ს.ს„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“აცხადებს აუქციონს მის ბალანსზე რიცხული 11 ერთეული ავტოსატრანსპორტო საშუალების გაყიდვის მიზნით
15 სექტემბერი, 2014
1236
print

ს.საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემააცხადებს 

აუქციონს 

მის ბალანსზე რიცხული 11 ერთეული ავტოსატრანსპორტო

საშუალების გაყიდვის მიზნით 

 აუქციონშიმონაწილეობისმიღებაშეუძლიათ:

საქართველოსანუცხოქვეყნისფიზიკურანიურიდიულპირებს;

ინფორმაციაგასაყიდიქონებისშესახებ:

თვითოეული ავტოსატრანსპორტო საშუალება აუქციონზე გასაყიდად გამოტანილი იქნება ცალ-ცალკე ლოტად;

მესაკუთრე: ს.ს. „საქართველოსსახელმწიფოელექტროსისტემა“;

ქონების ადგილმდებაროება: ავტოსატრანსპორტო საშუალებები განთავსებულია საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში;

 ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ფოტოები განთავსებულიარისელ.მისამრთზე:

https://drive.google.com/folderview?id=0B3lAToa0o86IdVA1Q2d0UTNCUWc&usp=sharing

საწყისი სააუქციონო ფასი:

თვითოეული ავტოსატრანსპორტო საშუალებისთვის (ლოტისთვის) წარმოდგენილია ცხრილის სახით არსებულ მონაცემებში (იხ. დანართი);

აუქციონში მონაწილეობის „ბე“: თვითოეული ავტოსატრანსპორტო საშუალებისთვის (ლოტისთვის) წარმოდგენილია ცხრილის სახით არსებულ მონაცემებში (იხ. დანართი);

აუქციონის „ბიჯი“-ს ოდენობა:თვითოეული ავტოსატრანსპორტო საშუალებისთვის (ლოტისთვის) წარმოდგენილია ცხრილის სახით არსებულ მონაცემებში (იხ. დანართი);

აუქციონში მონაწილისბილეთისფასი: მონაწილისბილეთი შეძენილ უნდა იქნეს თვითოეულ ლოტზე ცალ-ცალკე, ბილეთის ფასი - 50 (ორმოცდაათი) ლარი;

თანხისგადახდისვადები:მყიდველივალდებულიააუქციონისჩატარებიდანარაუგვიანეს30კალენდარულიდღისვადაშიგადაიხადოსმისმიერაუქციონზედასახელებულიქონებისსაბოლოოგასაყიდიფასი.

 აუქციონშიმონაწილეობისმისაღებადსააუქციონოკომისიასუნდაწარედგინოსშემდეგიდოკუმენტები:

ა)         შევსებულიგანაცხადი, რომელიცშეიცავსინფორმაციასაუქციონშიმონაწილეზე, განსაკარგიქონებისდასახელებასდასაწყისსაფასურს;

ბ)         „ბეს“გადახდისდამადასტურებელიდოკუმენტი, რომლისგადახდაუნდამოხდესს.ს. „საქართველოსსახელმწიფოელექტროსისტემის“საანგარიშსწორებოანგარიშზე (ს.ს. „საქართველოსბანკი“, ცენტრალურიფილიალი, კოდი: BAGAGE22, ა/ა GE56BG0000000283534100, საიდენტიფიკაციოკოდი 204995176) ანსაბანკოგარანტია;

გ)         მონაწილისბილეთისსაფასურისგადახდისდამადასტურებელიდოკუმენტები;

დ)       პირადობისდამადასტურებელიმოწმობის (პასპორტი) მონაცემები (ქსეროასლები) (ფიზიკურიპირისშემთხვევაში);

ე)         ნოტარიალურადდამოწმებულიმინდობილობა, (რწმუნებულება) თუიგიმოქმედებსსხვაფიზიკურიანიურიდიულიპირისსახელით. იურიდიულიპირებიდამატებითწარმოადგენენსადამფუძნებლოდოკუმენტაციისასლებს (წესდება, სასამართლოსდადგენილებადაფუძნებისშესახებ, ამონაწერისამეწარმეორეესტრიდან, პარტნიორთა (აქციონერთა) კრებისოქმიანსამეთვალყურეოსაბჭოსსხდომისოქმი (წესდებისშესაბამისად) აუქციონშიმონაწილეობისშესახებ).

 ინფორმაციაგანაცხადებისმიღებისშესახებ:

აუქციონიჩატარდება 2014წლის25სექტემბერს15.00 საათზე, აუქციონისჩატარებისმისამართი: ქ.თბილისი, ბარათაშვილისქ. #2, IV სართული, სააქტოდარბაზი.

აუქციონშიმონაწილეობისმსურველთაგანაცხადებისმიღებაიწარმოებს2014წლის15 სექტემბრიდან2014წლის25სექტემბრისჩათვლით12.00სთ-დან15.00სთ-მდე, შემდეგმისამართზე: ქ.თბილისი, ბარათაშვილისქ. #2, IVსართული, ოთახი #417, სადაცშეგიძლიათმიიღოთდამატებითიინფორმაცია.

 დამატებითიინფორმაცია:

სააუქციონოკომისიისზონარგაყრილდავთარში (ჟურნალში) განაცხადისრეგისტრაციისადამონაწილისბილეთისშეძენისმომენტიდან, განმცხადებელიიძენსაუქციონშიმონაწილისსტატუსს. მონაწილისბილეთისფასიშეადგენს50 ლარს, რომელიცასევეუნდაიქნესგადახდილის.ს. „საქართველოსსახელმწიფოელექტროსისტემის“ზემოაღნიშნულანგარიშზე.

 აუქციონშიგამარჯვებულის (მყიდველის) მიერგადახდილი„ბეს“თანხაჩაითვლებაქონებისსაბოლოოგასაყიდიფასისგადახდისას. სხვამონაწილეებს, აუქციონშიმონაწილეობის, აუქციონზევერგამარჯვებისშემთხვევაშიგადახდილი„ბეს“თანხაუბრუნდებათუკან.

 მონაწილესუფლებააქვს„ბე“-სდაუკავებლადწერილობითუარიგანაცხადოსაუქციონშიმონაწილეობაზე, მხოლოდგანაცხადებისმიღებისპერიოდში– 2014 წლის 15 სექტემბრიდან 2014წლის25სექტემბრისჩათვლით, 15.00სთ-მდე. სხვაშემთხვევაში – აუქციონზეგამოუცხადებლობა, ანაუქციონშიმონაწილეობისარმიღება– გადახდილი„ბეს“ თანხაუკანარუბრუნდება.

 აუქციონშიგამარჯვებულისგამოვლენისკრიტერიუმიაობიექტისმაქსიმალურიგასაყიდიფასის (არანაკლებსაწყისისააუქციონოღირებულებასდამატებულიერთიბიჯისოდენობა) გადახდა.

 აუქციონშიგამარჯვებული ვალდებულია უზრუნველყოს შეძენილი ქონების მის სახელზე რეგისტრაციასთან (გადაფორმებასთან) დაკავშირებული ყველა ხარჯის გაწევა ს.ს.ი.პ. „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურეობის სააგენტო“-ში.

 აუქციონისორგანიზებახორციელდებას.ს “საქართველოსსახელმწიფოელექტროსისტემის” 07.11.2011წ #291ბრძანებითდამტკიცებული„ს.ს “საქართველოსსახელმწიფოელექტროსისტემის” კაპიტალშიარსებულიან/დაბალანსზერიცხულიძირითადისაშუალებებისგაყიდვის, აგრეთვე დროებითსასყიდლიანსარგებლობაშიგადაცემის, წესის“შესაბამისად.

 აღნიშნული ინფორმაცია შეგიძლიათ ასევე იხილოთ, ს.ს. „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ ინტერნეტ გვერდზე:www.gse.com.ge

 ს.ს. საქართველოსსახელმწიფოელექტროსისტემა

საკონტაქტოპირი: გიორგიოდიშვილი

ტელეფონი: ქალაქის–2–510–281მობილურის577 240–233

სხვა სიახლეები
18 აპრილი, 2016 Contract title: PROVISION OF SECURITY GUARD SERVICES TO THE EUMM GEORGIA
25 აგვისტო, 2015 ს.ს. „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ აცხადებს ა უ ქ ც ი ო ნ ს
19 ივნისი, 2015 ს.ს. ბ/ც „აგრომონტაჟი“ აცხადებს საჯარო აუქციონს
11 ივნისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში
29 მაისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ
06 მაისი, 2015 შპს ”ავტობაზა”- აცხადებს აუქციონს
15 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"
08 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"-ს ბალანსზე რიცხული ფართის იჯარით გაცემის სააუქციონე პირობები
01 დეკემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს
24 ნოემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს 1 ლოტად