შპს ”ავტობაზა”- აცხადებს აუქციონს
06 მაისი, 2015
3465
print

შპსავტობაზა”- აცხადებს აუქციონს მის ბალანსზე რიცხული სასაწყობე ფართების და მიწის ფართის იჯარით გაცემის მიზნით.

აუქციონზე გასაიჯარებელ ქონებას წარმოადგენს ქ. თბილისში,  ხოშარაულის  ქ.№ 27ა –ში  მდებარე შენობა-ნაგებობაში  არსებული  სასაწყობე ფართები ( საკადასტრო კოდი № 01.13.05.004.209 სულ 48 ლოტად დამა შესაბამისად:

 1 ) 250კვ.მ- 1240 ლარი, 2)  46 კვ.მ -310 ლარი , 3)  25 კვ.მ-230 ლარი,  4)  60 კვ.მ-360 ლარი ,  5)  22კვ.მ-130 ლარი, ^6) 36 კვ.მ-180 ლარი, 7) 36 კვ.მ-190 ლარი, 8) 50 კვ.მ-300 ლარი , 9) 65 კვ.მ-390 ლარი, 10) 20 კვ.მ-100ლარი, 11) 66.27კვ.მ-380ლარი, 12) 76 კვ.მ-380ლარი,13) 25 კვ.მ-250, 14) 93 კვ.მ-500ლარი, 15) 46კვ.მ-270 ლარი, 16) 20 კვ.მ-120ლარი, 17) 30 კვ.მ-180 ლარი, 18) 30 კვ.მ-150 ლარი, 19) 14 კვ.მ-80 ლარი, 20) 46 კვ.მ-230 ლარი,

21) 9-კვ.მ 100ლარი, 22) 60 კვ.მ-280 ლარი, 23) 40 კვ.მ-350ლარი  24) 20 კვ.მ-160ლარი,  25) 21 კვ.მ-200 ლარი,  26) 76 კვ.მ-380ლარი,  27) 76 კვ.მ-380 ლარი, 28) 33კვ.მ-180ლარი, 29) 59კვ.მ-350ლარი, 30) 50 კვ.მ-300ლარი, 31) 13 კვ.მ-70ლარი, 32) 80 კვ.მ-480, 33) 292 კვ.მ-1780ლარი, 34) 100კვ.მ-600 ლარი, 35) 60 კვ.მ-340ლარი, 36) 50 კვ.მ-280ლარი, 37) 7 კვ.მ-45ლარი, 38) 12 კვ.მ-60 ლარი, 39) 21 კვ.მ- 230 ლარი, 40) 56 კვ.მ-335 ლარი, 41) 31 კვ.მ-220 ლარი, 42) 21 კვ.მ-126 ლარი, 43)56 კვმ-370ლარი, 440. 44) 73 კვ.მ-490ლარი, 45) 6 კვ.მ-42ლარი, 46)14 კვ.მ-98 ლარი, 47) 36კვ.მ-200 ლარი, 48) 30 კვ.მ- 300 ლარი.

.  თითოეული სასაწყობე ფართის ღირებულებაში ჩათვლილია დამატებული ღირებულების გადასახადი.

 მიწის ფართი სულ 18 ლოტად ,შესაბამისად :

1)        970  კვ.მ,   970 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)

2)        20  კვ.მ,    480  ლარი  (დღგ-ს ჩათვლით)

3)        18  კვ.მ,    430 ლარი  (დღგ-ს ჩათვლით)

4)        10  კვ.მ,    50  ლარი  (დღგ-ს ჩათვლით)

5)        19  კვ.მ,    455ლარი  (დღგ-ს ჩათვლით)

6)        13. კვ.მ,     305 ლარი  (დღგ-ს ჩათვლით)

7)        19  კვ.მ,    455 ლარი  (დღგ-ს ჩათვლით)

8)        15  კვ.მ,    225  ლარი  (დღგ-ს ჩათვლით)

9)        20 კვ.მ,     480 ლარი  (დღგ-ს ჩათვლით)

10)    4  კვ.მ,     120 ლარი  (დღგ-ს ჩათვლით)

11)    27 კვ.მ,     655 ლარი  (დღგ-ს ჩათვლით

12)    221 კვ.მ,    2828 ლარი (დღგ-ს ჩათვლი)

13)    8  კვ.მ,     360  ლარი  (დღგ-ს ჩათვლით)

14)    57 კვ.მ,     1120 ლარი  (დღგ-ს ჩათვლით)

15)   24 კვმ      150 ლარი  (დღგ-ს ჩათვლით)

16)   22 კვმ      530  ლარი   (დღგ-ს ჩათვლით)

17)   20 კვმ      230 ლარი (დღგ-ს ჩათვლით)

18)   15 კვმ      280 ლარი   (დღგ-ს ჩათვლით)

 აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად მსურველმა თითოეული ლოტისათვის ცალ-ცალკე უნდა გადაიხადოს ”ბე”, რომელიც შეადგენს ლოტის ერთი თვის საიჯარო ქირის ოდენობას და აუქციონში მონაწილის ბილეთის საფასური თითოეული ლოტისათვის 5 ლარი, შემდეგ საბანკო ანგარიშზე:

მიმღები

შპს ავტობაზა

ს/კ202054150

ა/ანგარიში

GE33BR0000010247157328

ბანკის კოდი

REPLGE22

მიმ/ბანკი

სს ბანკი რესპუბლიკა

ან შპს ავტობაზის სალაროში  ნაღდი ანგარიშსწორებით.G              

 ”ბიჯი” შეადგენს 1 კვ.მ. საიჯარო ქირის ფასზე 5 ლარს.

აუქციონი ჩატარდება 2015  წლის 15 მაისს 15:00 საათზე შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ხოშარაულის  ქ.№ 27 –ში  

 აუქციონში მონაწილეობა შეუძლია ყველა რეზიდენტ ან არარეზიდენტ პირს.

აუქციონში მონაწილეობის მსურველმა აუქციონის დაწყებამდე რეგისტრატორს უნდა წარუდგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

1. დამტკიცებული ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი;

2. ”ბე”-სა და აუქციონში მონაწილეობის ბილეთის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

3. ფიზიკური პირებისათვის - პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და მოწმობის ასლი;

4. იურიდიული პირებისათვის - განაცხადის შეტანის მომენტისათვის მოქმედი ამონაწერი სამეწარმეო და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან და უფლებამოსილი პირის (დირექტორის) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და მოწმობის ასლი;

5. თუ მონაწილე მოქმედებს სხვა პირის სახელით - ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა და ამ პირის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და მოწმობის ასლი;

1-5 პუნქტებში მითითებული დოკუმენტების არქონის შემთხვევაში აუქციონში მონაწილეობის მსურველი არ დაიშვება აუქციონზე.

            განაცხადების მიღება წარმოებს  შპს “ავტობაზის” ადმინისტრაციულ შენობაში, მისამართზე: ქ.თბილისი, ხოშარაულის ქ.27 აში ყოველ  დღე 11:00 საათიდან 16:00 საათამდე, აუქციონის ჩატარების დღეს 10:00 საათიდან 15:00 საათამდე.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ  შპს ავტობაზა-ს დირექციას მისამართზე: ქ.თბილისი, ხოშარაულიოს ქ. 27 ა  საკონტაქტო ტელეფონები: 2 2356613 ,2356301,  

სხვა სიახლეები
18 აპრილი, 2016 Contract title: PROVISION OF SECURITY GUARD SERVICES TO THE EUMM GEORGIA
25 აგვისტო, 2015 ს.ს. „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“ აცხადებს ა უ ქ ც ი ო ნ ს
19 ივნისი, 2015 ს.ს. ბ/ც „აგრომონტაჟი“ აცხადებს საჯარო აუქციონს
11 ივნისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში
29 მაისი, 2015 შპს ,,ჯინდალ პეტროლეუმ ჯორჯია ლიმიტედი"-ს ფილიალი საქართველოში განცხადება აუქციონის ჩატარების შესახებ
15 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"
08 დეკემბერი, 2014 შპს "შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური რეაბილიტაციის ცენტრი"-ს ბალანსზე რიცხული ფართის იჯარით გაცემის სააუქციონე პირობები
01 დეკემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული სატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს
24 ნოემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის რეალიზაციის მიზნით აცხადებს ღია აუქციონს 1 ლოტად
24 ნოემბერი, 2014 სს „თელასი“ საკუთრებაში არსებული ჯართის რეალიზაციის მიზნით