ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში ყვე­ლამ კარ­გად უნ­და იცო­დეს, რომ თი­თო­ე­ულ სიტყ­ვას მოყ­ვე­ბა რე­აქ­ცია
12 დეკემბერი, 2014
1283
print

ინ­ტერ­ვიუ "თა­ვი­სუ­ფა­ლი დე­მოკ­რა­ტე­ბის" გე­ნე­რა­ლურ მდი­ვან ალექ­სი პეტ­რი­აშ­ვილ­თან

  მაია ჭა­ლა­გა­ნი­ძე

 - თვე­ნი აზ­რით, რი­თია გა­მოწ­ვე­­ლი უახ­ლო­­სი სამ­თავ­რო­ბო და ში­და­კო­­ლი­ცი­­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი?

- ეს ცვლი­ლე­ბე­ბი რე­ა­ლუ­რად ნიშ­ნავს, რომ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში ძა­ლი­ან ღრმა და სე­რი­ო­ზუ­ლი კრი­ზი­სია იმის მი­უ­ხე­და­ვად, რომ კლა­სი­კუ­რი გა­გე­ბით, შე­იძ­ლე­ბა მარ­თ­ლაც არ გავს ეს კრი­ზისს. ასე­თი მა­ღა­ლი თა­ნამ­დე­ბო­ბის პი­რე­ბი მოწ­მენ­დილ ცა­ზე, უსა­ფუძ­ვ­ლოდ და უმი­ზე­ზოდ თა­ნამ­დე­ბო­ბებს არ ტო­ვე­ბენ. თუ აქამ­დე ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გად იყო შსს-შიც, ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რის სა­მი­ნის­ტ­რო­შიც და პარ­ტი­ა­შიც, გა­დაღ­ლა არ­გუ­მენ­ტი ნამ­დ­ვი­ლად არ არის და თან, პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რი ამ­ბობს, რომ ყვე­ლა­ფე­რი უნ­და გა­ა­კე­თონ ხალ­ხის მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის­თ­ვის.

აშ­კა­რაა, რომ ეს ცვლი­ლე­ბე­ბი კონ­კ­რე­ტულ ჯგუფს უკავ­შირ­დე­ბა. ეს ჯგუ­ფი ამა­თუ­იმ ფორ­მით, პირ­და­პირ კავ­შირ­შია პრე­მი­ერ ღა­რი­ბაშ­ვილ­თან, - ნა­თე­სა­უ­რით, ერ­თ­მა­ნეთს შო­რის კავ­ში­რე­ბით და ა.შ. ეს ფაქ­ტია. თუ­კი ეს გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა მი­ღე­ბულ იქ­ნა იმის გა­მო, რომ სა­უბ­რე­ბი ნე­პო­ტიზ­მ­ზე, ნა­თე­სა­ურ კავ­ში­რებ­ზე და ე.წ. კლა­ნურ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ზე დას­რუ­ლე­ბუ­ლი­ყო, მა­შინ სწო­რი იქ­ნე­ბო­და, პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რი ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვი­ლი თა­ვად გა­მო­სუ­ლი­ყო და გა­ე­კე­თე­ბი­ნა, და­ახ­ლო­ე­ბით, ასე­თი ში­ნა­არ­სის გან­ცხა­დე­ბა - რომ გა­დაწყ­ვი­ტა წერ­ტი­ლი და­ეს­ვა ამ სა­უბ­რე­ბის­თ­ვის და მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი წარ­მა­ტე­ბით ახორ­ცი­ელ­ბ­დ­ნენ თა­ვის საქ­მი­ა­ნო­ბას, მი­ი­ღო მა­თი თა­ნამ­დე­ბო­ბი­დან გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბის, ან სხვა სამ­სა­ხურ­ში გა­დაყ­ვა­ნის გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა და ა.შ. რე­ა­ლუ­რად კი, ჩვენ ვნა­ხეთ სრუ­ლი ვა­კუ­უ­მი. არა­და, ამ პე­რი­ოდ­ში მთე­ლი რი­გი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი მოვ­ლე­ნე­ბი მოხ­და - აპა­ტუ­რა­ის და შტა­ინ­მა­ი­ე­რის ვი­ზი­ტე­ბი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში - სა­დაც იყო კო­მენ­ტა­რის გა­კე­თე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, მაგ­რამ პრე­მი­ერ-მი­ნისტრს პრე­სის­თ­ვის კო­მენ­ტა­რი არ გა­უ­კე­თე­ბია. ეს აშ­კა­რად მი­უ­თი­თებს იმა­ზე, რომ ეს ვი­თა­რე­ბა, ეს ცვლი­ლე­ბე­ბი პრე­მი­ერს უკავ­შირ­დე­ბო­და და მას სწო­რედ ამი­ტომ არ სურ­და კო­მენ­ტა­რი ამ თე­მა­ზე.

- თქვე­ნი აზ­რით, ახა­ლი და­ნიშ­­ნე­ბით და ცვლი­ლე­ბე­ბით, მთავ­რო­ბამ გა­არ­­ვა თა­ვი შექ­­ნილ კრი­ზი­სულ ვი­თა­რე­ბას, და­ას­რუ­ლა ე.წ. კლა­ნუ­რი მმარ­­ვე­ლო­ბა?

- გა­მოვ­რიცხავ კლა­ნე­ბის ჩა­ნაც­ვ­ლე­ბას კლა­ნე­ბით. მე ვი­ცი, რა და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა აქვს ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილს კლა­ნურ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ზე.

- ნე­გა­ტი­­რი?

- შე­მიძ­ლია და­გი­დას­ტუ­როთ, რომ აბ­სო­ლუ­ტუ­რად ნე­გა­ტი­უ­რი. პირ­და­პირ შე­მიძ­ლია გითხ­რათ, რომ ეს ცვლი­ლე­ბე­ბი უშუ­ა­ლოდ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბაა, თუმ­ცა, არ მაქვს არა­ვი­თა­რი კონ­კ­რე­ტუ­ლი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბი იმის თო­ბა­ზე, სად რა შეხ­ვედ­რა შედ­გა, რა გან­ხილ­ვა გა­ი­მარ­თა და ა.შ. მაგ­რამ გარ­წ­მუ­ნებთ, რომ სხვა ვე­რა­ვინ და არა­ვინ არ მი­ი­ღებ­და ასეთ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბას.

- რამ აიძუ­ლა ივა­ნიშ­ვი­ლი, ეს ნა­ბი­ჯი გა­და­ედ­გა?

- რო­გორც ჩანს, მას ჰქონ­და ამის სე­რი­ო­ზუ­ლი სა­ფუძ­ვე­ლი. მარ­თა­ლია, ამას პრე­მი­ერ­მა ში­და სტრუქ­ტუ­რუ­ლი გა­და­ად­გი­ლე­ბა და­არ­ქ­ვა, მაგ­რამ დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, ცვლი­ლე­ბე­ბი კი­დევ იქ­ნე­ბა და უფ­რო მა­ღალ დო­ნე­ზეც, მი­ნის­ტ­რე­ბის დო­ნე­ზეც. გა­აქ­ტი­ურ­და თე­მა ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტ­როს რე­ფორ­მი­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით. ამას აუცი­ლებ­ლად მოჰ­ყ­ვე­ბა სა­კად­რო ცვლი­ლე­ბე­ბი - ახა­ლი ში­ნა­გან საქ­მე­თა მი­ნის­ტ­რი, მი­სი ახა­ლი მო­ად­გი­ლე და ა.შ.

- ამ ცვლი­ლე­ბე­ბით მმარ­­ვე­ლო­ბის რა ახა­ლი ეტა­პი და­იწყო, ან ამით რა დას­რულ­და?

- ცვლი­ლე­ბე­ბი შე­იძ­ლე­ბა ყო­ველ­თ­ვის კარ­გი არ იყოს, მაგ­რამ ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით ცვლი­ლე­ბე­ბი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია. ჩვენ, თა­ვი­სუ­ფა­ლი დე­მოკ­რა­ტე­ბი ჯერ კი­დევ კო­ა­ლი­ცი­ის შექ­მ­ნამ­დე ვმუ­შა­ობ­დით ამ მონ­ს­ტ­რის დაშ­ლა­ზე, პრინ­ცი­პე­ბი­სა და კონ­ცეფ­ცი­ე­ბის დო­ნე­ზე. შემ­დ­გომ შე­იქ­მ­ნა კო­ა­ლი­ცია, რეს­პუბ­ლი­კე­ლე­ბიც ამას ემ­ხ­რო­ბოდ­ნენ, სრუ­ლი თან­ხ­მო­ბა იყო ამას­თან და­კავ­ში­რე­ბით. ეს ცვლი­ლე­ბე­ბი შე­იძ­ლე­ბა ცო­ტა დაგ­ვი­ა­ნე­ბუ­ლიც იყოს, მაგ­რამ სჯობს გვი­ან, ვიდ­რე არას­დ­როს - სა­მო­ქა­ლა­ქო კონ­ტ­რო­ლი არის უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნე­სი, ეს მხო­ლოდ კოს­მე­ტი­კუ­რი ცვლი­ლე­ბა არ უნ­და იყოს.

- კო­­ლი­ცი­­ში ამის რე­სურ­სი არის?

- ძა­ლო­ვან სტრუქ­ტუ­რებს თუ გუ­ლის­ხ­მობთ, აქ ძა­ლი­ან ბევ­რი მა­ღა­ლი დო­ნის პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი მუ­შა­ობს. თუ­კი ადა­მი­ა­ნე­ბი შე­ირ­ჩე­ვი­ან არა ერ­თ­გუ­ლე­ბის, არა­მედ პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მის ნიშ­ნით, რომ­ლე­ბიც სა­ხელ­მ­წი­ფო­ებ­რი­ვად აზ­როვ­ნე­ბენ, - რე­სურ­სი ნამ­დ­ვი­ლად არ­სე­ბობს.

მუდ­მი­ვად არის სპე­კუ­ლა­ცი­ე­ბი იმის თა­ო­ბა­ზე, რომ ჯერ კი­დევ ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის მი­ერ და­ტო­ვე­ბუ­ლი სე­რი­ო­ზუ­ლი ბირ­თ­ვი არ­სე­ბობს. მე ამ მიდ­გო­მას არ ვი­ზი­ა­რებ. შე­იძ­ლე­ბა ზუს­ტი ანა­ლო­გი არც არის, მაგ­რამ სა­კუ­თარ მა­გა­ლით­ზე გეტყ­ვით - ჩე­მი ყო­ფი­ლი უწყე­ბა - ევ­რო­პულ და ევ­რო­ატ­ლან­ტი­კურ სტრუქ­ტუ­რებ­ში სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სა­ხელ­მ­წი­ფო მი­ნის­ტ­რის აპა­რა­ტი გა­ცი­ლე­ბით პა­ტა­რა იყო, მაგ­რამ პო­ლი­ტი­კუ­რი სიმ­პა­ტი­ე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, არც ერთ ადა­მი­ანს არ და­უ­ტო­ვე­ბია სამ­სა­ხუ­რი. ეს იყო ჩე­მი პრინ­ცი­პუ­ლი პო­ზი­ცია.

- თქვე­ნი პარ­ტი­ის ლი­დე­რი, ირაკ­ლი ალა­სა­ნია ამ­ბობს, რომ ყო­ფი­ლი პრე­მი­­რის, ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის გა­რე­შე სა­ხე­ლი­სუფ­ლე­ბო გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბე­ბი არ მი­­ღე­ბა. "სა­მო­ქა­ლა­ქო" კონ­­რო­ლის აუცი­ლებ­ლო­ბა­ში ამას გუ­ლის­­მობთ?

- არა­ვი­თარ შემ­თხ­ვე­ვა­ში ამას არ ვგუ­ლის­ხ­მობ.

- ეთან­­მე­ბით ალა­სა­ნი­ას, რომ ქვე­ყა­ნა­ში ყვე­ლა მნიშ­­ნე­ლო­ვან გა­დაწყე­ტი­ლე­ბას ივა­ნიშ­ვი­ლი იღებს?

- და­ბე­ჯი­თე­ბით შე­მიძ­ლია გითხ­რათ ბო­ლო მოვ­ლე­ნებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით - ეს არის გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა, რო­მე­ლიც მი­ი­ღე­ბო­და მხო­ლოდ და მხო­ლოდ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის დო­ნე­ზე.

- ეს ნორ­მა­ლუ­რად მი­გაჩ­ნი­ათ?

- არა, რა თქმა უნ­და და სწო­რედ ამი­ტომ სა­უბ­რობ­და ირაკ­ლი ალა­სა­ნია, რომ თუ­კი ასე­თი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბის გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა მი­ი­ღე­ბა ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის მი­ერ და კი­დევ ერ­თხელ ვა­დას­ტუ­რებ, რომ ეს ასე იქ­ნე­ბო­და, უმ­ჯო­ბე­სია ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი იყოს რე­ა­ლუ­რი, ფაქ­ტობ­რი­ვი აღ­მას­რუ­ლე­ბე­ლი უმაღ­ლე­სი ხე­ლი­სუ­ფა­ლი პი­რი, ანუ მთავ­რო­ბის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი ისე­ვე, რო­გორც იყო მა­ნამ­დე, მან მი­ი­ღოს და აღას­რუ­ლოს ამ­გ­ვა­რი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბე­ბი ლე­გი­ტი­მურ ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­ურ ჩარ­ჩო­ებ­ში და პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბაც აიღოს თავ­ზე.

მე ვი­ყა­ვი ერთ-ერ­თი, თუ არა ყვე­ლა­ზე კა­ტე­გო­რი­უ­ლი წი­ნა­აღ­მ­დე­გი იმი­სა, რომ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი წა­სუ­ლი­ყო მთავ­რო­ბის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ბი­დან, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბი­დან. მი­მაჩ­ნ­და, რომ მა­შინ ჯერ კი­დევ ძა­ლი­ან ად­რე იყო ივა­ნიშ­ვი­ლის წას­ლა. ვთვლი, რომ დღეს სა­ხე­ზეა სამ­წუ­ხა­რო მოვ­ლე­ნე­ბი, ვი­ნა­ი­დან ეს გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბე­ბი თა­ვი­სით რომ არ მი­უ­ღია, ძა­ლი­ან კარ­გად იცის თა­ვად ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვილ­მაც, მთელ­მა მთავ­რო­ბა­მაც და მთელ­მა ნა­ცი­ო­ნა­ლურ­მა ოც­ნე­ბა­მაც.

- რო­გორ ჩანს ეს ყვე­ლა­ფე­რი გა­რე­დან, ჩვე­ნი და­სავ­ლე­ლი პარ­­ნი­­რე­ბის თვალ­ში?

- უხერ­ხუ­ლად. ნამ­დ­ვი­ლად არა­სა­ხარ­ბი­ე­ლოდ.

- სა­ხელ­­წი­ფო მი­ნის­­რის რან­­ში და­უს­ვამთ თქვენ­­ვის კითხ­ვა ჩვენს და­სავ­ლელ პარ­­ნი­­რებს, რა წყო­ბაა ჩვენ­თან და ვინ მარ­თავს ქვე­ყა­ნას რა­ლუ­რად?

- ამ­გ­ვა­რი კითხ­ვა მუდ­მი­ვად ის­მე­ბო­და. ისიც უნ­და ვთქვა, რომ ჩე­მი მუ­შა­ო­ბის პე­რი­ოდ­ში, მას მე­რე, რაც ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი აღარ იყო პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რი, არც ერ­თხელ არ მი­მი­ღია მის­გან მი­თი­თე­ბა, დი­რექ­ტი­ვა, ინ­ს­ტ­რუქ­ცია - რა უნ­და გა­მე­კე­თე­ბი­ნა და რო­გორ მე­მუ­შა­ვა. მაგ­რამ კა­ბე­ლე­ბის საქ­მეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით მის გა­მოს­ვ­ლას და ამ ბო­ლო მოვ­ლე­ნებს რომ შევ­ხე­დოთ რე­ა­ლუ­რად, - ძა­ლი­ან ნათ­ლად გა­მოჩ­ნ­და მი­სი აქ­ტი­უ­რი რო­ლი მთავ­რო­ბის საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში.

- ეს აშ­კა­რა გავ­ლე­ნა არ იგ­­ნო­ბო­და მა­შინ, რო­დე­საც მთავ­რო­ბა­ში მუ­შა­ობ­დით?

- არც ერთ შეხ­ვედ­რა­ზე არ ვყო­ფილ­ვარ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილ­თან მას მე­რე, რაც ის აღარ იყო პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რი. რა თქმა უნ­და, მთავ­რო­ბის წევ­რე­ბი ვიკ­რი­ბე­ბო­დით, კონ­კ­რე­ტულ თე­მებ­საც გან­ვ­ხი­ლავ­დით მთავ­რო­ბის სხდო­მა­ზეც და არამ­ხო­ლოდ სხდო­მა­ზე, არა­მედ მთავ­რო­ბის შე­მად­გენ­ლო­ბით. ერ­თი რამ, რაც შე­მიძ­ლია გითხ­რათ რომ იგ­რ­ძ­ნო­ბო­და, არის ის, რომ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბის და აღ­ს­რუ­ლე­ბის პრო­ცე­სი, ვა­დე­ბი იწე­ლე­ბო­და ძალ­ზე სე­რი­ო­ზუ­ლად. რე­ა­ლუ­რად, რაც შე­იძ­ლე­ბა ცალ­სა­ხად აღი­ნიშ­ნოს, აქ შე­ფერ­ხე­ბე­ბი იყო.

ერთ მა­გა­ლით­საც გეტყ­ვით - ახ­ლა მაქვს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, ბევ­რი ვი­მოგ­ზა­უ­რო რე­გი­ო­ნებ­ში. ყვე­ლა ჩვე­ნი აქ­ტი­ვის­ტი, პარ­ტი­ის თუ საკ­რე­ბუ­ლოს წევ­რი (და ნე­ბის­მი­ე­რი სხვა პარ­ტი­ის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლიც) ერ­თხ­მად გეტყ­ვით - არ­ჩევ­ნე­ბის მე­რე არც ერ­თი, თუნ­დაც პა­ტა­რა მას­შ­ტა­ბის რე­გი­ო­ნუ­ლი, რა­ი­ო­ნუ­ლი, თე­მის დო­ნე­ზე და­გეგ­მი­ლი პრო­ექ­ტიც კი არ ხორ­ცი­ელ­დე­ბა რე­გი­ო­ნის სუს-ის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლის თა­ნა­მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის გა­რე­შე. ად­გი­ლობ­რივ თვით­მ­მარ­თ­ვე­ლო­ბა­ში ჩვე­ნი პარ­ტი­ის წევ­რე­ბი გახ­დ­ნენ საკ­რე­ბუ­ლოს წევ­რე­ბი და ისი­ნი ერ­თხ­მად სა­უბ­რო­ბენ ამ ტი­პის პრობ­ლე­მა­ზე. ეს უს­წ­რა­ფე­სად არის გა­მო­სას­წო­რე­ბე­ლი. თვით­მ­მარ­თ­ვე­ლო­ბის კა­ნო­ნი და­დე­ბი­თად შე­ფას­და, მაგ­რამ რე­ა­ლო­ბა კა­ტე­გო­რი­უ­ლად გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლია.

- პარ­ლა­მენ­ტის ვი­ცე-სპი­კერ­მა მა­ნა­ნა კო­ბა­ხი­ძემ "თა­ვი­სუ­ფა­ლი დე­მოკ­რა­ტე­ბის" მი­სა­მარ­თით იკითხა ერთ-ერთ გა­და­ცე­მა­ში - ორი წე­ლი თუ არ ერე­­და ბა­ტო­ნი ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი მთავ­რო­ბის მუ­შა­­ბა­ში და თუ ამ ხნის მან­ძილ­ზე პრე­მი­­რი ღა­რი­ბაშ­ვი­ლი კარ­გად მუ­შა­ობ­და, თქვენ­­ვის ახ­ლა, უც­ბად ყვე­ლა­ფე­რი ცუ­დად რა­ტომ არი­სო... არ მი­გაჩ­ნი­ათ ეს ლო­გი­კურ კითხ­ვად?

- რე­ა­ლუ­რად, ჩვენ ყო­ველ­თ­ვის გვქნო­და სა­უ­ბა­რი იმა­ზე, რომ მთავ­რო­ბის საქ­მი­ა­ნო­ბა უნ­და გამ­ხ­და­რი­ყო ეფექ­ტუ­რი, მოქ­ნი­ლი, სწრა­ფი - ყო­ველ­თ­ვის გვქონ­და კო­ა­ლი­ცი­ის შიგ­ნით ეს სა­უბ­რე­ბი და ვერც ერ­თი პო­ლი­ტი­კუ­რი ძა­ლის და მთავ­რო­ბის წევ­რი ვერ იტყ­ვის იმას, რომ ჩვენ ამ პრობ­ლე­მებ­ზე არ ვსა­უბ­რობ­დით კო­ა­ლი­ცი­ის შიგ­ნით. ცხად­ზე ცხა­დია, ქალ­ბა­ტონ­მა მა­ნა­ნა კო­ბა­ხი­ძემ კარ­გად იცის, ვინ მი­ი­ღო ეს გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბე­ბი. ჩვენ ვსა­უბ­რობთ სის­ტე­მურ პრობ­ლე­მა­ზე, რო­მე­ლიც დღეს არ­სე­ბობს. მე ნამ­დ­ვი­ლად ვი­სურ­ვებ­დი, რომ ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვი­ლი იქ­ნე­ბა ეს, თუ ვინც არ უნ­და იყოს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რი - იყოს ზედ­მი­წევ­ნით პა­სუ­ხის­მ­გე­ბე­ლი აღ­მას­რუ­ლე­ბელ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ზე, იყოს მოქ­ნი­ლი, თა­ვი­სუ­ფა­ლი, და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბი­სას და რჩე­ვის­თ­ვის ვინ ვის მი­ა­კითხავს, ნამ­დ­ვი­ლად არ არის პრობ­ლე­მა. მაგ­რამ, თუ­კი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის მი­სა­ღე­ბად მი­ა­კითხავს, ეს სე­რი­ო­ზუ­ლი პრობ­ლე­მაა.

- ახ­ლა­ხანს გა­მოქ­ვეყ­­და OSCE/ODHIR-ის მი­ერ ყო­ფი­ლი თა­ნამ­დე­ბო­ბის პი­რე­ბის სა­სა­მარ­­ლო პრო­ცე­სე­ბის მო­ნი­ტო­რინ­გის დას­­­ნა, სა­დაც აღი­ნიშ­ნა, რომ სა­ქარ­­ვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა სის­ტე­მა­ტუ­რად არ­­ვევ­და უდა­ნა­შა­­ლო­ბის პრე­ზუმ­­ცი­ას, რაცხავ­და რა დამ­ნა­შა­ვე­­ბად მათ, რო­მელ­თა და­ნა­შა­­ლიც სა­სა­მარ­­ლოს არ ჰქონ­და დად­გე­ნი­ლი. დას­­­ნა­ში ასე­ვე ნათ­­ვა­მია, რომ სა­ქარ­­ვე­ლოს თა­ნამ­დე­ბო­ბის პი­რე­ბის კო­მენ­ტა­რე­ბი სა­სა­მარ­­ლო პრო­ცე­სე­ბის შე­სა­ხებ მარ­­­­სა­ჯუ­ლე­ბის სის­ტე­მი­სად­მი სა­ზო­გა­დო­­ბის ნდო­ბას ასუს­ტებს. მო­ნი­ტო­რინ­გის პე­რი­ოდ­ში ალ­ბათ ის გან­ცხა­დე­ბაც შე­ვი­და, რო­მე­ლიც თქვენ­მა თა­ნა­გუნ­დელ­მა, სა­გა­რეო საქ­მე­თა ყო­ფილ­მა მი­ნის­­­მა მაია ფან­ჯი­კი­ძემ მი­ნის­­რის რან­­ში აშშ-ში ერთ-ერ­თი პირ­ვე­ლი ვი­ზი­ტი­სას გა­­კე­თა და ყო­ფილ მა­ღალ­ჩი­ნოს­ნებს კრი­მი­ნა­ლე­ბი უწო­და...

- ჯერ დაწ­ვ­რი­ლე­ბით არ გავ­ც­ნო­ბი­ვარ ამ დას­კ­ვ­ნას. მაგ­რამ ვი­ცი, რომ მთა­ვა­რი პრე­ტენ­ზი­ე­ბი პრო­კუ­რა­ტუ­რის მი­მართ არის. ვი­ზი­ა­რებ და­ვით უსუ­ფაშ­ვი­ლის სიტყ­ვებს იმას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, რომ ზედ­მე­ტი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა მი­ე­ცა პრო­კუ­რა­ტუ­რას იმ ცვლი­ლე­ბე­ბით, რომ­ლი­თაც ის იუს­ტი­ცი­ის სა­მი­ნის­ტ­როს გა­მო­ე­ყო...

- ზედ­მე­ტი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა არ­სე­ბობს?

- მოქ­მე­დე­ბის თა­ვი­სუფ­ლე­ბას ვგუ­ლის­ხ­მობ. ასე­ვე მინ­და გითხ­რათ, რომ რე­ა­ლუ­რად ძა­ლი­ან დი­დი კითხ­ვის ნიშ­ნის ქვეშ დგას პრო­კუ­რა­ტუ­რის პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მის ხა­რის­ხი. ჩე­მი აზ­რით, პრო­კუ­რა­ტუ­რის რე­ფორ­მი­რე­ბა უნ­და იყოს ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე სწრა­ფად გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი რე­ფორ­მა. მოქ­მედ­მა აღ­მას­რუ­ლე­ბელ­მა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­მაც უნ­და აღი­ა­როს, რომ პრო­კუ­რა­ტუ­რის მი­მარ­თუ­ლე­ბით სე­რი­ო­ზუ­ლი ჩა­ვარ­დ­ნაა.

რაც შე­ე­ხე­ბა კონ­კ­რე­ტუ­ლად ამ დას­კ­ვ­ნას, ვი­ცი, რომ სა­უ­ბა­რი არის ასე­ვე სა­სა­მარ­თ­ლოს საქ­მი­ა­ნო­ბის ნაკ­ლო­ვა­ნე­ბებ­ზე.

ად­ვო­კა­ტე­ბის­გან მი­ღე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის სა­ფუძ­ველ­ზე შე­მიძ­ლია გითხ­რათ, რომ ე.წ. კა­ბე­ლე­ბის საქ­მე რე­ა­ლუ­რად ჩა­მო­იშ­ლე­ბა. ეს საქ­მე გახ­დე­ბა და­მოკ­ლეს მახ­ვი­ლი პრო­კუ­რო­რე­ბის კი­სერ­ზე. გი­დას­ტუ­რებთ ამას. ამ საქ­მეს მივ­ყ­ვე­ბით ბო­ლომ­დე.

რაც შე­ე­ხე­ბა გან­ცხა­დე­ბებს წი­ნას­წარ დამ­ნა­შა­ვე­ე­ბად გა­მოცხა­დე­ბის თა­ო­ბა­ზე - ყვე­ლას გვმარ­თებს სიფ­რ­თხი­ლე, ყვე­ლას - ჩვენ, თა­ვი­სუ­ფალ დე­მოკ­რა­ტებს, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას, სხვა ოპო­ზი­ცი­ურ ძა­ლებს. ოპო­ზი­ცი­ას შე­და­რე­ბით ნაკ­ლე­ბი პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა აქვს, მაგ­რამ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში ყვე­ლამ კარ­გად უნ­და იცო­დეს, რომ თი­თო­ე­ულ სიტყ­ვას აუცი­ლებ­ლად მოყ­ვე­ბა რე­აქ­ცია სა­ერ­თა­შო­რი­სო ავ­ტო­რი­ტე­ტუ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის მხრი­დან.

ობი­ექ­ტუ­რო­ბის­თ­ვის უნ­და ით­ქ­ვას, რომ აღ­მას­რუ­ლე­ბე­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის უმაღ­ლე­სი პი­რე­ბი ბო­ლო პე­რი­ოდ­ში ცდი­ლო­ბენ, იყ­ვ­ნენ შეძ­ლე­ბის­დაგ­ვა­რად ფრთხი­ლი უდა­ნა­შა­უ­ლო­ბის პრე­ზუმ­ფ­ცი­ის კონ­ტექ­ს­ტ­ში, რა­საც ვერ ვიტყ­ვი პრო­კუ­რა­ტუ­რა­ზე, რო­მე­ლიც აკე­თებს გან­ცხა­დე­ბებს იმის თა­ო­ბა­ზე, რომ აღი­ა­რე­ბი­თი ჩვე­ნე­ბით მო­ტი­ვის გა­რე­შე და­ა­კა­ვეს ადა­მი­ა­ნე­ბი. დე­მოკ­რა­ტი­ულ სა­ხელ­მ­წი­ფო­ში ასე­თი პრო­კუ­რო­რე­ბის ბე­დი ნამ­დ­ვი­ლად დი­დი ხნის გარ­კ­ვე­უ­ლი იქ­ნე­ბო­და.

- ოპო­ზი­ცი­­ში წას­­ლის მი­­ხე­და­ვად, თქვე­ნი თა­ნა­გუნ­დე­ლე­ბი პარ­ლა­მენ­­ში ინარ­ჩუ­ნე­ბენ კო­მი­ტე­ტის თავ­­­დო­მა­რე­­ბის პოს­ტებს, ვი­ცე-სპი­კე­რიც გყავთ. არც თქვე­ნი თა­ნა­გუნ­დე­ლი, სა­ფი­ნან­სო სა­ბი­­ჯე­ტო კო­მი­ტე­ტის თავ­­­დო­მა­რე და­ვით ონოფ­რიშ­ვი­ლი გა­მო­ირ­ჩე­ვა კრი­ტი­კუ­ლი მო­საზ­რე­ბე­ბით, მა­გა­ლი­თად, ბი­­ჯე­ტის კა­ნო­ნის მი­სა­მარ­თით. რო­გორ თა­ნაცხოვ­რობთ კო­­ლი­ცი­ის სხვა პარ­ტი­ებ­თან პარ­ლა­მენ­­ში?

- ჩვენ არ ვებღა­უ­ჭე­ბით თა­ნამ­დე­ბო­ბებს და აღ­მას­რუ­ლე­ბელ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში ეს და­ვამ­ტ­კი­ცეთ. სა­პარ­ლა­მენ­ტო ცხოვ­რე­ბა­ში კი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბე­ბი უნ­და მი­ი­ღოს იმ ძა­ლამ, რო­მელ­საც აქვს ხმე­ბის დი­დი რა­ო­დე­ნო­ბა, ეს არის ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი ოც­ნე­ბა.

- თქვენ თვი­თონ რა­ტომ არ თმობთ სა­პარ­ლა­მენ­ტო თა­ნამ­დე­ბო­ბებს?

- ძა­ლინ მარ­ტი­ვია - ეს არის პო­ლი­ტი­კუ­რი ცხოვ­რე­ბის ნა­წი­ლი. ბუ­ნებ­რი­ვია, და­ვით ონოფ­რიშ­ვი­ლი ვერ იქ­ნე­ბა რა­დი­კა­ლუ­რად კრი­ტი­კუ­ლი ამ ბი­უ­ჯე­ტის მი­მართ, ისე­ვე რო­გორც მე, რად­გან ჩვენ მხა­რი და­ვუ­ჭი­რეთ ამ ბი­უ­ჯეტს. მა­გა­ლი­თად, ჩე­მი ყო­ფი­ლი უწყე­ბის საქ­მი­ა­ნო­ბის­თ­ვის ფი­ნან­სე­ბის საკ­მა­ოდ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ზრდაც გან­ხორ­ცი­ელ­და. ვერ მო­ხერ­ხ­და თავ­დაც­ვის ისე­თი ბი­უ­ჯე­ტის მი­ღე­ბა, რო­გო­რიც სა­ჭი­რო იყო, მაგ­რამ მცი­რე­დი ზრდა არის. სა­გა­რეო საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტ­როს მი­მარ­თუ­ლე­ბი­თაც ასე­ვე საკ­მა­ოდ კარ­გი ცვლი­ლე­ბე­ბი გან­ხორ­ცი­ელ­და და­ფი­ნან­სე­ბის ზრდის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. მაგ­რამ სხვა რე­ა­ლო­ბა დად­გა. ჩვენ დღეს ვართ ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი ძა­ლა, ვართ ოპო­ზი­ცი­ა­ში და ამი­ტომ ამ ბი­უ­ჯეტს ვერც წი­ნა­აღ­მ­დეგს მივ­ცემთ, ვერც მხარს და­ვუ­ჭერთ და პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა­საც ვერ ავი­ღებთ, რად­გან პო­ლი­ტი­კის ანა­ბა­ნაა - ოპო­ზი­ცი­უ­რი ძა­ლა ბი­უ­ჯეტ­ზე პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბას ვერ და არ აიღებს.

- თა­ნამ­დე­ბო­ბი­დან გა­დად­გო­მამ­დე ცო­ტა ხნით ად­რე, სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­­­მა მაია ფან­ჯი­კი­ძემ აგ­რე­სი­­ლი სა­გა­რეო პო­ლი­ტი­კის დაწყე­ბა და­­­ნონ­სა. დღეს ხორ­ცი­ლე­დე­ბა ამ­­ვა­რი სა­გა­რეო პო­ლი­ტი­კა?

- სამ­წუ­ხა­როდ, ვერ ვხე­დავ ნა­ბიჯს, რო­მე­ლიც ჩვე­ნი რე­კო­მენ­და­ცი­ის ნა­წი­ლიც იყო - ეს არის პირ­და­პი­რი კო­მუ­ნი­კა­ცია უმაღ­ლე­სი დო­ნის ლი­დე­რებ­თან. არ ვამ­ბობ, რომ ყო­ველ­დღი­უ­რად, ეს შან­სი ყო­ველ­თ­ვის არ გაქვს, მაგ­რამ ვთვლი, რომ აფხა­ზე­თის და ცხინ­ვა­ლის რე­გი­ო­ნის ანექ­სი­ის გა­მო რუ­სე­თის მი­მართ გა­დად­გ­მუ­ლი აგ­რე­სი­უ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი არის მსჯე­ლო­ბის სა­გა­ნი.

"მო­კავ­ში­რე­ო­ბი­სა და სტრა­ტე­გი­უ­ლი პარ­ტ­ნი­ო­რო­ბის შე­სა­ხებ" აფხა­ზეთ­თან გა­ფორ­მე­ბუ­ლი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა, რე­ა­ლუ­რად, გან­წი­რუ­ლი იყო ხელ­მო­წე­რის­თ­ვის. ახ­ლაც გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბე­ლია კონ­ტაქ­ტე­ბი უმაღ­ლეს დო­ნე­ებ­ზე აშშ-სთან, გერ­მა­ნი­ას­თან. ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი იყო გერ­მა­ნი­ის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტ­რის ვი­ზი­ტი...

- ღა­მის­თე­ვით...

- დი­ახ, ღა­მის­თე­ვით. ჩემ­თ­ვის უც­ნო­ბი და ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სოა, რა გზავ­ნი­ლე­ბით ჩა­მო­ვი­და ბა­ტო­ნი შტა­ინ­მა­ი­ე­რი ასე მოკ­ლე პე­რი­ოდ­ში ორ­ჯერ.

- ჩვენს ბო­ლო ინ­ტერ­ვი­­ში (მა­შინ სა­ხელ­­წი­ფო მი­ნის­­რის თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე იყა­ვით) პრო­რუ­სუ­ლი ჯგუ­ფე­ბის გა­აქ­ტი­­რე­ბას "სუს­ტი ფხა­კუ­რი" უწო­დეთ. ახ­ლა რას იტყ­ვით, გაძ­ლი­ერ­და ეს "ფხა­კუ­რი"?

- არა­თუ მა­შინ გა­ჩე­ნილ ჯგუ­ფებს, არა­მედ იმ პო­ლი­ტი­კურ ძა­ლებ­საც კი, რომ­ლე­ბიც ღია პრო­რუ­სულ პო­ლი­ტი­კას ატა­რე­ბენ, არა­ვი­თა­რი პერ­ს­პექ­ტი­ვა არ აქვთ. თუმ­ცა, მა­თი გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა ნამ­დ­ვი­ლად სა­ხე­ზეა. ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით გან­სა­კუთ­რე­ბით აქ­ტი­უ­რობს ერ­თი კონ­კ­რე­ტუ­ლი ძა­ლა. მაგ­რამ ამას არა­ვი­თა­რი პერ­ს­პექ­ტი­ვა არ აქვს. ამ ძა­ლის ქმე­დე­ბა სა­ზო­გა­დო­ე­ბის შეც­დო­მა­ში შეყ­ვა­ნის და ნა­ტო-ში გა­წევ­რი­ა­ნე­ბის დაკ­ნი­ნე­ბის მცდე­ლო­ბაა. ეს არის აბ­სურ­დი და თვალ­ში ნაც­რის შეყ­რა ჩვე­ნი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თ­ვის იმი­ტომ, რომ რუ­სე­თი, ჩვე­ნი პო­ლი­ტი­კუ­რი ლა­ვი­რე­ბის პი­რო­ბებ­შიც კი, არაფ­რის დათ­მო­ბას არ აპი­რებს.

- თქვენ მა­შინ მხარს უჭერ­დით კა­რა­სინ-აბა­ში­ძის მო­ლა­პა­რა­კე­ბებს. ახ­ლაც ასეა?

- ვთვლი, რომ ეს ორ­მ­ხ­რი­ვი არ­ხი გა­სახ­ს­ნე­ლი იყო და მა­შინ ამას მხარს ვუ­ჭერ­დი. ახ­ლა მი­მაჩ­ნია, რომ ამ ფორ­მატ­მა თა­ვი ამო­წუ­რა. მა­ში­ნაც ვამ­ბობ­დი, რომ თუ­კი აფხა­ზეთ­თან ხელ­შე­კუ­ლე­ბას მო­ე­წე­რე­ბა ხე­ლი, აბა­ში­ძე-კა­რა­სი­ნის შეხ­ვედ­რას არა­ვი­თა­რი აზ­რი არ ჰქონ­და. ბა­ტო­ნი ზუ­რა­ბი თვი­თონ არ­ქ­მევს ამას ცხელ ხაზს. ამ შეხ­ვედ­რე­ბის გა­რე­შეც შე­იძ­ლე­ბა ეს "ცხე­ლი ხა­ზი" არ­სე­ბობ­დეს, ამას არ ჭირ­დე­ბა სა­კითხე­ბის მომ­ზა­დე­ბა და ფიქ­რი იმ თე­მებ­ზე, რა­ზე იმ­ს­ჯე­ლონ მო­მა­ვალ შეხ­ვედ­რებ­ზე. რთუ­ლი პრობ­ლე­მის სწრა­ფად გა­დაწყ­ვე­ტა ტე­ლე­ფო­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბი­თაც შე­იძ­ლე­ბა.

მა­გა­ლი­თად, სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის პრო­დუქ­ცი­ის რუ­სულ ბა­ზარ­ზე დაბ­რუ­ნე­ბას მა­ში­ნაც მხარს ვუ­ჭერ­დი და ახ­ლაც მხარს ვუ­ჭერ.

- მი­­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ბა­ზა­რი პო­ლი­ტი­კუ­რია და რუ­სე­თის სურ­ვი­ლის მი­ხედ­ვით, ნე­ბის­მი­ერ დროს შე­იძ­ლე­ბა ჩა­­კე­ტოს?

- დი­ახ, ამის მი­უ­ხე­და­ვად. ბაზ­რის გახ­ს­ნამ ჩვენს ქვე­ყა­ნას კონ­კ­რე­ტუ­ლი სარ­გე­ბე­ლი მა­ინც მო­უ­ტა­ნა.

- სარ­გე­ბე­ლი უფ­რო მე­ტია, თუ იმ ბერ­კე­ტით გა­მოწ­ვე­­ლი ზი­­ნი, რაც ამ ბაზ­რის და სატ­რან­­პორ­ტო სივ­­ცის გახ­ნით მი­ვე­ცით რუ­სეთს?

- სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის პრო­დუქ­ცი­ის რუ­სულ ბა­ზარ­ზე დაბ­რუ­ნე­ბით არა­ვი­თა­რი ბერ­კე­ტი არ მიგ­ვი­ცია. სატ­რან­ს­პორ­ტო კო­მუ­ნი­კა­ცია სხვა სა­კითხია. ზუ­რაბ აბა­ში­ძეს ჰქონ­და ძა­ლი­ან მკა­ფიო ჩარ­ჩო­ებ­ში მოქ­ცე­უ­ლი კონ­კ­რე­ტუ­ლი და­ვა­ლე­ბა - სა­ვაჭ­რო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის, კულ­ტუ­რულ-ჰუ­მა­ნი­ტა­რუ­ლი კო­მუ­ნი­კა­ცი­ე­ბის აღ­დ­გე­ნა. ეს კონ­კ­რე­ტუ­ლად შე­ე­ხო სა­ჰა­ე­რო მი­მოს­ვ­ლას, რო­მელ­თან მი­მარ­თე­ბა­შიც ნე­გა­ტი­უ­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა მაქვს და მქონ­და კი­დეც მი­ნის­ტ­რო­ბის დროს, ეს არას­დ­როს და­მი­მა­ლავს. ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბი არ ყო­ფი­ლა გან­ხი­ლუ­ლი არც ერთ იმ შეხ­ვედ­რა­ზე პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რ­თან, რო­მელ­საც მე ვეს­წ­რე­ბო­დი.

- რუ­სეთ-სა­ქარ­­ვე­ლოს რკი­ნიგ­ზის აფხა­ზე­თის მო­ნაკ­ვე­თის და ავა­რეთ-კა­ხე­თის გზის აღ­­გე­ნას გუ­ლის­­მობთ?

- დი­ახ. რაც მო­მის­მე­ნია ბა­ტო­ნი ზუ­რაბ აბა­ში­ძის­გან, არას­დ­როს მათ არ გა­ნუ­ხი­ლავთ ეს კონ­კ­რე­ტუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბი.

- ახალს რას ვი­ხი­ლავთ თა­ვი­სუ­ფა­ლი დე­მოკ­რა­ტე­ბის ბრძო­ლის სტრა­ტე­გი­­ში?

- მზა­დე­ბა 2016 წლის არ­ჩევ­ნე­ბის­თ­ვის. ასე­ვე პარ­ტი­უ­ლი ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რის მშე­ნებ­ლო­ბა, თან­ხე­ბის მო­ძი­ე­ბა, თა­ნას­წო­რი პო­ლი­ტი­კუ­რი საქ­მი­ა­ნო­ბის პი­რო­ბე­ბის შექ­მ­ნა. ის, რომ სუს-ი ოჯა­ხის წევ­რე­ბის და­ჭე­რით, ნარ­კო­ტი­კი­სა და იარა­ღის ჩა­დე­ბით არ ემუქ­რე­ბა ჩვენს აქ­ტი­ვის­ტებს, ეს უკ­ვე წინ გა­დად­გ­მუ­ლი ნა­ბი­ჯია, მაგ­რამ რო­დე­საც დღემ­დე აშან­ტა­ჟე­ბენ ჩვე­ნი აქ­ტი­ვის­ტე­ბის ოჯა­ხის წევ­რებს რე­გი­ო­ნებ­ში, ეს არის იმ საქ­მი­ა­ნო­ბის ძა­ლი­ან ცუ­დი გად­მო­ნაშ­თი, რო­მელ­საც "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბა" ეწე­ო­და. თუ "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი ოც­ნე­ბაც" ამ გზით წა­ვა, სუს-ით და ძა­ლო­ვა­ნი სტრუქ­ტუ­რე­ბით, დღე­ვად­ნელ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ვერც ერ­თი პო­ლი­ტი­კუ­რი ძა­ლა ვერ გაძ­ლებს დიდ­ხანს. გნე­ბავთ, ამას ჩე­მი რჩე­ვა და­არ­ქ­ვით მათ­და­მი. ამ თე­მებს მუდ­მი­ვად წა­მოვ­წევთ ჩვენს სა­ერ­თა­შო­რი­სო პარ­ტ­ნი­ო­რებ­თან. ირაკ­ლი ალა­სა­ნი­ამ კა­ნა­და­ში და გან­სა­კუთ­რე­ბით, აშშ-ში და ვი­ზი­ტის დროს ისა­უბ­რა იმა­ზე, რომ ორ სა­კითხ­ზე უნ­და გა­ა­მახ­ვი­ლონ ყუ­რადღე­ბა სა­ერ­თა­შო­რი­სო პარ­ტ­ნი­ო­რებ­მა, ესაა თან­ხე­ბის მო­ზიდ­ვა­ში ხე­ლის არ­შეშ­ლა და რე­გი­ო­ნებ­ში ად­გი­ლებ­ზე თა­ნას­წო­რი, კონ­კუ­რენ­ტუ­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი პი­რო­ბე­ბის შექ­მ­ნა.

- თან­ხე­ბის მო­ზიდ­ვა­ში გეშ­ლე­ბათ ხე­ლი?

- ჯერ არ ვი­ცი, ამ მი­ა­მარ­თუ­ლე­ბით ვმუ­შა­ობთ და თუ ასე მოხ­დე­ბა, ამის შე­სა­ხებ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა გა­ი­გებს.

- თბი­ლი­სის მე­რი­­ში შე­სუ­ლია პრო­კუ­რა­ტუ­რა. ქა­ლა­ქის მერს, და­ვით ნარ­მა­ნი­­საც ხომ არ ვი­ხი­ლავთ ოპო­ზი­ცი­­ში?

- არა მგო­ნია. თუმ­ცა, არის ასე­თი გა­მოთ­ქ­მაც, - არა­სო­დეს თქვა არა­სო­დეს. შე­მიძ­ლია გითხ­რათ, რომ მე, პი­რა­დად, და­თო ნარ­მა­ნი­ას წე­სი­ე­რე­ბა­ში ეჭ­ვი ნამ­დ­ვი­ლად არ მე­პა­რე­ბა. თუ­კი რა­ღაც გა­დაც­დო­მებს და უკა­ნო­ნო ხარ­ჯებს ექ­ნე­ბა ად­გი­ლი და პრო­კუ­რა­ტუ­რა რა­მე საქ­მეს ბო­ლომ­დე კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რად, მი­იყ­ვანს, ჩვენ ბედს ძაღ­ლი არ და­ყეფს.

maia chalaganidze
სხვა სიახლეები
22 ოქტომბერი, 2016 ნიკა რურუა: ამ ბრძოლით ხელისუფლებას საკუთარი სიბრიყვისგან და მომავალი შეცდომებისგან ვიცავთ
01 მარტი, 2016 აკადემიური წერის კულტურა, ნაფიცი მსაჯულები და გენდერული კვოტირება
18 თებერვალი, 2016 ევროპა იბრუნებს ვაჟა ფშაველას
26 იანვარი, 2016 რომან გოცირიძე: გაზპრომი პოლიტიკური იარაღია რუსეთის ხელში
11 ნოემბერი, 2015 გიგი თევზაძე: ჩვენ ახლა არა უუნარო, არამედ ანტიუნარების მქონე საზოგადოება ვართ
01 ივლისი, 2015 მთავრობა არის უუნარო, წარუმატებელი, არაეფექტური და უკვე ძალზე არაპოპულარულიც
15 მაისი, 2015 დღეს სახელმწიფო ღარიბი ხალხის სურვილებზე დგას
28 აპრილი, 2015 ”შესაძლოა, გვიან შემოდგომაზე დამძიმდეს მდგომარეობა”
24 აპრილი, 2015 ”თუ ტარიფი არ გაიზარდა, მომავალი ზამთარი იქნება ბნელი და ცივი”
17 აპრილი, 2015 პროკურატურის უგუნურება, რომლითაც სახელმწიფო ზარალდება