თიანეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ აუქციონს
23 ივნისი, 2014
852
print

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

       თიანეთის მუნიციპალიტეტი აცხადებს ელექტრონულ  აუქციონს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შემდეგი ქონების პრივატიზების მიზნით:

 ლოტი #1 ავტომანქანა ვაზ 21214, გამოშვების წელი 2005, სახელმწიფო ნომრით VBB 643, რომლის  საპრივატიზებო  საწყისი  ფასი  ,,თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 ივნისის  №24  განკარგულების  შესაბამისად  შეადგენს    2000 (ორი ათასი) ლარს; ,,ბე“-ს  ოდენობაა ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 30%, რაც შეადგენს    600 (ექვსასი) ლარს, ხოლო ბიჯის სიდიდე - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 10%, რაც შეადგენს  200 (ორასი)  ლარს.

ლოტი #2 ავტომანქანა ფოლქსვაგენ პასატი 2.0, გამოშვების წელი 2004, სახელმწიფო ნომრით WKW221, რომლის  საპრივატიზებო  საწყისი  ფასი  ,,თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 ივნისის  №24  განკარგულების  შესაბამისად  შეადგენს    3500 (სამი ათას ხუთასი) ლარს; ,,ბე“-ს  ოდენობაა ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 30%, რაც შეადგენს   1050 (ერთი ათას ორმოცდაათი)  ლარს, ხოლო ბიჯის სიდიდე - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 10%, რაც შეადგენს  350 (სამას ორმოცდაათი)  ლარს.

 ლოტი #3 ავტომანქანა  მიცუბიში პაჯერო 3500, გამოშვების წელი 1997, სახელმწიფო ნომრით DCG 969,  რომლის  საპრივატიზებო  საწყისი  ფასი  ,,თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 ივნისის  №24  განკარგულების  შესაბამისად  შეადგენს   6000 ლარს;  ,,ბე“-ს  ოდენობაა ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 30%, რაც შეადგენს  1800 (ერთი ათას რვაასი) ლარს, ხოლო ბიჯის სიდიდე - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 10%, რაც შეადგენს  600 (ექვსასი)  ლარს.

  ლოტი #4 ავტომანქანა ნისან პესფაინდერი S, გამოშვების წელი 1999, სახელმწიფო ნომრით WGW 567,  რომლის  საპრივატიზებო  საწყისი  ფასი  ,,თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 ივნისის  №24  განკარგულების  შესაბამისად  შეადგენს 5500 (ხუთი ათას ხუთასი) ლარს;  ,,ბე“-ს  ოდენობაა ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 30%, რაც შეადგენს  1650 (ერთი ათას ექვსას ორმოცდაათი) ლარს, ხოლო ბიჯის სიდიდე - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 10%, რაც შეადგენს  550 (ხუთას ორმოცდაათი)  ლარს.

  ლოტი #5 ავტომანქანა  ჯიპ გრანდჩეროკი 4.0, გამოშვების წელი 1999, სახელმწიფო ნომრით ITI 277, რომლის  საპრივატიზებო  საწყისი  ფასი  ,,თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ“ თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 13 ივნისის  №24  განკარგულების  შესაბამისად  შეადგენს 5000 (ხუთი ათასი) ლარს; ,,ბე“-ს  ოდენობაა ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 30%, რაც შეადგენს  1500 (ერთი ათას ხუთასი) ლარს, ხოლო ბიჯის სიდიდე - ქონების საპრივატიზებო საწყისი ფასის 10%, რაც შეადგენს  500 (ხუთასი)  ლარს.

აუქციონში მონაწილეობა შეუძლია საქართველოს ან უცხო ქვეყნის ფიზიკურ ან კერძო სამართლის იურიდიულ პირს ან ამ პირთა გაერთიანებას, რომლის ქონებაშიც საქართველოს სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მონაწილეობის წილი 25% ნაკლებია.

დაინტერესებულ პირს  უფლება აქვს ადგილზე გაეცნოს გასაყიდ ქონებას.

    აუქციონის დასრულების დროა   2014 წლის  26 ივნისის 15:00 საათი. აუქციონი მიმდინარეობს ვებ-გვერდის www.eauction.ge მეშვეობით.

    ,,ბე“-ს გადახდა უნდა მოხდეს თიანეთის მუნიციპალიტეტის საბანკო ანგარიშზე: ს/ს ,,ლიბერთი ბანკის” თიანეთის ფილიალი, ბანკის კოდი LBRTGE22, საბანკო ანგარიში: GE77LB0120195824312002

      აუქციონში დამარცხებულს ,,ბე“ დაუბრუნდება, ხოლო გამარჯვებული პირის მიერ ქონების საბოლოო საპრივატიზაციო თანხის დაფარვა უნდა  მოხდეს ელექტრონული  აუქციონის დასრულებიდან   15  კალენდარული დღის ვადაში.

      საპრივატიზებო ქონებისა და აუქციონის პირობების შესახებ დამატებითი   ინფორმაციის მისაღებად   მოგვმართეთ   შემდეგ   მისამართზე:  დ. თიანეთი,   რუსთაველის ქ. #67  

       ტელ:  599 15 74 27    

 

 

 

 

 

სხვა სიახლეები
18 აპრილი, 2016 Contract title: PROVISION OF SECURITY GUARD SERVICES TO THE EUMM GEORGIA
25 აგვისტო, 2015 ს.ს. „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ აცხადებს ა უ ქ ც ი ო ნ ს
19 ივნისი, 2015 ს.ს. ბ/ც „აგრომონტაჟი“ აცხადებს საჯარო აუქციონს
11 ივნისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში
29 მაისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ
06 მაისი, 2015 შპს ”ავტობაზა”- აცხადებს აუქციონს
15 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"
08 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"-ს ბალანსზე რიცხული ფართის იჯარით გაცემის სააუქციონე პირობები
01 დეკემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს
24 ნოემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს 1 ლოტად