სასწავლო უნივერსიტეტი „რვალი“
13 მარტი, 2014
958
print

განცხადება 

სასწავლო უნივერსიტეტი „რვალი“ აცხადებს კონკურსს პროფესორის  და ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობების დასაკავებლად შემდეგ ვაკანტურ ადგილებზე:

 ა) ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით

-      პროფესორის  აკადემიურ თანამდებობაზე - 1  ვაკანტური ადგილის   დასაკავებლად;

-      ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე-3   ვაკანტური ადგილის   დასაკავებლად;

  ბ) განათლების მიმართულებით 

-          პროფესორის  აკადემიურ თანამდებობაზე - 2 ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად; 

b>      გ) ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მიმართულებით

-      პროფესორის  აკადემიურ თანამდებობაზე - 1   ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად;

-      ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე-1 ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად;                           

span style="font-size: 13px;">კონკურსი გამოცხადდეს 2014 წლის 12 აპრილს. აკადემიური თანამდებობის დაკავების მსურველთა საბუთების მიღება დაიწყოს 2014 წლის 14 აპრილს და დამთავრდეს 2014 წლის  28  აპრილს.    კონკურსი ჩატარდეს 2014  წლის 29 აპრილს. კონკურსის შედეგები გამოცხადდეს 2014 წლის  30  აპრილს.

სასწავლო  უნივერსიტეტის  პროფესორის თანამდებობაზე, 4 (ოთხი) წლის ვადით შეიძლება არჩეულ იქნეს  დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება.

სასწავლო უნივერსიტეტში ,,რვალი“ უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორად,  4  (ოთხი) წლის ვადით შეიძლება არჩეული დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.

პროფესიული ნიშნით კვალიფიციურ პერსონალს შეუძლია პროფესორის,  ასოცირებული პროფესორის  აკადემიური თანამდებობების დაკავება. ამ შემთხვევაში პირის კვალიფიკაცია შეიძლება დასტურდებოდეს პროფესიული გამოცდილებით, სპეციალური მომზადებით ან/და პუბლიკაციებით. შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონედ ითვლება პირი, რომელსაც აქვს პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის აუცილებელი კომპეტენცია.

პროფესორის  და ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე ასარჩევი კანდიდატი ვალდებულია  საკონკურსო  განცხადებით განსაზღვრული პირობებისა და ვადების დაცვით საკონკურსო  კომისიას წარუდგინოს:

ა) განცხადება (დანართი №1);

ბ) ანკეტა (დანართი №2);

გ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ქსეროასლთან ერთად;

დ)სამეცნიერო–პედაგოგიური მუშაობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, დამოწმებული შესაბამისი დაწესებულების მიერ;

ე)საკონკურსო თანამდებობის შესაბამისი მიმართულების სილაბუსი (სილაბუსები);

ვ)საკონკურსო თანამდებობის შესაბამისი ერთი სამეცნიერო ნაშრომი (სტატია) ავტორის შეხედულებისამებრ, რომელიც ყველაზე უკეთ წარმოაჩენს მის სამეცნიერო საქმიანობას  (გამოქვეყნებული ბოლო 10 წლის განმავლობაში);

ზ)უმაღლესი განათლებისა და შესაბამისი აკადემიური (სამეცნიერო) ხარისხის დამადასტურებელი  დოკუმენტის (დოკუმენტების) ასლი დამოწმებული სანოტარო წესით;

თ) 2 ფოტოსურათი, ზომით  3x4.

კონკურსში მონაწილეობის შესახებ ვადის დარღვევით (განცხადებების მიღების ვადის გასვლის  შემდგომ) წარდგენილი განცხადება (დოკუმენტაცია) მიღებასა და რეგისტრაციას არ ექვემდებარება.

b>საბუთების მიღება იწარმოებს მისამართზე: . რუსთავი, ბოსტანქალაქის ქუჩა №3;

b>ტელ:  0341 24 18 97; ელექტრონული ფოსტა: rvaliuni@gmail.com ; ვებგვერდი: www.rvali.edu.ge

სხვა სიახლეები
18 აპრილი, 2016 ს.ს. „პაშა ბანკი საქართველო“ აცხადებს აუქციონს მის ბალანსზე რიცხული ტექნიკის გაყიდვის მიზნით
18 აპრილი, 2016 Contract title: PROVISION OF SECURITY GUARD SERVICES TO THE EUMM GEORGIA
29 მარტი, 2016 საქართველოს კათოლიკური კავშირის "გულმოწყალე იესო"-ს განცხადება
12 იანვარი, 2016 შპს „საქართველოს მელიორაციის“ შეთავაზება ქ. თბილისში ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალურ არხზე, თბილისის ზღვასთან მოსაწყობი „მცირეჰესის“
31 დეკემბერი, 2015 შპს “მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია MJC“-ს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით მომზადებული ფინანსური ანგარიშგებები
16 ნოემბერი, 2015 სს "ბაკალეა"
11 ნოემბერი, 2015 Invitation to Participate in the Sales Procedures Announced by the Embassy of the Republic of France in Georgia on the Sale of 3933 sq/m Land Plot Located in the Center of Tbilisi
17 სექტემბერი, 2015 Invitation to Participate in theSales Procedures Announced by the Embassy of the Republic of France in Georgia on the Sale of 3933 sq/m Land Plot Located in the Center of Tbilisi
12 აგვისტო, 2015 მოწვევასაქართველოში საფრანგეთის რესპუბლიკის საელჩოს მიერ გამოცხადებულ გაყიდვის პროცედურებში მონაწილეობის მიღებად, რომელიც ეხება თბილისის ცენტრში მდებარე 3933 კვ.მ მიწის ნაკვეთის გაყიდვას
16 ივლისი, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 15 ივლისი, 2015 წ.