საქართველოს სახელით საჯარო შეტყობინების შესახებ დადგენილება
29 დეკემბერი, 2014
1101
print

საქმე №2/21891-14      

                                                             გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

საქართველოს სახელით 

საჯარო შეტყობინების შესახებ

 დ ა ა დ გ ი ნ ა :

 1.1. თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის    (მოსამართლე ასმათ კოხრეიძე) წარმოებაშია №2/21891-14 სამოქალაქო საქმე, ბაქარ ჟღენტის განცხადებისა გამო, თამასუქის ძალადაკარგულად გამოცხადების და მასზე უფლების აღდგენის თაობაზე.

1.2. განმცხადებელია _ ბაქარ ჟღენტი, მცხოვრები მისამართზე: ქ. თბილისი, ჯ. კახიძის ქ. 1.

 1.3. დაკარგულია ფასიანი ქაღალდი _ თამასუქი, რომლის ნიშნებია:

  1. ნომერი 022157;
  2. თამასუქის გამცემი _ მიკროსაფინანასო ორგანიზაცია ”რიკო ექსპრესი”;
  3. თამასუქის შედგენის თარიღი _ 2013 წლის 21 ნოემბერი;
  4. თამასუქის შედგენის ადგილი _ ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. №68/70;
  5. უპირობო ვალდებულება მითითებული ფულადი თანხის გადახდის შესახებ _ 15 000 (თხუთმეტიათასი)აშშ დოლარი;
  6. გადამხდელის დასახელება _ ”რიკო ექსპრესი”;  
  7. გადახდის ვადა _ 21 ნოემბერი 2014;
  8. გადახდის ადგილი _ ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. №68/70;
  9. პირი, რომელსაც თანხა უნდა გადაუხადონ _ ბაქარ ჟღენტი, მცხოვრები მისამართზე: ქ. თბილისი, კახიძის 1.

 

სხვა სიახლეები
18 აპრილი, 2016 ს.ს. „პაშა ბანკი საქართველო“ აცხადებს აუქციონს მის ბალანსზე რიცხული ტექნიკის გაყიდვის მიზნით
18 აპრილი, 2016 Contract title: PROVISION OF SECURITY GUARD SERVICES TO THE EUMM GEORGIA
29 მარტი, 2016 საქართველოს კათოლიკური კავშირის "გულმოწყალე იესო"-ს განცხადება
12 იანვარი, 2016 შპს „საქართველოს მელიორაციის“ შეთავაზება ქ. თბილისში ზემო სამგორის სარწყავი სისტემის ზემო მაგისტრალურ არხზე, თბილისის ზღვასთან მოსაწყობი „მცირეჰესის“
31 დეკემბერი, 2015 შპს “მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია MJC“-ს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით მომზადებული ფინანსური ანგარიშგებები
16 ნოემბერი, 2015 სს "ბაკალეა"
11 ნოემბერი, 2015 Invitation to Participate in the Sales Procedures Announced by the Embassy of the Republic of France in Georgia on the Sale of 3933 sq/m Land Plot Located in the Center of Tbilisi
17 სექტემბერი, 2015 Invitation to Participate in theSales Procedures Announced by the Embassy of the Republic of France in Georgia on the Sale of 3933 sq/m Land Plot Located in the Center of Tbilisi
12 აგვისტო, 2015 მოწვევასაქართველოში საფრანგეთის რესპუბლიკის საელჩოს მიერ გამოცხადებულ გაყიდვის პროცედურებში მონაწილეობის მიღებად, რომელიც ეხება თბილისის ცენტრში მდებარე 3933 კვ.მ მიწის ნაკვეთის გაყიდვას
16 ივლისი, 2015 არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი კოლხეთის დაცული ტერიტორიების განვითარების ფონდის სატენდერო განცხადება ქ. ფოთი 15 ივლისი, 2015 წ.