სსიპ – ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო აცხადებსკონკურსს რექტორის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად
01 დეკემბერი, 2014
826
print

სსიპ  – ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი

აკადემიური საბჭო

აცხადებსკონკურსს რექტორის ვაკანტური  

თანამდებობის დასაკავებლად   

სსიპ – ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო აცხადებს კონკურსს რექტორის  თანამდებობებზე:

DI. განცხადებების მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ვადები 

ა. კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის დამატებითი ინფორმაციის გაცემა, განცხადებებისა და საბუთების მიღება იწარმოებს საარჩევნო კომისიაში  2014 წლის 05იანვრიდან  09იანვრის ჩათვლით, ყოველდღე (დასვენების დღეებისა და შაბათ–კვირის გარდა), 1000 საათიდან 1600 საათამდე, შემდეგ მისამართზე ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის  ქ. №37 ოთახი №41.

ბ. არჩევნებიჩატარდება  2014წლის 13 იანვარს 

დ.კანდიდატმასარეგისტრაციოდუნდაწარმოადგინოს: 

ა) სამოქმედო გეგმა;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

გ) 2 ცალი ფოტოსურათი, ზომით ¾;

დ) ავტობიოგრაფია (с.v)

ე) უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის სათანადო წესით დამოწმებული ასლი;

ვ)ამონაწერი შრომის წიგნაკიდან/ ინფორმაცია უმაღლეს სახელოვნებო საგან-მანათლებლო დაწესებულებაში მუშაობის არანაკლებ 3 წლის სტაჟის მითითებითა და შრომითი საქმიანობის შესახებ;

ზ)ცნობა აკადემიური თანამდებობის მითითებით.

 II. საკონკურსო პირობები 

2.1. რექტორად შიძლება არჩეული იქნეს პირი, რომელსაც უკავია პროფესორის აკადემიური თანამდებობა აკრედიტირებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებუ-ლებაში და რომლის მიმართულებაც შეესაბამება ხელოვნების უნივერსიტეტს და მის ფაკულტეტებზე არსებულ საგანმანათლებლო პროგრამულ მიმართულებებს.

კანდიდატს მოეთხოვება:

ა) უმაღლესი განათლება;

ბ) უმაღლეს სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მუშაობის არანაკლებ3 წლის  სამუშაო სტაჟი; 

გ) სამოქმედო გეგმა;

 III. კონკურსში მონაწილეთა შეზღუდვა

3.1. კონკურსში არ დაიშვება პირი, რომელსაც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებუ-ლებაში თანამდებობის დაკავება შეზღუდული აქვს მოქმედი კანონმდებლობით.

სხვა სიახლეები
18 აპრილი, 2016 ს.ს. „პაშა ბანკი საქართველო“ აცხადებს აუქციონს მის ბალანსზე რიცხული ტექნიკის გაყიდვის მიზნით
18 აპრილი, 2016 Contract title: PROVISION OF SECURITY GUARD SERVICES TO THE EUMM GEORGIA
29 მარტი, 2016 საქართველოს კათოლიკური კავშირის "გულმოწყალე იესო"-ს განცხადება
12 იანვარი, 2016 შპს „საქართველოს მელიორაციის“ შეთავაზება ქ. თბილისში ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალურ არხზე, თბილისის ზღვასთან მოსაწყობი „მცირეჰესის“
31 დეკემბერი, 2015 შპს “მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია MJC“-ს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით მომზადებული ფინანსური ანგარიშგებები
16 ნოემბერი, 2015 სს "ბაკალეა"
11 ნოემბერი, 2015 Invitation to Participate in the Sales Procedures Announced by the Embassy of the Republic of France in Georgia on the Sale of 3933 sq/m Land Plot Located in the Center of Tbilisi
17 სექტემბერი, 2015 Invitation to Participate in theSales Procedures Announced by the Embassy of the Republic of France in Georgia on the Sale of 3933 sq/m Land Plot Located in the Center of Tbilisi
12 აგვისტო, 2015 მოწვევასაქართველოში საფრანგეთის რესპუბლიკის საელჩოს მიერ გამოცხადებულ გაყიდვის პროცედურებში მონაწილეობის მიღებად, რომელიც ეხება თბილისის ცენტრში მდებარე 3933 კვ.მ მიწის ნაკვეთის გაყიდვას
16 ივლისი, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 15 ივლისი, 2015 წ.