ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა აცხადებს აუქციონს
06 ოქტომბერი, 2014
2191
print

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა

მუნიციპალიტეტის საკუთრებში არსებული ობიექტების გაიჯარების მიზნით აცხადებს აუქციონს

 აუქციონზე გასაიჯარებლად წარმოდგენილი იქნება:

 1. ქ.ახმეტაში, ჩოლოყაშვილის ქ. N50-ში მდებარე შენობის მეორე სართულზე არსებული 34.6კვ.მ საიჯარო  ფართობი.(საკადასტრო კოდი 50.04.42.017)

  • საწყისი წლიური  საიჯარო ქირის ოდენობა - 218 ,0ლარი.
  • აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ ბე “-ს თანხა -65.0 ლარი.
  • ბიჯის ოდენობა-22 ლარი.
  • საჯარო აუქციონის  მონაწილის ბილეთის ღირებულება - 5 ლარი.
  • იჯარის ვადა  5 წელი.

 6. ქ. ახმეტაში, სტალინის (ახლანდელი ჭავჭავაძის) ქუჩა N103-ში, მეორე სართულზე მდებარე 20.8  კვ.მ საიჯარო ფართობი(საკადასტრო კოდი50.04.42.100)

  • საწყისი წლიური  საიჯარო ქირის ოდენობა- 153,0 ლარი.
  • აუქციონის უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის „ ბე “-ს თანხა - 46.0 ლარი.
  • ბიჯის ოდენობა - 15.0 ლარი.
  • საჯარო აუქციონის  მონაწილის ბილეთის ღირებულება - 5 ლარი.
  • იჯარის ვადა  5 წელი.

   აუქციონის პირობები:

აუქციონში მონაწილეობა შეუძლიათ საქართველოს ან უცხო ქვეყნის ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს  ან იმ პირთა გაერთიანებებს,  რომელთა ქონებაშიც საქართველოს სახელმწიფოს  ან ადგილობრივი თვითმმართველი ორგანოს მონაწილეობის წილი 25%-ზე ნაკლებია.

აუქციონში მონაწილეობის მსურველთა განცხადებების მიღება დაიწყება 2014 წლის  6 ოქტომბრიდან და გაგრძელდება  2014 წლის 16 ოქტომბრამდე ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა, 10 საათიდან 17 საათამდე, აუქციონის ჩატარების დღეს 10 საათიდან 14 საათამდე ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში შემდეგ მისამართზე: ქ. ახმეტა ჩოლოყაშვილის ქ. № 49(მესამე სართული).

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად მსურველმა რეგისტრატორს უნდა  წარუდგინოს შემდეგი საბუთები:

 ა)დამტკიცებული ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი;

 ბ) უპირობო და გამოუხმობადი საბანკო გარანტიის ,,ბე“-ს შეტანის დამადასტურებელი საბანკო ქვითარი რომელიც შეტანილ უნდა იქნეს ს/ს ,,ლიბერთი ბანკის“ ახმეტის ფილიალში ანგ: № GE40LB0120113462310001.  

     გ)მონაწილეობის ბილეთის ფასის შეტანის დამადასტურებელი საბანკო   ქვითარი, რომელიც შეტანილ უნდა იქნეს  ,,ლიბერთი ბანკის“ ახმეტის ფილიალში ანგ:№300543137

დ) ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა თუ მონაწილე მოქმედებს სხვა პირის სახელით;

    ე)სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის  ასლები და მოქმედი ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან (იურიდიული პირის შემთხვევაში)

  აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმებია, წლიური საიჯარო ქირის მაქსიმალური ფასის  (არანაკლებ საწყის ფასზე ,,ბიჯის“ დანამატით მიღებული თანხის) გადახდა.

აუქციონი გაიმართება   2014 წლის 17 ოქტომბერს  15  საათზე.

 დამატებითი   ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ შემდეგ მისამართზე : ქ. ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ. 49, ტელ: 8 (349)22-15-13. ინტერნეტ გვერდზე www.myakhmeta.ge

სხვა სიახლეები
18 აპრილი, 2016 Contract title: PROVISION OF SECURITY GUARD SERVICES TO THE EUMM GEORGIA
25 აგვისტო, 2015 ს.ს. „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ აცხადებს ა უ ქ ც ი ო ნ ს
19 ივნისი, 2015 ს.ს. ბ/ც „აგრომონტაჟი“ აცხადებს საჯარო აუქციონს
11 ივნისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში
29 მაისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ
06 მაისი, 2015 შპს ”ავტობაზა”- აცხადებს აუქციონს
15 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"
08 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"-ს ბალანსზე რიცხული ფართის იჯარით გაცემის სააუქციონე პირობები
01 დეკემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს
24 ნოემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს 1 ლოტად