მექ­სი­კა­ში ნარ­კო­კარ­ტელ «ზე­ტა­სის» მე­თა­უ­რი და­ა­კა­ვეს
17 ივლისი, 2013
1588
print

მექ­სი­კის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის გან­ცხა­დე­ბით, ქვეყ­ნის ჩრდი­ლო­ეთ ნა­წილ­ში სი­სას­ტი­კით სა­ხელ­გან­თ­ქ­მულ ნარ­კო­კარ­ტელ «ზე­ტა­სის“ მე­თა­უ­რი მი­გელ ან­ხელ ტრე­ვი­ნო მო­რა­ლე­სი და­ა­კა­ვეს.

ტრე­ვი­ნო მო­რა­ლე­სი «Z-40» მეტ­სა­ხე­ლით არის ცნო­ბი­ლი. ის დაჯ­გუ­ფე­ბას 2012 წლის ოქ­ტომ­ბ­რი­დან უძღ­ვე­ბო­და - მას შემ­დეგ, რაც ჯგუ­ფის და­მა­არ­სე­ბე­ლი ერი­ბერ­ტო ლას­კა­ნო გარ­და­იც­ვა­ლა. ნარ­კო­ბა­რო­ნის და­კა­ვე­ბა ქვეყ­ნის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან წარ­მა­ტე­ბად მი­იჩ­ნე­ვა. ინ­ფორ­მა­ცია ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­მა გუ­შინ, სა­ღა­მოს, გა­მარ­თულ პრეს­კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე და­ა­დას­ტუ­რეს. «ზე­ტას­ში“, რო­გორც ცნო­ბი­ლია, პო­ლი­ცი­ის ყო­ფი­ლი თა­ნამ­შ­რო­მე­ლე­ბი არი­ან გა­ერ­თი­ა­ნე­ბულ­ნი. დაჯ­გუ­ფე­ბამ მა­ლე გა­ით­ქ­ვა სა­ხე­ლი სა­კუ­თა­რი სი­სას­ტი­კით - მათ კონ­კუ­რენ­ტი დაჯ­გუ­ფე­ბე­ბი­სა და პო­ტენ­ცი­უ­რი მიგ­რან­ტე­ბის არა­ერ­თი წარ­მო­მად­გე­ნე­ლი მოკ­ლეს. «Z-40», კარ­ტე­ლის სხვა წევ­რე­ბი­სა­გან გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბით, ძა­ლო­ვან სტრუქ­ტუ­რა­ში ნა­მუ­შევ­რი არ არის. «ბი-ბი-სი“-ს ცნო­ბით, ჯგუ­ფის მი­ერ გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი რამ­დე­ნი­მე სა­დის­ტუ­რი ძა­ლა­დო­ბის უკან სწო­რედ ამ დაჯ­გუ­ფე­ბის მე­თა­უ­რი დგას.

 

სხვა სიახლეები
06 დეკემბერი, 2013 ერაყ­ში გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბულ თავ­დას­ხ­მებს 11 ადა­მი­ა­ნი ემ­ს­ხ­ვერ­პ­ლა
30 ოქტომბერი, 2013 ჩრდი­ლო­ეთ ევ­რო­პას „წმინ­და იუდამ“ გა­და­უ­ა­რა
19 ოქტომბერი, 2013 ჰა­ა­გა­ში რუ­სი დიპ­ლო­მა­ტე­ბის სახ­ლი გა­ტე­ხეს
17 ოქტომბერი, 2013 «ტი­მო­შენ­კოს სა­კითხის“ გა­დაწყ­ვე­ტამ­დე უკ­რა­ი­ნის ევ­რო­კავ­შირ­თან ასო­ცი­რე­ბის ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა არ გა­ფორ­მ­დე­ბა
12 ოქტომბერი, 2013 გერ­მა­ნი­ის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტ­რი, შე­საძ­ლოა, ვოლ­ფ­განგ შო­იბ­ლე გახ­დეს
03 აგვისტო, 2013 მურ­სის მხარ­დამ­ჭე­რე­ბი მი­ლი­ო­ნი­ან მსვლე­ლო­ბას გეგ­მა­ვენ
01 აგვისტო, 2013 სტი­ქია რე­გი­ო­ნებ­ში
23 ივლისი, 2013 ის­რა­ე­ლი და პა­ლეს­ტი­ნე­ლე­ბი მო­ლა­პა­რა­კე­ბის გა­ნახ­ლე­ბა­ზე შე­თან­ხ­მ­დ­ნენ
13 ივლისი, 2013 მექ­სი­კის ქა­ლაქ­ში მე­რის არ­ჩევ­ნებ­ში „გარ­დაც­ვ­ლილ­მა ლე­ნინ­მა“ გა­ი­მარ­ჯ­ვა
10 ივლისი, 2013 თურ­ქე­თის პო­ლი­ცი­ამ პარკ „გე­ზი­ში“ ცრემ­ლ­სა­დე­ნი გა­ზი ისევ გა­მო­ი­ყე­ნა