დუშეთის მუნიციპალიტეტის აცხადებს განმეორებითი ელექტრონული აუქციონის
26 ივნისი, 2014
585
print

ელექტრონული აუქციონი

დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ქ. დუშეთში მდებარე 90 მ2 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის (საკადასტრო კოდი 71.51.01.699) განმეორებითი ელექტრონული აუქციონის წესით პრივატიზება.

ლოტი №1

ქ. დუშეთში მდებარე 90 მ2 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა (საკადასტრო კოდი 71.51.01.699). eAuction.ge-ზე განთავსებული ლოტის   №159661.

  1. საწყისი საპრივატიზებო ფასი განისაზღვროს 2819 (ორი ათას რვაას ცხრამტი) ლარით.
  2. აუქციონში მონაწილის შენატანის ,,ბე“-ს სიდიდე განისაზღვროს 850 (რვაას ორმოცდაათი) ლარით.
  3. ბიჯის სიდიდე განისაზღვროს 280 (ორას ოთხმოცი) ლარით.

აუქციონის დაწყების და დასრულების დრო:

2014 წლის 26 მაისის 10 საათიდან - 2014 წლის 1 ივნისის 15 საათამდე.

ინტერნეტ აუქციონში გამარჯვებული პირი ვალდებულია:

ელექტრონული აუქციონის დასრულებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში გადაიხადოს შეძენილი ქონების  სრული საფასური მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე ს/ს ,,ლიბერთი ბანკი“ - ს დუშეთის ფილიალი, ბანკის კოდი 22010140  №GE74LB0120137474229000.

სხვა სიახლეები
18 აპრილი, 2016 Contract title: PROVISION OF SECURITY GUARD SERVICES TO THE EUMM GEORGIA
25 აგვისტო, 2015 ს.ს. „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ აცხადებს ა უ ქ ც ი ო ნ ს
19 ივნისი, 2015 ს.ს. ბ/ც „აგრომონტაჟი“ აცხადებს საჯარო აუქციონს
11 ივნისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში
29 მაისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ
06 მაისი, 2015 შპს ”ავტობაზა”- აცხადებს აუქციონს
15 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"
08 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"-ს ბალანსზე რიცხული ფართის იჯარით გაცემის სააუქციონე პირობები
01 დეკემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს
24 ნოემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს 1 ლოტად