სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებად
22 დეკემბერი, 2014
1478
print

განცხადება

სს გეს „საქრუსენერგო“ გიწვევფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობის მისაღებადi> 

(შესყიდვის ობიექტი: ავტოტექმომსახურება. მიწოდება უნდა განხორციელდეს 2015 წელს) 

                ქ.თბილისი                                                                                       19 დეკემბერი  2014 წ.

  1. სს გეს „საქრუსენერგო“  შემდგომში “შემსყიდველი” გაითავლისწინებს სახსრებს 2015 წელს შესყიდვების გეგმაში მითითებული მომსახურების შესყიდვისათვის. ეს სახსრები გამოყენებული იქნება ამ პროცედურის ჩატარების შედეგად დადებული  შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად. შემსყიდველი პასუხისმგებელია აღნიშნული პროცედურის შესაბამისად  დადგენილი წესით განხორციელებაზე, უფლებამოსილია შეარჩიოს მოსაწვევი პირები, შეაფასოს მათი განაცხადები და გამარჯვებულის გამოვლენიდან და სს გეს „საქრუსენერგოს“ შესყიდვების გეგმის დამტკიცებიდან არაუგვიანეს 20 დღისა დადოს მასთან  შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება.

2. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შემსყიდველი გიწვევთ ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილეობისათვის და გთხოვთ წარმოადგინოთ თქვენი განაცხადი შემდეგი დოკუმენტებისა და ფორმების მიხედვით:

ა)   განცხადება მონაწილეობაზე (ფორმა N2); 

            ბ)   ინფორმაცია ტექნიკური შესაბამისობის შესახებ (ფორმა N3);

            გ)   ინფორმაცია ფასებისა და მიწოდების გრაფიკის შესახებ (ფორმა N4);

დ)   გადახდა განხორციელდება მომსახურების გაწევის და შესაბამისი მიღება -ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ 10 კალენდარული დღის ვადაში.        

            3. განაცხადი უნდა წარმოადგინოთ შემდეგ მისამართზე:

            ქ. თბილისი მარშალ გელოვანის N2, სს გეს „საქრუსენერგო“-ს კანცელარია.

            4. განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა  2014  წ. 29 დეკემბრის 18 საათამდე.

აღნიშნული ვადის შემდეგ წარმოდგენილი განაცხადი არ განიხილება.

            5. განაცხადები შეფასდება 2014 წ. 29 დეკემბერს შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი მარშალ გელოვანის N2, სს გეს „საქრუსენერგო“.          

            6. განაცხადი წარდგენილ უნდა იქნას ქართულ ენაზე მე-3 პუნქტში მითითებულ მისამართზე.

            7. ფასები შემოთავაზებულ უნდა იქნას ეროვნულ ვალუტაში (სხვა ვალუტაში წარმოდგენილი წინადადება არ განიხილება);

8. მიწოდება იწარმოებს  ფასებისა და მიწოდების გრაფიკის შესახებ წარმოდგენილი ინფორმაციის შესაბამისად.

9. განაცხადი ძალაშია მინიმუმ 30 კალენდარული დღის განმავლობაში მისი  წარდგენის დღიდან.

10. შემოსული განაცხადის შეფასება იწარმოებს  “ტექნიკური შესაბამისობისა” და “ფასებისა და მიწოდების გრაფიკის” ფორმების მიხედვით. განაცხადი, რომელიც არ პასუხობს მე-2 პუნქტში აღნიშნულ პირობებს იქნება უარყოფილი, როგორც ფასთა გამოკითხვის (კონკურსის) პროცედურაში მონაწილისთვის გაგზავნილ მოწვევაში მითითებულ მოთხოვნებთან შეუსაბამო.

11 გამარჯვებულად მიიჩნევა  და  შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება დაიდება შემსყიდველ ორგანიზაციასა და იმ მიმწოდებელს შორის, რომელმაც წარმოადგინა უმცირესი ფასი და რომელიც აკმაყოფილებს შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს.

ავტომანქანების ჩამონათვალი რომელთა მომსახურებაც უნდა განახორციელოს მიმწოდებელმა იხილეთ სს გეს „საქრუსენერგოს“ ოფიციალურ ვებ გვერდზე:  www.sakrusenergo.ge

გამარჯვებული შიძლება  გამოვლინდეს როგორც მსუბუქი ასევე სპეცტექნიკის მომსახურებაზე ცალცლკე, სპეცტექნიკის მომსახურება უნდა განხორციელდეს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე წარმოქმნილი მოთხოვნის შესაბამისად.

 i>დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ

ტ. 595 99 44 48 – 595 00 33 33  -- 595 95 70 70

 

სხვა სიახლეები
02 ივლისი, 2015 თბილისის სამედიცინო სასწავლო უნივერსიტეტი ,,ჰიპოკრატე“
09 მარტი, 2015 კასტური სისტემა საქართველოს სასკოლო სივრცეში
22 დეკემბერი, 2014 ს.ს.ი.პ. ,,ქალაქ ბათუმის №25 საჯაროსკოლა”აცხადებსსაჯაროაუქციონს
09 ივნისი, 2014 საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ
11 აპრილი, 2014 სკოლა და პოლიტიკა
18 მარტი, 2014 სამართალ-უსამართლობა და განათლება
27 ივნისი, 2013 ახა­ლი მე­თო­დო­ლო­გია სა­ჯა­რო სკო­ლებ­ში
22 ივნისი, 2013 კავ­კა­სი­ის ტექ­ნო­ლო­გი­ე­ბის სკო­ლა
23 მაისი, 2013 კავ­კა­სი­ის ბიზ­ნე­სის სკო­ლა - ფარ­თო შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბის სამ­ყა­რო
17 მაისი, 2013 ამერიკული განათლების ხარისხი უკვე საქართველოშია