ს.ს„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“აცხადებს აუქციონს
15 სექტემბერი, 2014
568
print

ს.საქართველოსსახელმწიფო ელექტროსისტემააცხადებს

 

აუქციონს

ს.საქართველოსსახელმწიფოელექტროსისტემისსაკუთრებაში არსებულ ქ. ზესტაფონში, თამარ მეფის ქ#77–ში მდებარე მატერიალურ ტექნიკური ბაზის მასზე განთავსებულ ქონებასთან ერთადგაყიდვისმიზნით 

აუქციონშიმონაწილეობისმიღებაშეუძლიათ:

საქართველოსანუცხოქვეყნისფიზიკურანიურიდიულპირებს.

ინფორმაციაგასაყიდიქონებისშესახებ:

მესაკუთრე: ს.ს. „საქართველოსსახელმწიფოელექტროსისტემა“

ქონებისადგილმდებარეობა: ქ. ზესტაფონი, თამარ მეფის ქ#77 (საკადასტრო კოდი: 32.10.35.117)

საწყისისააუქციონოფასი:271 800(ორასსამოცდათერთმეტი ათას რვაასი) ლარი(დღგ–ს ჩათვლით);

 აუქციონშიმონაწილეობისბე:28 000(ოცდარვა ათასი)ლარი;

აუქციონისბიჯის“ოდენობა:6000 (ექვსი ათასი) ლარი;

 მონაწილისბილეთისფასი: 50 (ორმოცდაათი) ლარი.

 თანხისგადახდისვადები:მყიდველივალდებულიააუქციონისჩატარებიდანარაუგვიანეს30კალენდარულიდღისვადაშიგადაიხადოსმისმიერაუქციონზედასახელებულიქონებისსაბოლოოგასაყიდიფასი.

 აუქციონშიმონაწილეობისმისაღებადსააუქციონოკომისიასუნდაწარედგინოსშემდეგიდოკუმენტები:

ა)            შევსებულიგანაცხადი, რომელიცშეიცავსინფორმაციასაუქციონშიმონაწილეზე, განსაკარგიქონებისდასახელებასდასაწყისსაფასურს;

ბ)           „ბეს“გადახდისდამადასტურებელიდოკუმენტი, რომლისგადახდაუნდამოხდესს.ს. „საქართველოსსახელმწიფოელექტროსისტემის“საანგარიშსწორებოანგარიშზე (ს.ს. „საქართველოსბანკი“, ცენტრალურიფილიალი, კოდი: BAGAGE22, ა/აGE56BG0000000283534100, საიდენტიფიკაციოკოდი 204995176) ანსაბანკოგარანტია;

გ)           მონაწილისბილეთისსაფასურისგადახდისდამადასტურებელიდოკუმენტები;

დ)          პირადობისდამადასტურებელიმოწმობის (პასპორტი) მონაცემები (ქსეროასლები) (ფიზიკურიპირისშემთხვევაში);

ე)            ნოტარიალურადდამოწმებულიმინდობილობა, (რწმუნებულება) თუიგიმოქმედებსსხვაფიზიკურიანიურიდიულიპირისსახელით. იურიდიულიპირებიდამატებითწარმოადგენენსადამფუძნებლოდოკუმენტაციისასლებს (წესდება, სასამართლოსდადგენილებადაფუძნებისშესახებ, ამონაწერისამეწარმეორეესტრიდან, პარტნიორთა (აქციონერთა) კრებისოქმიანსამეთვალყურეოსაბჭოსსხდომისოქმი (წესდებისშესაბამისად) აუქციონშიმონაწილეობისშესახებ).

 ინფორმაციაგანაცხადებისმიღებისშესახებ:

აუქციონიჩატარდება 2014წლის1 ოქტომბერს16:00 საათზე, აუქციონისჩატარებისმისამართი: ქ.თბილისი, ბარათაშვილისქ. #2, IV სართული, სააქტოდარბაზი.

აუქციონშიმონაწილეობისმსურველთაგანაცხადებისმიღებაიწარმოებს2014წლის15 სექტემბრიდან2014წლის1 ოქტომბრისჩათვლით12.00სთ-დან15.00სთ-მდე, შემდეგმისამართზე: ქ.თბილისი, ბარათაშვილისქ. #2, IVსართული, ოთახი #417, სადაცშეგიძლიათმიიღოთდამატებითიინფორმაცია.

დამატებითიინფორმაცია:

სააუქციონოკომისიისზონარგაყრილდავთარში (ჟურნალში) განაცხადისრეგისტრაციისადამონაწილისბილეთისშეძენისმომენტიდან, განმცხადებელიიძენსაუქციონშიმონაწილისსტატუსს. მონაწილისბილეთისფასიშეადგენს50 ლარს, რომელიცასევეუნდაიქნესგადახდილის.ს. „საქართველოსსახელმწიფოელექტროსისტემის“ზემოაღნიშნულანგარიშზე.

 აუქციონშიგამარჯვებულის (მყიდველის) მიერგადახდილი„ბეს“თანხაჩაითვლებაქონებისსაბოლოოგასაყიდიფასისგადახდისას. სხვამონაწილეებს, აუქციონშიმონაწილეობის, აუქციონზევერგამარჯვებისშემთხვევაშიგადახდილი„ბეს“თანხაუბრუნდებათუკან.

 მონაწილესუფლებააქვს„ბე“-სდაუკავებლადწერილობითუარიგანაცხადოსაუქციონშიმონაწილეობაზე, მხოლოდგანაცხადებისმიღებისპერიოდში– 2014 წლის 15 სექტემბრიდან2014წლის1 ოქტომბრისჩათვლით, 15.00სთ-მდე. სხვაშემთხვევაში – აუქციონზეგამოუცხადებლობა, ანაუქციონშიმონაწილეობისარმიღება– გადახდილი„ბეს“ თანხაუკანარუბრუნდება.

 აუქციონშიგამარჯვებულისგამოვლენისკრიტერიუმიაობიექტისმაქსიმალურიგასაყიდიფასის (არანაკლებსაწყისისააუქციონოღირებულებასდამატებულიერთიბიჯისოდენობა) გადახდა.

 აუქციონისორგანიზებახორციელდებას.ს “საქართველოსსახელმწიფოელექტროსისტემის” 07.11.2011წ #291ბრძანებითდამტკიცებული„ს.ს “საქართველოსსახელმწიფოელექტროსისტემის” კაპიტალშიარსებულიან/დაბალანსზერიცხულიძირითადისაშუალებებისგაყიდვის, აგრეთვე დროებითსასყიდლიანსარგებლობაშიგადაცემის, წესის“შესაბამისად.

 აღნიშნული ინფორმაცია შეგიძლიათ ასევე იხილოთ, ს.ს. „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ ინტერნეტ გვერდზე:www.gse.com.ge

 

 ს.ს. საქართველოსსახელმწიფოელექტროსისტემა

 

საკონტაქტოპირი: გიორგიოდიშვილი

ტელეფონი: ქალაქის–2–510–281მობილურის577 240–233

lika andiashvili
სხვა სიახლეები
18 აპრილი, 2016 Contract title: PROVISION OF SECURITY GUARD SERVICES TO THE EUMM GEORGIA
25 აგვისტო, 2015 ს.ს. „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ აცხადებს ა უ ქ ც ი ო ნ ს
19 ივნისი, 2015 ს.ს. ბ/ც „აგრომონტაჟი“ აცხადებს საჯარო აუქციონს
11 ივნისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში
29 მაისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ
06 მაისი, 2015 შპს ”ავტობაზა”- აცხადებს აუქციონს
15 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"
08 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"-ს ბალანსზე რიცხული ფართის იჯარით გაცემის სააუქციონე პირობები
01 დეკემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს
24 ნოემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს 1 ლოტად