ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი 2014წლის17 დეკემბრიდან აცხადებს კონკურსს
15 დეკემბერი, 2014
1698
print

        1.ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი 2014წლის17 დეკემბრიდან აცხადებს კონკურსს პროფესორის, ასოცირებული პროფესორის  და ასისტენტის აკადემიურ თანამდებობათა დასაკავებლად შემდეგ ვაკანტურ ადგილებზე:

ბიზნესისადმინისტრირებისმიმართულებით 

           პროფესორის აკადემიურთანამდებობაზე - 1 ვაკანსია; 

ასისტენტისაკადემიურთანამდებობაზე- 3ვაკანსია;

                                                                    განათლებისმიმართულებით
 

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურთანამდებობაზე   -  3ვაკანსია;

ჰუმანიტარულმეცნიერებათამიმართულებით 

ასოცირებულიპროფესორისაკადემიურთანამდებობაზე-3ვაკანსია;

ტურიზმის მიმართულებით:

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურთანამდებობაზე3  ვაკანსია; 

2.აკადემიური თანამდებობის დაკავების მსურველთა საბუთების მიღება დაიწყება 2015  წლის 22 იანვრიდან  და დამთავრდება 2015  წლის  4 თებერვალს .კონკურსი ჩატარდება2015  წლის 5 თებერვალს.კონკურსის შედეგები გამოცხადდება  2015  წლის  7 თებერვალს.

3.  ა) სასწავლო უნივერსიტეტში პროფესორად 4(ოთხი)წლის ვადით   შეიძლება არჩეული იყოს  დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული პირი,რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება.

 ბ)  სასწავლო უნივერსიტეტში   ასოცირებულ პროფესორად,  4  (ოთხი) წლის ვადით შეიძლება არჩეული დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.

 გ) სასწავლო უნივერსიტეტში ასისტენტის თანამდებობაზე უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების წესდებით განსაზღვრული წესით შეიძლება არჩეული ქნეს დოქტორანტი 4 წლის ვადით.

4.პროფესიული ნიშნით კვალიფიციურ პერსონალს შეუძლია პროფესორის,  ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ–პროფესორის და ასისტენტის  აკადემიური თანამდებობების დაკავება. ამ შემთხვევაში პირის კვალიფიკაცია შეიძლება დასტურდებოდეს პროფესიული გამოცდილებით, სპეციალური მომზადებით ან/და პუბლიკაციებით. შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონედ ითვლება პირი, რომელსაც აქვს პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის აუცილებელი კომპეტენცია.

5. კონკურსში მონაწილეობის მსურველი ვალდებულია საკონკურსო დოკუმენტაცია, საკონკურსო  განცხადებით განსაზღვრული პირობებისა და ვადების დაცვით, წარუდგინოს სასწავლო  უნივერსიტეტის საკონკურსო კომისიას. 

5.1. კონკურსში მონაწილეობის მსურველის მხრიდან დაუშვებელია წარმოდგენილი იქნას ერთზე მეტი  განცხადება ერთზე მეტ საკონკურსო აკადემიურ თანამდებობაზე.

5.2 აკადემიურ  თანამდებობაზე ასარჩევი კანდიდატი

             ვალდებულია  საკონკურსო  განცხადებით განსაზღვრული პირობებისა და ვადების

              დაცვით საკონკურსო  კომისიას წარუდგინოს:

ა) განცხადება (დანართი №1);

ბ) ანკეტა (დანართი №2);

გ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ქსეროასლთან ერთად;

დ)სამეცნიერო–პედაგოგიური მუშაობის  დამადასტურებელი დოკუმენტი, დამოწმებული შესაბამისი დაწესებულების მიერ;

ე)  საკონკურსო თანამდებობის შესაბამისი მიმართულების სილაბუსი (სილაბუსები);

ვ)საკონკურსო თანამდებობის შესაბამისი ერთი სამეცნიერო ნაშრომი (სტატია) ავტორის    შეხედულებისამებრ, რომელიც ყველაზე უკეთ წარმოაჩენს მის სამეცნიერო საქმიანობას  (გამოქვეყნებული ბოლო 10 წლის განმავლობაში);

ზ)უმაღლესი განათლებისა და შესაბამისი აკადემიური (სამეცნიერო) ხარისხის დამადასტურებელი  დოკუმენტის (დოკუმენტების) ასლი.

თ) 2 ფოტოსურათი, ზომით  3x4.

5.3. კონკურსში მონაწილეობის მსურველი ვალდებულია საკონკურსო  კომისიას   წარმოუდგინოს კონკურსში მონაწილეობის მსურველის განცხადება (დანართი №1) კონკურსანტის მიერ შევსებული ანკეტა (დანართი №2) შესაბამისი დოკუმენტაცია.(იხილეთ სასწავლო უნივერსიტეტის ვებგვერდზე

www.rvali.edu.ge)

5.4. კონკურსანტის მიერ შევსებული ანკეტისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენა  სავალდებულოა, როგორც ნაბეჭდი, ისე ელექტრონული სახით.

5.5. კონკურსში მონაწილეობის მსურველის მიერ ანკეტა შევსებული უნდა იქნას სრულად და მას  უნდა ერთვოდეს ანკეტაში ასახული ინფორმაციის დამადასტურებელი, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შედგენილი, შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს ან პირის მიერ გაცემული  დოკუმენტაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და სხვა აუცილებელი დოკუმენტი ან მასალა.

5.6. კონკურსში მონაწილეობის შესახებ ვადის დარღვევით (განცხადებების მიღების ვადის გასვლის  შემდგომ) წარდგენილი განცხადება (დოკუმენტაცია) მიღებასა და რეგისტრაციას არ ექვემდებარება.

საბუთებისმიღებაიწარმოებსმისამართზე: ქ. რუსთავი,ბოსტანქალაქისქუჩა №3

ტელ:  0341 24 18 98; ელექტრონული ფოსტა: rvaliuni@gmail.com ; ვებგვერდი:www.rvali.edu.ge

 

სხვა სიახლეები
18 აპრილი, 2016 ს.ს. „პაშა ბანკი საქართველო“ აცხადებს აუქციონს მის ბალანსზე რიცხული ტექნიკის გაყიდვის მიზნით
18 აპრილი, 2016 Contract title: PROVISION OF SECURITY GUARD SERVICES TO THE EUMM GEORGIA
29 მარტი, 2016 საქართველოს კათოლიკური კავშირის "გულმოწყალე იესო"-ს განცხადება
12 იანვარი, 2016 შპს „საქართველოს მელიორაციის“ შეთავაზება ქ. თბილისში ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალურ არხზე, თბილისის ზღვასთან მოსაწყობი „მცირეჰესის“
31 დეკემბერი, 2015 შპს “მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია MJC“-ს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით მომზადებული ფინანსური ანგარიშგებები
16 ნოემბერი, 2015 სს "ბაკალეა"
11 ნოემბერი, 2015 Invitation to Participate in the Sales Procedures Announced by the Embassy of the Republic of France in Georgia on the Sale of 3933 sq/m Land Plot Located in the Center of Tbilisi
17 სექტემბერი, 2015 Invitation to Participate in theSales Procedures Announced by the Embassy of the Republic of France in Georgia on the Sale of 3933 sq/m Land Plot Located in the Center of Tbilisi
12 აგვისტო, 2015 მოწვევასაქართველოში საფრანგეთის რესპუბლიკის საელჩოს მიერ გამოცხადებულ გაყიდვის პროცედურებში მონაწილეობის მიღებად, რომელიც ეხება თბილისის ცენტრში მდებარე 3933 კვ.მ მიწის ნაკვეთის გაყიდვას
16 ივლისი, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 15 ივლისი, 2015 წ.