ნა­თე­ლი უნ­და გავ­ხა­დოთ მსოფ­ლი­ოს­თ­ვის, რომ ეს არის ოკუ­პა­ცია და ანექ­სი­ის საფ­რ­თხე
28 ნოემბერი, 2014
1405
print

ინ­ტერ­ვიუ სა­ქარ­­ვე­ლოს რე­ფორ­მე­ბის ასო­ცი­­ცი­ის თავ­­­დო­მა­რე სერ­გი კა­პა­ნა­ძეს­თან

 მაია ჭა­ლა­გა­ნი­ძე

 - სა­ხე­ლი­სუფ­ლე­ბო გუნ­დი, სა­პარ­ლა­მენ­ტო უმ­რავ­ლე­სო­ბის წევ­რე­ბი აცხა­დე­ბენ, რომ სოჭ­ში, ვლა­დი­მირ პუ­ტინ­სა და აფხა­ზე­თის დე­ფაქ­ტო პრე­ზი­დენტ ხა­ჯიმ­ბას შო­რის "მო­კავ­ში­რე­­ბი­სა და სტრა­ტე­გი­­ლი პარ­­ნი­­რო­ბის შე­სა­ხებ" შე­თან­­მე­ბის გა­ფორ­მე­ბით სა­მარ­­ლებ­რი­ვი სტა­ტუ­სი არ შეც­­ლი­ლა და სწო­რედ ოპო­ნენ­ტე­ბის მი­ერ ატე­ხი­ლი ის­ტე­რი­­ლი ხმა­­რი სძენს ამ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბას ლე­გი­ტი­მა­ცი­ას. რო­გორ უნ­და მო­იქ­ცეს ასეთ ვი­თა­რე­ბა­ში ოკუ­პი­რე­ბუ­ლი ქვეყ­ნის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა?

- სა­მარ­თ­ლებ­რი­ვი ვი­თა­რე­ბის არ­შეც­ვ­ლა სა­ერ­თოდ არას­წო­რი დე­ბა­ტია. ვინ ამ­ბობს, რომ შე­იც­ვა­ლა სა­მარ­თ­ლებ­რი­ვი სტა­ტუ­სი? რა თქმა უნ­და, არც ეს ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა და არც სხვა 80 ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა იური­დი­უ­ლად არა­ფერს ცვლის. პრობ­ლე­მა ისაა, რომ ამ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბამ, სხვა 80 ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის­გან გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბით, პირ­ვე­ლად აჩ­ვე­ნა, რომ რუ­სე­თის გან­ზ­რახ­ვა არის ანექ­სია და სწო­რედ ამი­ტომ არის ხმა­უ­რი ასა­ტე­ხი ამ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა­ზე და არა იმი­ტომ, რომ იური­დუ­ლად გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი ძა­ლის დო­კუ­მენ­ტია.

- რა­მე­ნა­­რად შეგ­ვეძ­ლო ამ პრო­ცე­სის შე­ჩე­რე­ბა, გა­დაგ­ვედ­გა ნა­ბი­ჯე­ბი, რო­მე­ლიც ამას ხელს შე­უშ­ლი­და?

- ალ­ბათ არ შეგ­ვეძ­ლო. მაგ­რამ, ჩე­მი აზ­რით, ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა­ზე ფო­კუ­სი­რე­ბა არ არის სწო­რი. ამ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბამ ანექ­სი­ი­ის გან­ზ­რახ­ვის გარ­და კი­დევ გა­მო­ა­ჩი­ნა სხვა შე­მაშ­ფო­თე­ბე­ლი ტენ­დენ­ცია - ბო­ლო 2 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, რუ­სეთ­მა ორი­ვე რე­გი­ონ­ში შეც­ვა­ლა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბე­ბი და ცხინ­ვალ­შიც და სო­ხუმ­შიც მო­იყ­ვა­ნა მკვეთ­რად პრო­რუ­სუ­ლი ორი­ენ­ტა­ცი­ის ხალ­ხი. ჩვე­ნი ნა­ბი­ჯე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად ორი­ვე რე­გი­ო­ნი ჩა­კე­ტა - ერ­თი მავ­თულ­ხ­ლარ­თე­ბით, მე­ო­რე - თხრი­ლე­ბი­თა და რუ­სე­თის ჯა­რე­ბის გან­ლა­გე­ბით და მა­თი სრუ­ლი იზო­ლა­ცია მო­ახ­დი­ნა და­ნარ­ჩე­ნი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს­გან.

გარ­და ამი­სა, ორი­ვე ამ რე­გი­ონ­ში იმა­ზე მე­ტად გა­ი­ზარ­და და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა რუ­სეთ­ზე, ვიდ­რე ეს აქამ­დე იყო. ეს და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა გა­ი­ზარ­და რო­გორც ფი­ნან­სუ­რად, ისე ცალ­სა­ხად რუ­სე­თი­დან გაგ­ზავ­ნი­ლი კად­რე­ბის მო­ნა­წი­ლე­ო­ბით გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბის პრო­ცეს­ში და ასე­ვე უსაფ­რ­თხო­ე­ბის მხრი­ვაც. ამ ქმე­დე­ბებს კი ახ­ლა აქ­ცევს სხვა­ნა­ი­რი ტი­პის იური­დი­ულ ჩარ­ჩო­ში. ეს ანექ­სიაა და სწო­რედ ამა­ზეა სა­ჭი­რო რე­აქ­ცია და არა ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა­ზე, რო­მე­ლიც უბ­რა­ლოდ ანექ­სი­ის სა­ბუ­თია.

რა თქმა უნ­და, ეს ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა ისე­თი­ვე არა­ლე­გი­ტი­მუ­რია, რო­გორც ყვე­ლა სხვა ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა, რო­მე­ლიც და­ი­დო რუ­სეთ­სა და ამ რე­გი­ო­ნებს შო­რის. ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა იმი­თაა გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლი, რომ მან ღი­ად აჩ­ვე­ნა, რო­გორ წა­რი­მარ­თა დის­კუ­სია რუ­სეთ­ში ამ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის გარ­შე­მო - წი­ნა ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბე­ბის­გან გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბით, აფხა­ზე­თის­თ­ვის ეს იყო თავ­ს­მოხ­ვე­უ­ლი. აფხა­ზებ­მა კი შე­აც­ვ­ლე­ვი­ნეს, მაგ­რამ მათ და­ი­ნა­ხეს, რაც იგუ­ლის­ხ­მე­ბო­და ამ ტერ­მი­ნო­ლო­გი­ის უკან.

პრობ­ლე­მაა აგ­რეთ­ვე ის, რაც წე­რია ამ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა­ში - თავ­დაც­ვის სფე­რო, საზღ­ვ­რე­ბი, სა­ბა­ჟო - ეს ყვე­ლა­ფე­რი რუ­სე­თის იურის­დიქ­ცი­ის ქვეშ ექ­ცე­ვა. რა თქმა უნ­და, ამას ჩვენ არ ვა­ღი­ა­რებთ, მაგ­რამ ამ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბით გა­მოჩ­ნ­და, რა არის რუ­სე­თის გან­ზ­რახ­ვა.

- რას ფიქ­რობთ გან­ცხა­დე­ბა­ზე, რომ ეს ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მი­ერ წარ­მარ­თუ­ლი სწო­რი პო­ლი­ტი­კის შე­დე­გი და წარ­მა­ტე­ბაა?

- რა თქმა უნ­და, ეს არა­სე­რი­ო­ზუ­ლი გან­ცხა­დე­ბაა, კო­მენ­ტი­რე­ბაც კი ძნე­ლია. ერ­თა­დერ­თი, რაც შე­იძ­ლე­ბა ვი­ფიქ­როთ, ისაა, რომ შე­იძ­ლე­ბა ვი­ღა­ცამ არას­წო­რი ფორ­მუ­ლი­რე­ბით თქვა, რომ ჩვე­ნი წარ­მა­ტე­ბუ­ლი ევ­რო­პუ­ლი ინ­ტეგ­რა­ცი­ის სა­პა­სუ­ხოდ რუ­სეთ­მა გა­ა­ფორ­მა ეს ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა... ამ გან­ცხა­დე­ბას კი­დევ გა­ვი­გებ­დი.

- ეს მარ­­ლაც ასეა?

- ერ­თი მხრივ ფაქ­ტია, რომ ჩვე­ნი ევ­რო­ინ­ტეგ­რა­ცი­ის პრო­ცე­სი გა­ნა­პი­რო­ბებს რუ­სე­თი­დან ანექ­სი­ის საფ­რ­თხის ზრდას, ამ ლო­გი­კას მეც ვი­ზი­ა­რებ. რაც უფ­რო სე­რი­ო­ზუ­ლად აღ­ვიქ­მე­ბით ევ­რო­პე­ლე­ბის მხრი­დან, რაც უფ­რო ახ­ლოს მი­ვალთ ევ­რო­პას­თან, უფ­რო დი­დი შან­სია, რომ ანექ­სია დაგ­ვე­მუქ­რე­ბა. უბ­რა­ლოდ, ეს წარ­მა­ტე­ბა ბუ­ნებ­რი­ვი არ არის აფხა­ზეთ­თან მი­მარ­თე­ბა­ში, ესაა რუ­სე­თის­გან გა­მოვ­ლე­ნი­ლი ისე­თი­ვე მოქ­მე­დე­ბა, რო­გო­რიც ყი­რიმ­ში გა­მო­ავ­ლი­ნა და მა­ნამ­დე - 2008 წელს ჩვენ­თან ომით. მაგ­რამ, ამასთნ და­სა­პი­რის­პი­რებ­ლად ერ­თ­დერ­თი გზა არ­სე­ბობს - გა­ნაგ­რ­ძო ისევ ის კურ­სი და ანექ­სი­ის გეგ­მას ან­ტი­ა­ნექ­სი­უ­რი სტრა­ტე­გია და­უ­პი­რის­პი­რო.

- რო­მე­ლიც თქვენ­მა ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ამ უკ­ვე გა­მო­აქ­ვეყ­ნა. რა არის მთა­ვა­რი თქვენს მი­ერ შე­მუ­შა­ვე­ბულ სტრა­ტე­გი­­ში?

- იქ ბევ­რი პუნ­ქ­ტია, მაგ­რამ მათ შო­რის რამ­დე­ნი­მე ძალ­ზე მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია - 1. სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­მარ­თ­ლებ­რი­ვი ბრძო­ლა, რო­მელ­საც დღეს არ მივ­მარ­თავთ და მხო­ლოდ გან­ცხა­დე­ბე­ბით შე­მო­ვი­ფარ­გ­ლე­ბით. პირ­ველ რიგ­ში, ვგუ­ლის­ხ­მობთ სა­სა­მარ­თ­ლო რე­სურ­სის გა­მო­ყე­ნე­ბას - ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის ევ­რო­პულ სა­სა­მარ­თ­ლოს, ზო­გა­დად სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებს. ესაა პირ­ვე­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბა - უნ­და გა­ირ­კ­ვეს და ყვე­ლას­თ­ვის ნა­თე­ლი უნ­და იყოს მსოფ­ლი­ო­ში, რომ ეს არის ოკუ­პა­ცია და ეს არის ანექ­სი­ის საფ­რ­თხე. ეს დო­კუ­მენ­ტებ­შიც უნ­და აისა­ხოს.

ფაქ­ტია, რომ არც ერთ ქვე­ყა­ნას არ უღი­ა­რე­ბია ამ ორი რე­გი­ო­ნის ოკუ­პა­ცია 2012 წლის მე­რე. ჩვე­ნი პრობ­ლე­მა ისაა, რომ ანექ­სია და ოკუ­პა­ცია სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­მარ­თ­ლის თვალ­საზ­რი­სით, ყვე­ლას­თ­ვის სა­ვალ­დე­ბუ­ლო დო­კუ­მენ­ტე­ბი არ არის. მა­გა­ლი­თად, გა­ე­რო-ს უშიშ­რო­ე­ბის საბ­ჭო­ში რუ­სე­თის ვე­ტოს უფ­ლე­ბის გა­მო, კონ­ვენ­ცია არ არ­სე­ბობს.

გარ­და ამი­სა, დღეს იური­დი­უ­ლი მო­საზ­რე­ბა ამ საქ­მე­ზე არ არის, ანუ ზო­გა­დად ჩვენს მდგო­მა­რე­ო­ბა­ზე სა­სა­მარ­თ­ლოს გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა არ გა­მო­უ­ტა­ნია. არის საქ­მე სტრას­ბურ­გ­ში, ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა სა­სა­მარ­თ­ლო­ში დე­პორ­ტა­ცი­ა­ზე და 2008 წლის ეთ­ნი­კუ­რი წმენ­დის საქ­მე­ებ­ზე, რო­მელ­ზეც ვე­ლო­დე­ბით გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბას. ამას კი შე­იძ­ლე­ბა წლე­ბი და­ჭირ­დეს.

საქ­მე, რო­მე­ლიც მარ­თ­ლ­მ­სა­ჯუ­ლე­ბის სა­სა­მარ­თ­ლო­ში (ICJ) შე­ვი­ტა­ნეთ, უკან დაგ­ვიბ­რუნ­და გან­სა­ხილ­ვე­ლად. კი არ წა­ვა­გეთ, რო­გორც ამას ამ­ტ­კი­ცე­ბენ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში, არა­მედ 8 ხმით 7-ის წი­ნა­აღ­მ­დეგ დად­გა გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა და სა­სა­მარ­თ­ლოს არ­გუ­მენ­ტი იყო ასე­თი - ჩვენ შე­ვი­ტა­ნეთ საქ­მე რა­სობ­რი­ვი დის­კ­რი­მი­ნა­ცი­ის აღ­მოფხ­ვ­რის კონ­ვენ­ცი­ით. საქ­მე რომ შე­ი­ტა­ნო რუ­სე­თის წი­ნა­აღ­მ­დეგ, ამის­თ­ვის არ­სე­ბობს 3 გზა. პირ­ვე­ლი - შე­თან­ხ­მ­დე ოპო­ნენ­ტ­თან და საქ­მე უკან წა­ი­ღო; რა თქმა უნ­და, რუ­სეთ­თან ვერ შე­თან­ხ­მ­დე­ბი. მე­ო­რე გზაა, გა­ე­რო-ს უშიშ­რო­ე­ბის საბ­ჭომ გა­აგ­ზავ­ნოს საქ­მე სა­სა­მარ­თ­ლო­ში და არც ეს იყო შე­საძ­ლე­ბე­ლი, რად­გან რუ­სეთს აქვს ვე­ტო-ს უფ­ლე­ბა. და მე­სა­მე - მო­ძებ­ნო კონ­ვენ­ცია და თქვა, რომ რუ­სეთ­მა ეს კონ­ვენ­ცია და­არ­ღ­ვია.

- თი­ნა ხი­და­შე­ლი ამ­ბობს, რომ წი­ნა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ არას­წო­რი კონ­ვენ­ცი­ით და არას­წორ სა­სა­მარ­­ლო­ში შე­­ტა­ნა საქ­მე და წა­­გოო...

- ვინც ამას ამ­ტ­კი­ცებს, სა­ერ­თოდ არ ეს­მის სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­მარ­თა­ლი. არ არის სხვა კონ­ვენ­ცია. მარ­თ­ლ­მ­სა­ჯუ­ლე­ბის სა­სა­მარ­თ­ლო­ში სხვა კონ­ვენ­ცი­ით საქ­მეს ვერ წა­ი­ღებ­დი, ეს ანა­ბა­ნაა. და თან კი არ წა­ვა­გეთ, არა­მედ გან­სა­ხილ­ვე­ლად არ მი­ი­ღო. მა­შინ საქ­მე შე­ვი­ტა­ნეთ რა­სობ­რი­ვი დის­კ­რი­მი­ნა­ცი­ის აღ­მოფხ­ვ­რის კონ­ვენ­ცი­ით, ანუ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბის გა­მო­დევ­ნა იყო რა­სობ­რი­ვი დის­კ­რი­მი­ნა­ცი­ის ერ­თა­დერ­თი ფორ­მა. სა­სა­მარ­თ­ლომ გვითხ­რა, რომ სა­ნამ საქ­მეს შე­მო­ი­ტანთ, რუ­სეთ­თან დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი არ­ხე­ბით ამო­წუ­რეთ შე­საძ­ლებ­ლო­ბა და იქ­ნებ მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბით აბ­რუ­ნებს ხალ­ხ­სო. ბუ­ნებ­რი­ვია, პო­ლი­ტი­ზე­ბუ­ლი პო­ზი­ცია იყო, მაგ­რამ ეს იყო სა­სა­მარ­თ­ლოს პო­ზი­ცია. ამ პრო­ცე­სის გაგ­რ­ძე­ლე­ბის ერ­თი გზაა, მი­მარ­თო რუ­სეთს, აწარ­მოო დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი მო­ლა­პა­რა­კე­ბა, რა თქმა უნ­და, ასე ის არ და­აბ­რუ­ნებს დევ­ნი­ლებს, შემ­დეგ ისევ დაბ­რუნ­დე სა­სა­მარ­თ­ლო­ში და გა­ნუცხა­დო, რომ დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბით ხალ­ხის უკან დაბ­რუ­ნე­ბა არ გა­მო­ვი­და. ოღონდ ეს უნ­და სცა­დო. 2012 წელს სა­ქარ­თ­ვე­ლო­დან ერ­თა­დერ­თი ნო­ტა გა­იგ­ზავ­ნა ამ მოთხოვ­ნით, იმის მე­რე არა­ფე­რი მომ­ხ­და­რა, არც ერ­თი ნო­ტა არ გაგ­ზავ­ნი­ლა.

- პრე­ტენ­ზი­­ბი იყო აგ­რეთ­ვე იმის თა­­ბა­ზე, რომ სა­ერ­თა­შო­რი­სო სის­­ლის სა­მარ­­ლის სა­სა­მარ­­ლო­ში (ICC) მა­შინ­დელ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას არც ერ­თი დო­კუ­მენ­ტი არ გა­უგ­ზავ­ნია და მხო­ლოდ არა­სამ­თავ­რო­ბო­ებ­მა გა­­ზავ­ნეს 6 000 სა­ჩი­ვა­რი...

- ეს არა­სე­რი­ო­ზუ­ლი გან­ცხა­დე­ბაა. არ­სე­ბობს მა­სა­ლე­ბი, ასო­ბით ტო­მია გა­და­ცე­მუ­ლი ICC-თვის. საქ­მე­ე­ბი, რო­მე­ლიც ეხე­ბა კონ­კ­რე­ტუ­ლად რუ­სე­თის მი­ერ ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის მა­სობ­რივ დარ­ღ­ვე­ვას, ცხინ­ვა­ლის რე­გი­ო­ნი­დან გა­მო­დევ­ნას, ეთ­ნი­კურ წმენ­დას. ჩვენს მი­ერ ეს მა­სა­ლე­ბი გაგ­ზავ­ნი­ლია და ICC-ს აქვს ეს საქ­მე­ე­ე­ბი მოკ­ვ­ლე­ვა­ში. ამ სტა­დი­ა­შია საქ­მე.

უნ­და გვეს­მო­დეს, რომ რუ­სე­თი არ აღი­ა­რებს ამ იურის­დიქ­ცი­ას და ICC-ს უჭირს გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბა იმი­ტომ, რომ რუ­სე­თი არ უშ­ვებს თა­ვის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე. ესაა ობი­ექ­ტუ­რი რე­ა­ლო­ბა.

- გა­მო­დის, საქ­მე ჩიხ­ში შე­ვი­და?

- რა თქმა უნ­და, ICC ჩი­ხია. შე­იძ­ლე­ბა პო­ლი­ტი­კუ­რი მდგო­მა­რე­ო­ბის შეც­ვ­ლას­თან ერ­თად, ეს სა­სა­მარ­თ­ლო უფ­რო გა­აქ­ტი­ურ­დეს, მაგ­რამ ეს პრო­ცე­სი არის იმა­ზე ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვი, ვიდ­რე წარ­მოგ­ვიდ­გე­ნია.

ყვე­ლა­ზე რე­ა­ლუ­რი იყო ICJ, ანუ ის გზა, რო­მე­ლიც ჩვენ ავირ­ჩი­ეთ. უბ­რა­ლოდ, არ­ჩე­ვა­ნი იყო - ჯერ დიპ­ლო­მა­ტი­უ­რი გზე­ბით გვე­ცა­და ხალ­ხის დაბ­რუ­ნე­ბა და ალ­ბათ ყვე­ლას ეს­მის, რომ 2012 წლამ­დე ეს შე­უძ­ლე­ბე­ლი იყო. მით უფ­რო, რომ წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში დევ­ნი­ლებ­ზე იყო სა­უ­ბა­რი სხვა­დას­ხ­ვა ფორ­მა­ტებ­ში, არ დაბ­რუ­ნე­ბუ­ლა ეს ხალ­ხი და ომის ცხე­ლი ფა­ზის დროს და­აბ­რუ­ნებ­და რუ­სე­თი დევ­ნი­ლებს? ეს ხომ სი­გი­ჟეა. ეს და­ვა­სა­ბუ­თეთ, სა­სა­მარ­თ­ლომ მი­ი­ღო პო­ლი­ტი­ზე­ბუ­ლი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა, მაგ­რამ ასე­თია სა­სა­მარ­თ­ლო. იქამ­დე რომ მიხ­ვი­დე, ბევ­რი ბა­რი­ე­რის გა­და­ლახ­ვა გი­წევს და არც არა­ვის ქონ­და ილუ­ზია, რომ ეს სა­სა­მარ­თ­ლო ამას მი­ი­ღებ­და. მაგ­რამ უკან არ­გუ­მენ­ტა­ცი­ით დაგ­ვიბ­რუნ­და, 2012 წლის მე­რე კი, არა­ვი­თა­რი მცდე­ლო­ბა არ ყო­ფი­ლა ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით.

- და­ვუბ­რუნ­დეთ ან­ტი­­ნექ­სი­ურ სტრა­ტე­გი­ას...

- სა­მარ­თ­ლებ­რი­ვი გზა არის ერ­თი გზა, მე­ო­რე სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­ში მუ­შა­ო­ბაა. მა­გა­ლი­თად, მო­იწ­ვიო ეუთო-ს მუდ­მივ­მოქ­მე­დი სა­გან­გე­ბო საბ­ჭო. ეს მარ­ტი­ვი პრო­ცე­დუ­რაა - თავ­მ­ჯ­დო­მა­რეს უნ­და და­უ­რე­კო და უთხ­რა, რომ მა­გა­ლი­თად ზეგ გვინ­და საბ­ჭოს მოწ­ვე­ვა და თავ­მ­ჯ­დო­მა­რე ვალ­დე­ბუ­ლია, მო­იწ­ვი­ოს. 2 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში არც ერთ ქე­ის­ზე არ მოგ­ვიწ­ვე­ვია სა­გან­გე­ბო საბ­ჭო. თუმ­ცა, მხო­ლოდ მოწ­ვე­ვა არა­ფერს ნიშ­ნავს - მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია ეუთო-ს პა­რა­ლე­ლუ­რად გა­ე­რო-ში, ევ­რო­კავ­შირ­ში ტემ­პე­რა­ტუ­რის აწე­ვა. რო­ცა ქვე­ყა­ნა­ში ბორ­დე­რი­ზა­ცია მი­დის, რუ­სე­თი მავ­თულ­ხ­ლარ­თებს ავ­ლებს და ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ამ­ბობს, რომ სი­ტუ­ა­ცია სტა­ბი­ლუ­რია - მე­რე სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებს რე­აქ­ცი­ას ვერ მოთხოვ. რო­დე­საც ყი­რი­მის მოვ­ლე­ნე­ბის დროს აფხა­ზეთ­ში პა­რა­ლე­ლუ­რად მი­დის რა­ღაც პრო­ცე­სე­ბი - ე.წ. არ­ჩევ­ნე­ბი და ამ დროს არც ერ­თხელ, არა­ვის ყუ­რადღე­ბა არ მი­გიპყ­რია, მე­რე ჭირს სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ო­ბის მო­ბი­ლი­ზე­ბა. მუდ­მი­ვად მა­ღალ ტემ­პე­რა­ტუ­რას უნ­და ინარ­ჩუ­ნებ­დე სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­ში შე­ნი პო­რობ­ლე­მე­ბის გა­მო.

სად არის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის ქმე­დე­ბე­ბი? სა­ერ­თა­შო­რი­სო ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ებ­ში არ­სე­ბობს მრა­ვა­ლი მე­ქა­ნიზ­მი, რო­მე­ლიც შე­იძ­ლე­ბა იყოს გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი ასე­თი ინ­ცი­დენ­ტე­ბის დროს. ეუთო-ში არ­სე­ბობს ვე­ნის მე­ქა­ნიზ­მი - მო­იწ­ვიო სა­დამ­კ­ვირ­ვებ­ლო მი­სია შენს ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე, მა­გა­ლი­თად მა­შინ, რო­დე­საც რუ­სე­თი და­მა­ტე­ბით მავ­თულ­ხ­ლარ­თებს ავ­ლებ­და. შეგ­ვეძ­ლო ჩა­მოგ­ვეყ­ვა­ნა დამ­კ­ვირ­ვებ­ლე­ბი და ად­გილ­ზე გვე­ნა­ხე­ბი­ნა, რა ხდე­ბო­და, შე­იქ­მ­ნე­ბო­და რა­ღაც დო­კუ­მენ­ტი. ეს კი არ მომ­ხ­და­რა და არა­თუ ეს არ მომ­ხ­და­რა, არა­მედ მი­სია ეუთო-ში, რო­მე­ლიც ჩვენ გა­ვაღ­ვი­ძეთ 4 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში და რო­მე­ლიც აამოქ­მე­დეს ყი­რიმ­ში, იქაც კი არ გავ­გ­ზავ­ნეთ დამ­კ­ვირ­ვე­ბე­ლი, არც კი ჩა­ვერ­თეთ სხვე­ბის მი­ერ ამოქ­მე­დე­ბულ ჩვენს მი­ერ გაღ­ვი­ძე­ბულ მე­ქა­ნიზ­მებ­ში. დღეს ამ­ბა­ვი ატყ­და, მო­დი, უშიშ­რო­ე­ბის საბ­ჭო მო­ვიწ­ვი­ო­თო - ეს არ არის საკ­მა­რი­სი რე­აქ­ცია. ძა­ლი­ან კარ­გია, რომ სა­გა­რეო საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტ­რომ ეს მო­ითხო­ვა, მაგ­რამ ეს უნ­და იყოს მუდ­მი­ვი, უწყ­ვე­ტი პრო­ცე­სი, მუდ­მი­ვად უნ­და იყოს ჩვე­ნი თე­მე­ბი დღის წეს­რიგ­ში.

შემ­დე­გი არის მსოფ­ლიო სა­ვაჭ­რო ორ­გა­ნი­ზა­ცია, რომ­ლის შიგ­ნი­თაც არ­სე­ბობს ცალ­კე­უ­ლი მე­ქა­ნიზ­მე­ბი. ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა ძა­ლა­შია შე­სუ­ლი და არ აგ­ვიქ­მო­მე­დე­ბია ჩვენ, სა­ქარ­თ­ვე­ლოს! ჩვე­ნი ბრა­ლია ეს.

რუ­სეთს თა­ვის დრო­ზეც არ სურ­და გა­წევ­რი­ა­ნე­ბა ამ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ა­ში, მაგ­რამ მო­უ­წია ხე­ლის მო­წე­რა და ვალ­დე­ბუ­ლე­ბე­ბის აღე­ბა, ჩვენ კი დღემ­დე არ გაგ­ვი­კე­თე­ბია ამ ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის იმ­პ­ლე­მე­ნა­ტა­ცია. ამას არ ვა­კე­თებთ ბევ­რი მი­ზე­ზის გა­მო, მაგ­რამ მათ შო­რის მთა­ვა­რი მი­ზე­ზი, რო­გორც ვხვდე­ბი, ისაა, რომ არ გვინ­და რუ­სეთ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის გამ­წ­ვა­ვე­ბა. არ მეს­მის, სხვა რა შე­იძ­ლე­ბა იყოს მი­ზე­ზი.

ჩვენ გვგო­ნია და ბო­ლო თვე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში რი­ტო­რი­კა ის არის, რომ არ გა­მოვ­ჩ­ნ­დე­ბით და ჩვე­ნი პრობ­ლე­მა "გაძ­ვ­რე­ბა". ვერ გავ­ძ­ვ­რე­ბით. გუ­ლუბ­რ­ყ­ვი­ლო­ბაა ფიქ­რი, რომ ეს ყვე­ლა­ფე­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლია იმა­ზე, გა­ვა­ღი­ზი­ა­ნებთ თუ არა რუ­სეთს. ეს პო­ლი­ტი­კა მათ აქვთ წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში და ახორ­ცი­ე­ლე­ბენ კი­დეც მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლად ჩვენ­თა­ნაც, უკ­რა­ი­ნა­შიც, მოლ­დო­ვა­შიც - ყველ­გან ერ­თი და იგი­ვე პო­ლი­ტი­კა აქვთ. ენის მოჩ­ლე­ქით არ იც­ვ­ლე­ბა ეს პო­ლი­ტი­კა.

რა თქმა უნ­და, თა­ვის დრო­ზე მა­ღა­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი წრე­ე­ბი­დან გა­მა­ღი­ზი­ა­ნე­ბე­ლი რი­ტო­რი­კა არა­ფერს კარგს არ გვაძ­ლევ­და, ეს ნამ­დ­ვი­ლად შე­საც­ვ­ლე­ლი იყო, მაგ­რამ იმის მო­ლო­დი­ნი, რომ ახ­ლა რი­ტო­რი­კას შევ­ც­ვ­ლი და რუ­სე­თი ნა­ბი­ჯებს შეც­ვ­ლი­სო, ბავ­შ­ვო­ბაა, სხვა არა­ფე­რი - რი­ტო­რი­კას რომ შეც­ვ­ლი, ის მად­ლო­ბას კი გა­და­გიხ­დის ამის­თ­ვის, მაგ­რამ გა­აგ­რ­ძე­ლებს თა­ვის საქ­მეს და ამ ქმე­დე­ბებს ქმე­დე­ბე­ბი უნ­და და­უ­პი­რის­პი­რო. შე­იძ­ლე­ბა ეს გუ­ლუბ­რ­ყ­ვი­ლო­ბა კი არა, უფ­რო უარე­სიც არის და ღა­ლატ­ზეც შე­იძ­ლე­ბა ილა­პა­რა­კო, თე­ო­რი­უ­ლად შე­იძ­ლე­ბა ასეც იყოს, მაგ­რამ გა­ვა­ღი­ზი­ა­ნებთ თუ არა რუ­სეთს, მი­სი პო­ლი­ტი­კა იგი­ვე დარ­ჩე­ბა. ეს სა­ერ­თა­შო­რი­სო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის ანა­ბა­ნაა.

- ხომ არ შე­იძ­ლე­ბა არ არ­სე­ბობ­დეს გზა, რო­მე­ლიც რუ­სეთს აგ­რე­სი­ულ პო­ლი­ტი­კას მო­აშ­ლე­ვი­ნებს?

- რე­ა­ლუ­რად შე­აც­ვ­ლე­ვი­ნო თა­ვი­სი პო­ზი­ცია რუ­სეთს, ამის ერ­თა­დერ­თი გზა სან­ქ­ცი­ე­ბი და რუ­სეთ­ზე ზე­წო­ლის გზაა. რო­ცა ჩვენ­თან რა­ი­მე საფ­რ­თხე დად­გე­ბა დღის წეს­რიგ­ში, რო­გორ გინ­და სა­ერ­თა­შო­რი­სო თა­ნა­მე­გობ­რო­ბის მო­ბი­ლი­ზა­ცია, რო­ცა სან­ქ­ცი­ებს მი­ვუ­ერ­თ­დით კი არა, ყი­რიმ­ზე ერ­თი ოფი­ცი­ა­ლუ­რი გან­ცხა­დე­ბაც არ გაგ­ვი­კე­თე­ბია?! ყი­რი­მის მოვ­ლე­ნე­ბის დროს იძახ­დ­ნენ, არა­ფე­რი სა­ერ­თო არ აქვს ამას აფხა­ზეთ­თან და ცხინ­ვალ­თა­ნო, სან­ქ­ცი­ებს არ მი­ვუ­ერ­თ­დით, ისე­თი გან­ცხა­დე­ბე­ბიც კი მო­ვის­მი­ნეთ, რომ სან­ქ­ცი­ე­ბის ფონ­ზე ჩვე­ნი ვაჭ­რო­ბა უფ­რო იხე­ი­რებ­სო... და რო­დე­საც ჩვენ­თან დად­გე­ბა ნამ­დ­ვი­ლი საფ­რ­თხე, რო­გორ გვინ­და იგი­ვე მხარ­და­ჭე­რა მო­ვითხო­ვოთ?! ამა­საც თა­ვი რომ და­ვა­ნე­ბოთ, - გა­სა­გე­ბია, რომ უმ­ცი­რე­სო­ბა არ უყ­ვარს უმ­რავ­ლე­სო­ბას და მი­სი ყვე­ლა იდეა ცუდ იდე­ად მი­აჩ­ნია, მაგ­რამ პრაგ­მა­ტუ­ლად რომ შე­ხე­დო - პარ­ლა­მენ­ტის რე­ზო­ლუ­ცი­ის მი­ღე­ბას, რო­მე­ლიც მხარს უჭერს სან­ქ­ცი­ებს, წინ რა უდ­გას? ამ დე­ტა­ლებს და ნა­ბი­ჯებს, რო­მე­ლიც არ გა­დავ­დ­გით, სა­დამ­დე მივ­ყა­ვართ? არ მიყ­ვარს კონ­ს­პი­რა­ცი­ის თე­ო­რი­ე­ბი, მაგ­რამ ეს ხდე­ბა შეც­დო­მე­ბით, გუ­ლუბ­რ­ყ­ვი­ლო­ბით თუ მი­ზან­მი­მარ­თუ­ლად - შე­დე­გი არის ერ­თი და იგი­ვე და დამ­ღუპ­ვე­ლი. ფაქ­ტია, ყვე­ლა მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვან მო­მენ­ტ­ში, რო­დე­საც რა­ღაც ხდე­ბო­და ჩვენს გარ­შე­მო და ჩვენ­თან მი­მარ­თე­ბა­ში, რე­აქ­ცია იყო არას­წო­რი.

უკ­რა­ი­ნის გაკ­ვე­თილ­მა აჩ­ვე­ნა, სწო­რედ იმი­ტომ არის ახ­ლა ცუდ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში, რომ ყო­ველ­მ­ხ­რივ და­მო­კი­დე­ბუ­ლი იყო რუ­სეთ­ზე - ეკო­ნო­მი­კუ­რად და ენერ­გე­ტი­კუ­ლად. დღეს ჩვენ ასე და­მო­კი­დე­ბუ­ლი არ ვართ, მაგ­რამ რა­ტომ ვზრდით ამ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბას? 2012 წელს რუ­სეთ­ში ექ­ს­პორ­ტი იყო 2 პრო­ცენ­ტი, დღეს არის 10 პრო­ცენ­ტი, გა­ი­სად იქ­ნე­ბა 15, 2 წლის მე­რე - 20 და უფ­რო მე­ტი. ზრდის ტენ­დენ­ციაა, რა­ტომ ვიგ­დებთ თავს ამ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში?

- შე­უძ­ლე­ბე­ლია ზუს­ტად გათ­ვა­ლო, მაგ­რამ მა­ინც ვი­კითხავ - რა შე­იძ­ლე­ბა იყოს რუ­სე­თის შემ­დე­გი ნა­ბი­ჯე­ბი? ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი ამ­ბობ­­ნენ, რომ ჩვენ­თან მი­მარ­თე­ბა­ში რუ­სეთს ერ­თა­დერ­თი ბერ­კე­ტი აქვს დარ­ჩე­ნი­ლი - ღია კონ­­რონ­ტა­ცია...

- ხო­და ვაძ­ლევთ ახ­ლა ბერ­კე­ტებს. დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, რუ­სეთს ყვე­ლა­ფე­რი შე­უძ­ლია გა­მო­ი­ყე­ნოს და მათ შო­რის ძა­ლაც. მაგ­რამ, თუ ეს მოხ­და, უნ­და ვი­ყოთ მაქ­სი­მა­ლუ­რად ნაკ­ლე­ბად და­მო­კი­დე­ბუ­ლი რუ­სეთ­ზე და მაქ­სი­მა­ლუ­რად მო­ბი­ლი­ზე­ბუ­ლი უნ­და იყოს ყვე­ლა. ყვე­ლა­ფე­რი უნ­და გავ­კე­თოთ და მზად უნ­და ვი­ყოთ უარე­სი სცე­ნა­რის­თ­ვის. რუ­სეთ­მა თუ გა­დაწყ­ვი­ტა ღია კონ­ფ­რონ­ტა­ცია, ამას გა­ა­კე­თებს, მა­ინც დაგ­ვეს­ხ­მე­ბა თავს, სულ რომ და­ვი­ცოთ ყუ­რე­ბი და ვერ და­ვი­ნა­ხოთ ვე­რა­ფე­რი. მთე­ლი ქვე­ყა­ნა რომ პრო­რუ­სუ­ლე­ბი ვი­ყოთ, თუ ჩათ­ვ­ლის, რომ აქ რა­ღაც პრობ­ლე­მას მო­აგ­ვა­რებს თავ­დას­ხ­მით და თუ ეს გა­დაწყ­ვე­ტი­ლი აქვს, აჯო­ბებს ყვე­ლა მზად იყოს, ვიდ­რე თა­ვი მო­ვი­კა­ტუ­ნოთ, დავ­დ­გეთ სი­რაქ­ლე­მას პო­ზა­ში და ჩავ­თა­ლოთ, რომ ის ამას არ გა­ა­კე­თებს.

იმ­დენ რა­მე­ში ჩა­მორ­ჩა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის რე­აქ­ცია და ამან იმ­დე­ნად გა­მო­იწ­ვია ხალ­ხის მღელ­ვა­რე­ბა და გა­მოღ­ვი­ძე­ბა, რომ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მხარ­დამ­ჭე­რებ­შიც არის უკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბა. ეს კარ­გია და ნიშ­ნავს იმას, რომ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მო­რი­გი უმოქ­მე­დო­ბე­ბი შე­იძ­ლე­ბა გარ­კ­ვე­ულ­წი­ლად შე­ყოვ­ნ­დეს. ეს არის ერ­თა­დერ­თი კარ­გი ამ­ბა­ვი ამ ყვე­ლა­ფერ­ში

მე­ო­რე მხრივ, იმ სი­ტუ­ა­ცი­ა­ში ვართ, რო­დე­საც სას­წ­რა­ფოდ უნ­და მი­ვი­ღოთ აქ­ტი­უ­რი კონ­ტ­რ­ზო­მე­ბი, რა­ზეც ჩვენ ნა­წი­ლობ­რივ უკ­ვე ვი­ლა­პა­რა­კეთ.

- ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა გა­ეც­ნო თქვენს მი­ერ შე­მუ­შა­ვე­ბულ ან­ტი­­ნექ­სი­ურ სტრა­ტე­გი­ას? ჩა­ერ­თო დის­კუ­სი­­ში?

- დო­კუ­მენ­ტი მი­ვა­წო­დეთ, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი მო­ვიწ­ვი­ეთ კი­დეც გან­ხილ­ვა­ში, ჩარ­თუ­ლე­ბიც იყ­ვ­ნენ და რი­ტო­რი­კა, რო­მელ­საც ახ­ლა ვის­მენთ, გვა­ფიქ­რე­ბი­ნებს, რომ რო­გორც ჩანს, რა­ღა­ცას ით­ვა­ლის­წი­ნე­ბენ და ძა­ლი­ან გა­მე­ხარ­დე­ბა, თუ ასე იქ­ნე­ბა.

maia chalaganidze
სხვა სიახლეები
22 ოქტომბერი, 2016 ნიკა რურუა: ამ ბრძოლით ხელისუფლებას საკუთარი სიბრიყვისგან და მომავალი შეცდომებისგან ვიცავთ
01 მარტი, 2016 აკადემიური წერის კულტურა, ნაფიცი მსაჯულები და გენდერული კვოტირება
18 თებერვალი, 2016 ევროპა იბრუნებს ვაჟა ფშაველას
26 იანვარი, 2016 რომან გოცირიძე: გაზპრომი პოლიტიკური იარაღია რუსეთის ხელში
11 ნოემბერი, 2015 გიგი თევზაძე: ჩვენ ახლა არა უუნარო, არამედ ანტიუნარების მქონე საზოგადოება ვართ
01 ივლისი, 2015 მთავრობა არის უუნარო, წარუმატებელი, არაეფექტური და უკვე ძალზე არაპოპულარულიც
15 მაისი, 2015 დღეს სახელმწიფო ღარიბი ხალხის სურვილებზე დგას
28 აპრილი, 2015 ”შესაძლოა, გვიან შემოდგომაზე დამძიმდეს მდგომარეობა”
24 აპრილი, 2015 ”თუ ტარიფი არ გაიზარდა, მომავალი ზამთარი იქნება ბნელი და ცივი”
17 აპრილი, 2015 პროკურატურის უგუნურება, რომლითაც სახელმწიფო ზარალდება