ს.ს. "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" აცხადებს აუქციონს მისბალანსზერიცხული, საქართველოსსხვადასხვარეგიონშიარსებულითავისუფალიფართების, იჯარისფორმით გადაცემისმიზნით
15 სექტემბერი, 2014
1039
print

.. "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა" აცხადებს 

აუქციონს

მისბალანსზერიცხული, საქართველოსსხვადასხვარეგიონშიარსებულითავისუფალიფართების, იჯარისფორმით (დროებითსასყიდლიანსარგებლობაში) გადაცემისმიზნით 

აუქციონშიმონაწილეობისმიღებაშეუძლიათ:

საქართველოსანუცხოქვეყნისფიზიკურანიურიდიულპირებს.

ინფორმაციაიჯარითგასაცემიქონების (თავისუფალიფართების) შესახებ:

თვითოეულიფართიაუქციონზეგამოტანილიიქნებაცალ-ცალკელოტებად.

მესაკუთრე:ს.ს. "საქართველოსსახელმწიფოელექტროსისტემა".

ქონებისადგილმდებარეობა:მითითებულიათანდართულდანართში.

ყოველთვიურისაწყისისაიჯაროქირა:

თვითოეულიფართისთვის (ქონებისთვის) წარმოდგენილიაცხრილისსახითარსებულმონაცემებში, ლოტებისმიხედვით (იხ. დანართი).

აუქციონშიმონაწილეობის "ბე":თვითოეულიფართისთვის (ლოტისთვის) წარმოდგენილიაცხრილისსახითარსებულმონაცემებში. (იხ.დანართი)

აუქციონის "ბიჯი"-სოდენობა:თვითოეულიფართისთვის (ლოტისთვის) წარმოდგენილიაცხრილისსახითარსებულმონაცემებში. (იხ.დანართი)

მონაწილისბილეთისფასი:მონაწილისბილეთიშეძენილუნდაიქნესთვითოეულლოტზეცალ-ცალკე, ბილეთისფასი - 50 (ორმოცდაათი) ლარი.

იჯარითგასაცემიქონების (თავისუფალიფართების) პირობები (დანიშნულება):აღნიშნულიათანდართულდანართში.

იჯარისხანგრძლივობა: 1 (ერთი) წელი.

 თანხისგადახდისვადები:აუქციონშიგამარჯვებულივალდებულიაყოველთვიურისაიჯაროქირაგადაიხადოსსათანადოხელშეკრულებისპირობებისშესაბამისად.

 აუქციონშიმონაწილეობისმისაღებადსააუქციონოკომისიასუნდაწარედგინოსშემდეგიდოკუმენტები:

ა)         შევსებულიგანაცხადი, რომელიცშეიცავსინფორმაციასაუქციონშიმონაწილეზედაგანსაკარგიქონებისდასახელებას, ლოტისნომერსდასაწყისსაფასურს;

ბ)        "ბეს" გადახდისდამადასტურებელიდოკუმენტი, რომლისგადახდაუნდამოხდესს.ს. "საქართველოსსახელმწიფოელექტროსისტემის" საანგარიშსწორებოანგარიშზე (ს.ს. "საქართველოსბანკი“, ცენტრალურიფილიალი, კოდი: კოდი: BAGAGE22, ა/ა GE56BG0000000283534100, საიდენტიფიკაციოკოდი 204995176) ანსაბანკოგარანტია;

გ)        მონაწილისბილეთისსაფასურისგადახდისდამადასტურებელიდოკუმენტები;

დ)       პირადობისდამადასტურებელიმოწმობის (პასპორტი) მონაცემები (ქსეროასლები) (ფიზიკურიპირისშემთხვევაში);

ე)        ნოტარიალურადდამოწმებულიმინდობილობა, (რწმუნებულება) თუიგიმოქმედებსსხვაფიზიკურიანიურიდიულიპირისსახელით. იურიდიულიპირებიდამატებითწარმოადგენენსადამფუძნებლოდოკუმენტაციისასლებს (წესდება, ამონაწერისამეწარმეორეესტრიდან, პარტნიორთა (აქციონერთა) კრებისოქმიანსამეთვალყურეოსაბჭოსსხდომისოქმი (წესდებისშესაბამისად) აუქციონშიმონაწილეობისშესახებ).

 ინფორმაციაგანაცხადებისმიღებისშესახებ:

აუქციონიჩატარდება 2014წლის1ოქტომბერს 15.00 საათზე, აუქციონისჩატარებისმისამართი: ქ.Dთბილისი, ბარათაშვილისქ. №2, IV სართული, სააქტოდარბაზი.

აუქციონშიმონაწილეობისმსურველთაგანაცხადებისმიღებაიწარმოებს 2014წლის 15სექტემბრიდან 2014წლის1ოქტომბრისჩათვლით 12.00 სთ-დან 15.00 სთ-მდე, შემდეგმისამართზე: ქ.Dთბილისი, ბარათაშვილისქ. №2, IVსართული, ოთახი №417, სადაცშეგიძლიათმიიღოთდამატებითიინფორმაცია.

 დამატებითიინფორმაცია:

სააუქციონოკომისიისზონარგაყრილდავთარში (ჟურნალში) განაცხადისრეგისტრაციისადამონაწილისბილეთისშეძენისმომენტიდან, განმცხადებელიიძენსაუქციონშიმონაწილისსტატუსს. მონაწილისბილეთისფასიშეადგენს 50 ლარს, რომელიცასევეუნდაიქნესგადახდილის.ს. "საქართველოსსახელმწიფოელექტროსისტემის" ზემოაღნიშნულანგარიშზე.

 აუქციონშიგამარჯვებულის ("მოიჯარის") მიერგადახდილი "ბეს" თანხაჩაითვლებასაბოლოოანგარიშსწორებისას. სხვამონაწილეებს, აუქციონშიმონაწილეობის, აუქციონზევერგამარჯვებისშემთხვევაშიგადახდილი "ბეს" თანხაუბრუნდებათუკან.

 მონაწილესუფლებააქვს "ბე”-ს/საბანკოგარანტიისდაუკავებლადწერილობითუარიგანაცხადოსაუქციონშიმონაწილეობაზე, მხოლოდგანაცხადებისმიღებისპერიოდში - 2014წლის 15სექტემბრიდან 2014წლის1ოქტომბრისჩათვლით 15.00 სთ-მდე. სხვაშემთხვევაში - აუქციონზეგამოუცხადებლობა, ანაუქციონშიმონაწილეობისარმიღება - გადახდილი "ბეს" თანხაუკანარუბრუნდება.

 აუქციონშიგამარჯვებულისგამოვლენისკრიტერიუმიაობიექტის - თავისუფალიფართისმაქსიმალურისაიჯაროქირის (არანაკლებსაწყისსაიჯაროქირასდამატებულიერთიბიჯისოდენობა) გადახდა.

აუქციონისორგანიზებახორციელდებას.ს. “საქართველოსსახელმწიფოელექტროსისტემის” 07.11.2011წ №291 ბრძანებისსაფუძველზედამტკიცებული "ს.ს. “საქართველოსსახელმწიფოელექტროსისტემის”კაპიტალშიარსებულიან/დაბალანსზერიცხულიძირითადისაშუალებებისგაყიდვის, აგრეთვედროებითსასყიდლიანსარგებლობაშიგადაცემისწესისშესახებ" დებულებისშესაბამისად.

ს.ს. "საქართველოსსახელმწიფოელექტროსისტემა"

საკონტაქტოპირი: გიორგიოდიშვილი

ტელეფონი: ქალაქის - 2-510-281 მობილურის - 5 77 24 02 33 

იჯარით გასაცემითავისუფალი ფართებისჩამონათვალი: (სააუქციონო პირობები)  

ლოტის №

ობიექტის მისამართი

დანიშნულება

ფართი (კვ.მ)

მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი

საწყისი ყოველთვიური საიჯარო ქირის ოდენობა (ლარი) დღგ–ს ჩათვლით

 

 

ბიჯი-ს სიდიდე-ოდენობა

 

 

ბე-ს ოდენობა

1

ქ. ქუთაისი, ავტომშენებლის ქ #2ა

ანძაზე ანტენების განთავსების უფლება

10

03.01.21.298

 

1050

60

1050

2

ქ. ქუთაისი, ავტომშენებლის ქ #2ა

ანძაზე ანტენების განთავსების უფლება

12

03.01.21.298

1050

60

1050


აღნიშნულიინფორმაციაშეგიძლიათასევეიხილოთს
.. "საქართველოსსახელმწიფოელექტროსისტემის" ინტერნეტგვერდზე:www.gse.com.ge

 

სხვა სიახლეები
18 აპრილი, 2016 Contract title: PROVISION OF SECURITY GUARD SERVICES TO THE EUMM GEORGIA
25 აგვისტო, 2015 ს.ს. „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ აცხადებს ა უ ქ ც ი ო ნ ს
19 ივნისი, 2015 ს.ს. ბ/ც „აგრომონტაჟი“ აცხადებს საჯარო აუქციონს
11 ივნისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში
29 მაისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ
06 მაისი, 2015 შპს ”ავტობაზა”- აცხადებს აუქციონს
15 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"
08 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"-ს ბალანსზე რიცხული ფართის იჯარით გაცემის სააუქციონე პირობები
01 დეკემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს
24 ნოემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს 1 ლოტად