბა;

სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო გა­სა­უბ­რე­ბის წარ­მა­ტე­ბით გავ­ლა.

გა­დახ­დის პი­რო­ბე­ბი:

მა­გის­ტ­რის ხა­რის­ხის მო­სა­პო­ვებ­ლად უნ­და და­აგ­რო­ვოთ 120 ECTS კრე­დი­ტი;

ერ­თი ECTS კრე­დი­ტის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა 80 ლა­რია, პროგ­რა­მის მთლი­ა­ნი

ღი­რე­ბუ­ლე­ბა - 9,600 ლა­რი; იხ­დით სე­მეს­ტ­რუ­ლად მხო­ლოდ მო­ცე­მულ სე­მეს­ტ­რ­ში და­რე­გის­ტ­რი­რე­ბუ­ლი

საგ­ნე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად;

სწავ­ლე­ბის ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვო­ბა - 2 წე­ლი (და­საშ­ვე­ბი ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვო­ბა - 5 წე­ლი).

ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის სკო­ლის  სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მა

კავ­კა­სი­ის ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის სკო­ლის სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მა სა­ინ­ფორ­მა­ციო სის­ტე­მებ­ში გაძ­ლევთ უნი­კა­ლურ შანსს და­წი­ნა­ურ­დეთ წამ­ყ­ვან პო­ზი­ცი­ებ­ზე სა­ინ­ფორ­მა­ციო სის­ტე­მე­ბის სფე­რო­ში.

რა­ტომ ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის სკო­ლის სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მა?

დღეს ძნე­ლია სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ნა­ხოთ სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მე­ბი სა­ინ­ფორ­მა­ცი­ო­სის­ტე­მე­ბის სფე­რო­ში, რომ­ლე­ბიც გთა­ვა­ზო­ბენ თა­ნა­მედ­რო­ვე სას­წავ­ლო კუ­რი­კუ­ლუმს. ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის სკო­ლის სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მა შედ­გე­ნი­ლია Association for Computing Machinary (ACM)-ისა და Association for Information Systems (AIS)-ის კუ­რი­კუ­ლუ­მის სტან­დარ­ტე­ბის მი­ხედ­ვით, რო­მე­ლიც ასა­ხავს მსოფ­ლი­ოს წამ­ყ­ვა­ნი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის მოთხოვ­ნებს სა­ინ­ფორ­მა­ციო სის­ტე­მე­ბის სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბის მი­მართ. პროგ­რა­მა­ში აქ­ცენ­ტი გა­კე­თე­ბუ­ლია ტექ­ნი­კუ­რი ცოდ­ნი­სა და უნა­რე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა­ზე, მაგ­რამ ამა­ვე დროს პროგ­რა­მა მოგ­ცემთ მა­ღა­ლი დო­ნის ცოდ­ნას ბიზ­ნე­სის მუ­შა­ო­ბის პრინ­ცი­პებ­სა და სტრა­ტე­გი­ის ანა­ლიზ­ზე. თი­თო­ე­უ­ლი სა­გა­ნი ის­წავ­ლე­ბა კვი­რა­ში ერ­თხელ, სა­ღა­მოს სა­ა­თებ­ში, რაც და­საქ­მე­ბულ ადა­მი­ა­ნებს სა­შუ­ა­ლე­ბას აძ­ლევს და­ეს­წ­რონ ლექ­ცი­ებს სა­მუ­შაო სა­ა­თე­ბის შემ­დეგ.

პროგ­რა­მა­ზე მი­სა­ღე­ბად აუცი­ლე­ბე­ლია:

სა­ერ­თო სა­მა­გის­ტ­რო გა­მოც­დის ჩა­ბა­რე­ბა;

ინ­გ­ლი­სურ­ში ტეს­ტი­რე­ბის და გა­სა­უბ­რე­ბის წარ­მა­ტე­ბით გავ­ლა.

გა­დახ­დის პი­რო­ბე­ბი:

მა­გის­ტ­რის ხა­რის­ხის მო­სა­პო­ვებ­ლად უნ­და და­აგ­რო­ვოთ 120 ECTS კრე­დი­ტი;

ერ­თი ECTS კრე­დი­ტის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა 80 ლა­რია, პროგ­რა­მის მთლი­ა­ნი

ღი­რე­ბუ­ლე­ბა - 9,600 ლა­რი;

იხ­დით სე­მეს­ტ­რუ­ლად მხო­ლოდ მო­ცე­მულ სე­მეს­ტ­რ­ში და­რე­გის­ტ­რი­რე­ბუ­ლი

საგ­ნე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად.

სა­ხელ­მ­წი­ფო მარ­თ­ვის სკო­ლის  სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მე­ბი

კავ­კა­სი­ის სა­ხელ­მ­წი­ფო მარ­თ­ვის სკო­ლის სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მებ­ში სწავ­ლა მიმ­დი­ნა­რე­ობს ორი მი­მარ­თუ­ლე­ბით: სა­ერ­თა­შო­რი­სო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი, სა­ჯა­რო მმარ­თ­ვე­ლო­ბა.

რა­ტომ სა­ხელ­მ­წი­ფო მარ­თ­ვის სკო­ლის სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მე­ბი?

კავ­კა­სი­ის სა­ხელ­მ­წი­ფო მარ­თ­ვის სკო­ლა გთა­ვა­ზობთ თა­ნა­მედ­რო­ვე სას­წავ­ლო პროგ­რა­მებს, რომ­ლე­ბიც თავ­სე­ბა­დია და­სავ­ლე­თის უნი­ვერ­სი­ტე­ტე­ბის პროგ­რა­მებ­თან. მა­გის­ტ­რა­ტუ­რის სტუ­დენ­ტებს ეძ­ლე­ვათ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა მო­ნა­წი­ლე­ო­ბა მი­ი­ღონ სხვა­დას­ხ­ვა სა­ერ­თა­შო­რი­სო გაც­ვ­ლით პროგ­რა­მა­ში.

თი­თო­ე­ულ სტუ­დენტს აქვს სა­ჯა­რო და სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­ში პრაქ­ტი­კის გავ­ლის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა.

სტუ­დენ­ტე­ბი იღე­ბენ სა­ერ­თა­შო­რი­სო სტან­დარ­ტე­ბის შე­სა­ბა­მის თე­ო­რი­ულ ცოდ­ნა­სა და პრაქ­ტი­კულ უნარ ჩვე­ვებს სტა­ჟი­რე­ბის გავ­ლი­სას, რაც უზ­რუნ­ველ­ყოფს კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბუ­ლე­ბის სა­ინ­ტე­რე­სო კა­რი­ე­რას რო­გორც სა­ჯა­რო, ისე არა­სამ­თავ­რო­ბო და კერ­ძო სექ­ტო­რებ­ში, სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­ში. მა­გის­ტ­რა­ტუ­რის სტუ­დენ­ტე­ბი­სათ­ვის სპე­ცი­ა­ლუ­რად იმარ­თე­ბა შეხ­ვედ­რე­ბი და დის­კუ­სი­ე­ბი ამ სფე­რო­ში სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებ­თან.

პროგ­რა­მა­ზე მი­სა­ღე­ბად აუცი­ლე­ბე­ლია:

სა­ერ­თო სა­მა­გის­ტ­რო გა­მოც­დის ჩა­ბა­რე­ბა;

სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო გა­სა­უბ­რე­ბის ინ­გ­ლი­სურ ენა­ზე წარ­მა­ტე­ბით გავ­ლა.

გა­დახ­დის პი­რო­ბე­ბი:

მა­გის­ტ­რის ხა­რის­ხის მო­სა­პო­ვებ­ლად უნ­და და­აგ­რო­ვოთ 120 ECTS კრე­დი­ტი;

ერ­თი ECTS კრე­დი­ტის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა 80 ლა­რია, პროგ­რა­მის მთლი­ა­ნი

ღი­რე­ბუ­ლე­ბა - 9,600 ლა­რი;

იხ­დით სე­მეს­ტ­რუ­ლად მხო­ლოდ მო­ცე­მულ სე­მეს­ტ­რ­ში და­რე­გის­ტ­რი­რე­ბუ­ლი

საგ­ნე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად.

ჯან­დაც­ვის მე­ნეჯ­მენ­ტის  სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მა

კავ­კა­სი­ის ჯან­დაც­ვის სკო­ლა გთა­ვა­ზობთ გა­ნახ­ლე­ბულ სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მას ბიზ­ნე­სის ად­მი­ნის­ტ­რი­რე­ბა­ში ჯან­დაც­ვის მე­ნეჯ­მენ­ტის მი­მარ­თუ­ლე­ბით.

რა­ტომ ჯან­დაც­ვის სკო­ლის სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მა?

კავ­კა­სი­ის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ჯან­დაც­ვის სკო­ლის მი­ერ შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მა იზი­ა­რებს აშშ წამ­ყ­ვა­ნი უნი­ვერ­ს­ტე­ტე­ბის, ჯორ­ჯი­ის სა­ხელ­წი­ფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტის (ატ­ლან­ტა) ჯ. მაკ რო­ბინ­სო­ნის კო­ლე­ჯის ჯან­დაც­ვის ად­მი­ნის­ტ­რი­რე­ბის ინ­ს­ტი­ტუტ­სა და მი­ჩი­გა­ნის უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ჯან­დაც­ვის ად­მი­ნის­ტ­რი­რე­ბი­სა და პო­ლი­ტი­კის დე­პარ­ტა­მენ­ტ­ში მიმ­დი­ნა­რე პროგ­რა­მე­ბის მოთხოვ­ნებს და დარ­გის სტან­დარ­ტებს. პროგ­რა­მა ასა­ხავს ჯან­დაც­ვის სის­ტე­მა­ში თა­ნა­მედ­რო­ვე შრო­მის ბაზ­რის სპე­ცი­ფი­უ­რო­ბას, მი­სი მარ­თ­ვის უახ­ლეს

ტექ­ნო­ლო­გი­ებს და ნერ­გავს სწავ­ლე­ბის თა­ნა­მედ­რო­ვე მე­თო­დებს.

კავ­კა­სი­ის ჯან­დაც­ვის სკო­ლის სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მა ამ­ზა­დებს სპე­ცი­ა­ლის­ტებს, ჯან­დაც­ვის სექ­ტორ­ში არ­სე­ბუ­ლი ინ­სი­ტი­ტუ­ცი­ე­ბის მარ­თ­ვა­სა და ლი­დე­რო­ბა­ში, ფი­ნან­სი­რე­ბა-ბი­უ­ჯე­ტი­რე­ბა­ში, ჯან­დაც­ვის გლო­ბა­რულ და ეროვ­ნუ­ლი პო­ლი­ტი­კა­ში. კავ­კა­სი­ის ჯან­დაც­ვის სკო­ლას, ჯან­დაც­ვის მე­ნეჯ­მენ­ტის სა­მა­გის­ტ­რო სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პროგ­რა­მის სას­წავ­ლო პრაქ­ტი­კის ხელ­შეწყო­ბის­თ­ვის გა­ფორ­მე­ბუ­ლი აქვს ურ­თი­ერ­თ­თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბის მე­მო­რან­დუ­მე­ბი.

პროგ­რა­მა­ზე მი­სა­ღე­ბად აუცი­ლე­ბე­ლია:

სა­ერ­თო სა­მა­გის­ტ­რო გა­მოც­დის ჩა­ბა­რე­ბა;

უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში დად­გე­ნი­ლი სა­კონ­კურ­სო პრო­ცე­დუ­რე­ბის წარ­მა­ტე­ბით გავ­ლა.

გა­დახ­დის პი­რო­ბე­ბი:

კავ­კა­სი­ის ჯან­დაც­ვის სკო­ლა­ში სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მებ­ზე სწავ­ლის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა წე­ლი­წად­ში 4,800 ლარს შე­ად­გენს. სწავ­ლის სა­ფა­სუ­რის გა­დახ­და სე­მეს­ტ­რუ­ლად, აღე­ბუ­ლი კრე­დი­ტე­ბის შე­სა­ბა­მი­სად წარ­მო­ებს (კრე­დი­ტის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა შე­ად­გენს 80 ლარს).

სხვა სიახლეები
02 ივლისი, 2015 თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტი ,,ჰიპოკრატე“
09 მარტი, 2015 კასტური სისტემა საქართველოს სასკოლო სივრცეში
22 დეკემბერი, 2014 სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად
22 დეკემბერი, 2014 ს.ს.ი.პ. ,,ქალაქ ბათუმის №25 საჯაროსკოლა”აცხადებსსაჯაროაუქციონს
09 ივნისი, 2014 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ
11 აპრილი, 2014 სკოლა და პოლიტიკა
18 მარტი, 2014 სამართალ-უსამართლობა და განათლება
27 ივნისი, 2013 ახა­ლი მე­თო­დო­ლო­გია სა­ჯა­რო სკო­ლებ­ში
22 ივნისი, 2013 კავ­კა­სი­ის ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის სკო­ლა
23 მაისი, 2013 კავ­კა­სი­ის ბიზ­ნე­სის სკო­ლა - ფარ­თო შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის სამ­ყა­რო