ამერიკული განათლების ხარისხი უკვე საქართველოშია
17 მაისი, 2013
3197
print

ილი­ნო­ი­სის ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი ინ­ს­ტი­ტუ­ტის, ჩი­კა­გო-კენ­ტის სა­მარ­თ­ლის სკო­ლა­მი­სი ამე­რი­კუ­ლი სა­მარ­თ­ლის სკო­ლის პროგ­რა­მუ­ლი კომ­პო­ნენ­ტი­თერ­თი წე­ლია რაც სა­ქარ­თ­ვე­ლო­შია. 2013 წლის 18 მა­ისს, 13.00 სა­ათ­ზე, ქა­ლაქ თბი­ლის­ში, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის ეროვ­ნუ­ლი ბიბ­ლი­ო­თე­კის სა­კონ­ფე­რენ­ციო დარ­ბაზ­ში (ქ. თბი­ლი­სი, გუ­დი­აშ­ვი­ლის 7) ის თა­ვი­სი პირ­ვე­ლი აკა­დე­მი­უ­რი წლის წი­ნა­სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მის და­ხურ­ვას და პირ­ვე­ლი აკა­დე­მი­უ­რი წლის კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბულ­თათ­ვის ჩი­კა­გო-კენ­ტის დიპ­ლო­მე­ბის გა­და­ცე­მის ოფი­ცი­ა­ლუ­რი ცე­რე­მო­ნი­ალს ატა­რებს.

რაც შე­ე­ხე­ბა ახალ აკა­დე­მი­ურ წელს, ჩი­კა­გო-კენ­ტი კვლავ შეს­თა­ვა­ზებს კავ­კა­სი­ირ რე­გი­ონ­სა და თურ­ქეთს წი­ნა­სა­მა­გის­ტ­რო და სა­მა­გის­ტ­როპ­როგ­რა­მებს სა­მარ­თალ­ში2013-2014 აკა­დე­მი­უ­რი წლი­სათ­ვის 75 პრო­ცენ­ტი­ა­ნი სტი­პენ­დი­ე­ბის მო­პო­ვე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბით.

ჩი­კა­გო-კენ­ტის სა­მარ­თ­ლის სკო­ლა­ი­უ­რი­დი­უ­ლი კომ­პა­ნია Knowledge Management Group Georgia-სთან თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბით სა­ქარ­თ­ვე­ლოს, აზერ­ბა­ი­ჯა­ნის, სომ­ხე­თი­სა და თურ­ქე­თის რე­გი­ო­ნი­სათ­ვის აცხა­დებს ორ ურ­თი­ერ­თ­და­კავ­ში­რე­ბულ პროგ­რა­მას: წი­ნა­სა­მა­გის­ტ­რო -Pre-LL.M პროგ­რა­მას თბი­ლის­ში, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში (ორ­სე­მეს­ტ­რი­ა­ნი პროგ­რა­მა) და სა­მა­გის­ტ­რო -LL.M პროგ­რა­მას (ერ­თ­სე­მეს­ტ­რი­ა­ნი პროგ­რა­მა ხა­რის­ხის მი­ნი­ჭე­ბით) ჩი­კა­გო­ში, ილი­ნო­ი­სის შტა­ტი, აშშ.

ჩი­კა­გო-კენ­ტის სა­მარ­თ­ლის სკო­ლამ ამე­რი­კუ­ლი სა­მარ­თ­ლის სკო­ლის­ფარ­გ­ლებ­ში პირ­ვე­ლი სას­წავ­ლო წე­ლი 2012-2013 წელს გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლა. პირ­ველ აკა­დე­მი­ურ წელს სკო­ლის წი­ნა­სა­მა­გის­ტ­რო ე.წ. Pre-LL.M პროგ­რა­მის მო­ნა­წი­ლედ შერ­ჩე­ულ იქ­ნა 13 აპ­ლი­კან­ტი (ათი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­დან, ორი სომ­ხე­თი­დან, ერ­თი აზერ­ბა­ი­ჯა­ნი­დან). წი­ნა­სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მის ათ­მა­კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბულ­მა უკ­ვე მო­ი­პო­ვა ჩი­კა­გო-კენ­ტის სა­მარ­თ­ლის სკო­ლის თან­ხ­მო­ბა (admission) სწავ­ლე­ბის გა­საგ­რ­ძე­ლებ­ლად სა­მარ­თ­ლის მა­გის­ტ­რის (LL.M) ხა­რის­ხის მო­სა­პო­ვებ­ლად სა­ერ­თა­შო­რი­სო და შე­და­რე­ბი­თი სა­მარ­თ­ლის სფე­რო­ში.

2013-2014 აკა­დე­მი­უ­რი წლი­სათ­ვის ამე­რი­კუ­ლი სა­მარ­თ­ლის სკო­ლის წი­ნა­სა­მა­გის­ტ­რო -Pre-LL.M პროგ­რა­მა გთა­ვა­ზობთ ორ­სე­მეს­ტ­რი­ან სწავ­ლე­ბას. პროგ­რა­მის ყვე­ლა სას­წავ­ლო კურ­სი ტარ­დე­ბა მხო­ლოდ ჩი­კა­გო-კენ­ტის სა­მარ­თ­ლის სკო­ლის პრო­ფე­სო­რე­ბის მი­ერ.

წი­ნა­სა­მა­გის­ტ­რო - Pre-LL.M კომ­პო­ნენ­ტი მო­ი­ცავს 10 სას­წავ­ლო კურსს მი­ნი­მუმ 120 კრე­დიტ სა­ა­თის ოდე­ნო­ბით. წი­ნა­სა­მა­გის­ტ­რო Pre-LL.Mსწავ­ლე­ბა იწყე­ბა 2013 წლის სექ­ტემ­ბერ­ში და სრულ­დე­ბა 2014 წლის მა­ის­ში. წი­ნა­სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მის ინ­ტენ­სი­ვო­ბა­გუ­ლის­ხ­მობს თვე­ში ერ­თხელ ანორ­ჯერ ლექ­ცი­ებს, რო­მე­ლიც ტარ­დე­ბა შა­ბათ-კვი­რას 8-8 აკა­დე­მი­უ­რი სა­ა­თის მო­ცუ­ლო­ბით;

2013-2014 აკა­დე­მი­ურ წელს წი­ნა­სა­მა­გის­ტ­რო-Pre-LL.M სწავ­ლე­ბა­მო­ი­ცავს შემ­დეგ სას­წავ­ლო კურ­სებს:

პირ­ვე­ლი სე­მეს­ტ­რი 2013

1. სექ­ტემ­ბე­რი - შე­სა­ვა­ლი ამე­რი­კუ­ლი სა­მარ­თ­ლის სის­ტე­მა­ში - პრო­ფე­სო­რი სო­ლო­დოვ­ნი­კი

2. სექ­ტემ­ბე­რი - ბიზ­ნეს ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბი და კორ­პო­რა­ტი­უ­ლი მარ­თ­ვა - პრო­ფე­სო­რი სენ­ზარ­ტო­ვი­ში

3. ოქ­ტომ­ბე­რი - სა­ერ­თა­შო­რი­სო ბიზ­ნეს ტრან­ზაქ­ცი­ე­ბი - პრო­ფე­სო­რი ჰილ­ლი

4. ნო­ემ­ბე­რი - კო­მერ­ცი­უ­ლი სა­მარ­თა­ლი - პრო­ფე­სო­რი ჰარ­რი­სი

5. დე­კემ­ბე­რი - ონ­ლა­ინ კონ­ტ­რაქ­ტე­ბი - პრო­ფე­სო­რი უორ­ნე­რი

მე­ო­რე სე­მეს­ტ­რი 2014

1. იან­ვა­რი - ან­ტი­მო­ნო­პო­ლი­უ­რი სა­მარ­თა­ლი - პრო­ფე­სო­რი სენ­ზარ­ტო­ვი­ში

2. თე­ბერ­ვა­ლი - მარ­კე­ტინ­გის და რეკ­ლა­მის სა­მარ­თ­ლებ­რი­ვი რე­გუ­ლი­რე­ბა - პრო­ფე­სო­რი სო­ლო­დოვ­ნი­კი

3. მარ­ტი - პერ­სო­ნა­ლუ­რი მო­ნა­ცე­მე­ბის დაც­ვის სა­მარ­თა­ლი - პრო­ფე­სო­რი მი­ლო­ში

4. აპ­რი­ლი - სა­პა­ტენ­ტო­სა­მარ­თა­ლი- პრო­ფე­სო­რი ნე­ი­ბერ­გი

5. მა­ი­სი - ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი­სა­მარ­თა­ლი, ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი­კო­მერ­ცია, კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი­და­ნა­შა­უ­ლი- პრო­ფე­სო­რი უორ­ნე­რი

სწავ­ლე­ბა ამე­რი­კუ­ლი სა­მარ­თ­ლის სკო­ლა­ში მიმ­დი­ნა­რე­ობს ინ­გ­ლი­სურ ენა­ზე. ამ­დე­ნად, პროგ­რა­მის მო­ნა­წი­ლე სრულ­ყო­ფი­ლად უნ­და ფლობ­დეს ინ­გ­ლი­სურ ენას. აპ­ლი­კან­ტებს არ მო­ეთხო­ვე­ბათ ინ­გ­ლი­სუ­რი ენის ცოდ­ნის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი სერ­თი­ფი­კა­ტის ან გა­მოც­დის ჩა­ბა­რე­ბის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი დო­კუ­მენ­ტის წარ­მოდ­გე­ნა.

წი­ნა­სა­მა­გის­ტ­რო - Pre-LL.M პროგ­რა­მის მო­ნა­წი­ლე­ე­ბის შე­ფა­სე­ბა ხორ­ცი­ელ­დე­ბა ჩი­კა­გო-კენ­ტის სა­მარ­თ­ლის სკო­ლის პრო­ფე­სო­რე­ბის მი­ერ GPA სტან­დარ­ტით. იმი­სათ­ვის, რომ კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბულ­მა მი­ი­ღოს ამე­რი­კუ­ლი სა­მარ­თ­ლის სერ­ტი­ფი­კა­ტი და დაშ­ვე­ბულ იქ­ნებს ჩი­კა­გო-კენ­ტის სა­მარ­თ­ლის მა­გის­ტ­რა­ტუ­რა­ზე ჩი­კა­გო­ში, სა­ვალ­დე­ბუ­ლოა სტუ­დენ­ტ­მა მო­ი­პო­ვოს მი­ნი­მუმGPA 2.7.

ამე­რი­კუ­ლი სა­მარ­თ­ლის სკო­ლის წი­ნა­სა­მა­გის­ტ­რო - Pre-LL.M პროგ­რა­მა­ზე მი­მარ­თ­ვა შე­უძ­ლი­ათ:

- პრაქ­ტი­კოს იურის­ტებ­სა და მოქ­მედ ად­ვო­კა­ტებს;

- სა­მარ­თ­ლის ბა­კა­ლავ­რი­ა­ტის კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბუ­ლებს;

- სა­მარ­თ­ლის ბა­კა­ლავ­რი­ა­ტის მე­სა­მე და მე­ოთხე კურ­სის სტუ­დენ­ტებს;

- და­ინ­ტე­რე­სე­ბულ პი­რებს, რომ­ლებ­საც აქვთ ბა­კა­ლავ­რი­ა­ტის დიპ­ლო­მი სხვა სპე­ცი­ა­ლო­ბებ­ში, ფლო­ბენ სა­მარ­თ­ლის მა­გის­ტ­რის ხა­რისხს და ასე­ვე, ად­ვო­კატ­თა ასო­ცი­ა­ცი­ის წევ­რო­ბას;

ამე­რი­კუ­ლი სა­მარ­თ­ლის სკო­ლის წი­ნა­სა­მა­გის­ტ­რო - Pre-LL.M პროგ­რა­მის მო­ნა­წი­ლე­ებს პროგ­რა­მის ფარ­გ­ლებ­ში შე­საძ­ლებ­ლო­ბა ექ­ნე­ბათ ჩათ­ვ­ლის უფ­ლე­ბით ისარ­გებ­ლონ გაც­ვ­ლი­თი კურ­სით (ერთ სე­მეს­ტ­რამ­დე ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვო­ბით) ამე­რი­კუ­ლი სა­მარ­თ­ლის პო­ლო­ნე­თის სკო­ლა­ში.

სტუ­დენ­ტე­ბი, რომ­ლე­ბიც გა­ივ­ლი­ან წი­ნა­სა­მა­გის­ტ­რო Pre-LL.M სწავ­ლე­ბას, დაშ­ვე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბი­ან ჩი­კა­გო-კენ­ტის სა­მარ­თ­ლის სკო­ლა­ში, ილი­ნო­ი­სის შტატ­ში, აშშ-ში­სა­მარ­თ­ლის მა­გის­ტ­რის ხა­რის­ხის ერ­თი სე­მეს­ტ­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში­მო­სა­პო­ვებ­ლად, სწავ­ლე­ბის სრუ­ლი, ან ნა­წი­ლობ­რი­ვი და­ფი­ნან­სე­ბის მი­ღე­ბის გა­რან­ტი­ით, Pre-LL.M სწავ­ლე­ბის დას­რუ­ლე­ბი­დან სა­მი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში.

სწავ­ლე­ბის სა­ფა­სუ­რი წი­ნა­სა­მა­გის­ტ­რო-Pre-LL.M სწავ­ლე­ბი­სათ­ვის შე­ად­გენს 5 500 აშშ დო­ლარს, რომ­ლის გა­დახ­და სტუ­დენტს შე­უძ­ლია გან­ხორ­ცი­ე­ლოს ორ ნა­წი­ლად - პირ­ვე­ლი ნა­წი­ლი ჩა­რიცხ­ვის შე­სა­ხებ ცნო­ბის მი­ღე­ბი­დან 5 სა­მუ­შაო დღის ვა­და­ში, ხო­ლო მე­ო­რე ნა­წი­ლი - მე­ო­რე სე­მეს­ტ­რის და­საწყის­ში.

სწავ­ლე­ბის სა­ფა­სუ­რი სა­მა­გის­ტ­რო LL.M სწავ­ლე­ბი­სათ­ვის ჩი­კა­გო­ში, ჩი­კა­გო-კენ­ტის სა­მარ­თ­ლის სკო­ლა­ში, მხო­ლოდ ამე­რი­კუ­ლი სა­მარ­თ­ლის სკო­ლის წი­ნა­სა­მა­გის­ტ­რო Pre-LL.M სწავ­ლე­ბის კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბულ­თათ­ვის შე­ად­გენს 10 000 აშშ დო­ლარს. ჩვე­უ­ლებ­რივ, ჩი­კა­გო-კენ­ტის სა­მა­გის­ტ­როLL.M სწავ­ლე­ბის სა­ფა­სუ­რი 44 000 აშშ დო­ლა­რია, ამ­დე­ნად, 75პრო­ცენ­ტის­ტი­პენ­დია ამე­რი­კუ­ლი სა­მარ­თ­ლის სკო­ლის წი­ნა­სა­მა­გის­ტ­რო Pre-LL.M სწავ­ლე­ბის კურ­ს­დამ­თავ­რე­ბულ­თათ­ვის გა­რან­ტი­რე­ბუ­ლია.

წი­ნა­სა­მა­გის­ტ­რო პროგ­რა­მა­ზე სწავ­ლე­ბის­თ­ვის აპ­ლი­კან­ტებ­მა უნ­და წა­რად­გი­ნონ:

1. შევ­სე­ბუ­ლი სა­აპ­ლი­კა­ციო ფორ­მა;

2. რე­ზი­უ­მე ინ­გ­ლი­სურ ენა­ზე;

3. პას­პორ­ტი­სა და პი­რა­დო­ბის მოწ­მო­ბის ას­ლე­ბი;

4. დიპ­ლო­მის ას­ლი ან ცნო­ბა უნი­ვერ­სი­ტე­ტი­დან ბა­კა­ლავ­რი­ატ­ზე სწავ­ლის თა­ო­ბა­ზე;

5. სა­მო­ტი­ვა­ციო წე­რი­ლი;

6. ორი რე­კო­მენ­და­ცია. რე­კო­მენ­და­ცი­ის წე­რი­ლი გან­თავ­სე­ბუ­ლი უნ­და იქ­ნეს ბლან­კ­ზე, სა­დაც მო­ცე­მუ­ლი იქ­ნე­ბა რე­კო­მენ­და­ტო­რის სა­კონ­ტაქ­ტო ინ­ფორ­მა­ცია. რე­კო­მენ­და­ცია გა­ცე­მულ უნ­და იქ­ნეს პი­რის მი­ერ, ვინც იც­ნობს აპ­ლი­კან­ტის პრო­ფე­სი­ულ მიღ­წე­ვებს (და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი, კო­ლე­გა, სას­წავ­ლო და­წე­სე­ბუ­ლე­ბის პრო­ფე­სო­რი და ა.შ).

დო­კუ­მენ­ტე­ბის წარ­დ­გე­ნა უნ­და მოხ­დეს ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი ფორ­მით.

დო­კუ­მენ­ტე­ბის წარ­დ­გე­ნის ბო­ლო ვა­დაა 2013 წლის 15 ივ­ლი­სი.

ჩი­კა­გო-კენ­ტის სა­მარ­თ­ლის სკო­ლის შე­სარ­ჩე­ვი კო­მი­სი­ის გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა აპ­ლი­კან­ტე­ბის მი­ღე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით ცნო­ბი­ლი გახ­დე­ბა არა­უგ­ვი­ა­ნეს 2013 წლის 15 აგ­ვის­ტო­სა. გა­მარ­ჯ­ვე­ბულ კან­დი­და­ტებს გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა ეც­ნო­ბე­ბათ ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი ფოს­ტის მეშ­ვე­ო­ბით არა­უგ­ვი­ა­ნეს 2013 წლის 1 -5 სექ­ტემ­ბ­რი­სა.

ამე­რი­კუ­ლი სა­მარ­თ­ლის სკო­ლის წი­ნა­სა­მა­გის­ტ­რო - Pre-LLM პროგ­რა­მა ხორ­ცი­ელ­დე­ბა თბი­ლის­ში, სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, ხო­ლო სა­მა­გის­ტ­რო - LL.M პროგ­რა­მა ხორ­ცი­ელ­დე­ბა ჩი­კა­გო­ში, ილი­ნო­ი­სის შტატ­ში, აშშ-ში.

KMG Georgia (Knowledge Management Group) რო­გორც ამე­რი­კუ­ლი სა­მარ­თ­ლის სკო­ლის მე­ნეჯ­მენტ კომ­პა­ნია, და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი პი­რე­ბი­სათ­ვის მიმ­დი­ნა­რე წლის 1 ივ­ნი­სი­დან 1 ივ­ლი­სამ­დე ჩა­ა­ტა­რებს სა­კონ­სულ­ტა­ციო შეხ­ვედ­რებს სკო­ლა­ში მი­ღე­ბის პრო­ცე­დუ­რის, სტი­პენ­დი­ე­ბის, სწავ­ლე­ბის სა­ფა­სუ­რის, სწავ­ლე­ბის პრო­ცე­სი­სა და სხვა სა­კითხებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით.

დაწ­ვ­რი­ლე­ბი­თი ინ­ფორ­მა­ცია ამე­რი­კუ­ლი სა­მარ­თ­ლის სკო­ლის, Pre-LL.M და LL.M პროგ­რა­მე­ბის, კუ­რი­კუ­ლუ­მის, სწავ­ლე­ბის სა­ფა­სუ­რის, სტი­პენ­დი­ის და სხვა სა­კითხე­ბის შე­სა­ხებ გან­თავ­სე­ბუ­ლია თან­დარ­თულ ბრო­შუ­რა­ში, ასე­ვე გან­თავ­სე­ბუ­ლია სა­ი­ტებ­ზე:www.kmg.geდაhttp://www.kentlaw.iit.edu/academics/llm-programs/international-and-comparative-law/special-llm-and-overseas-training-progrდაs

ელექ­ტ­რო­ნუ­ლი მი­სა­მარ­თი, სა­დაც წარ­დ­გე­ნილ უნ­და იქ­ნეს მოთხოვ­ნი­ლი დო­კუ­მენ­ტა­ცია: info@chicagokentlaw.ge

და­მა­ტე­ბი­თი ინ­ფორ­მა­ცი­ი­სათ­ვის, გთხოვთ გა­მო­აგ­ზავ­ნოთ თქვე­ნი შე­კითხ­ვე­ბი პროგ­რა­მის ელექ­ტ­რო­ნულ მი­სა­მარ­თ­ზე info@chicagokentlaw.ge

სა­ჭი­რო­ე­ბის შემ­თხ­ვე­ვა­ში დაგ­ვი­რე­კეთ: (+ 995) 577974001 (+ 995) 577774030

სხვა სიახლეები
02 ივლისი, 2015 თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტი ,,ჰიპოკრატე“
09 მარტი, 2015 კასტური სისტემა საქართველოს სასკოლო სივრცეში
22 დეკემბერი, 2014 სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად
22 დეკემბერი, 2014 ს.ს.ი.პ. ,,ქალაქ ბათუმის №25 საჯაროსკოლა”აცხადებსსაჯაროაუქციონს
09 ივნისი, 2014 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ
11 აპრილი, 2014 სკოლა და პოლიტიკა
18 მარტი, 2014 სამართალ-უსამართლობა და განათლება
27 ივნისი, 2013 ახა­ლი მე­თო­დო­ლო­გია სა­ჯა­რო სკო­ლებ­ში
22 ივნისი, 2013 კავ­კა­სი­ის ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის სკო­ლა
23 მაისი, 2013 კავ­კა­სი­ის ბიზ­ნე­სის სკო­ლა - ფარ­თო შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის სამ­ყა­რო