Wine Spectator Top 100
21 ნოემბერი, 2014
1073
print

1988 წლი­დან მო­ყო­ლე­ბუ­ლი, ჟურ­ნა­ლი Wine Spectator ასა­ხე­ლებს წლის 100 სა­უ­კე­თე­სო ღვი­ნოს. ჟურ­ნა­ლის რე­დაქ­ტო­რე­ბი, მთე­ლი წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში, ათა­სო­ბით ღვი­ნი­დან არ­ჩე­ვენ სა­უ­კე­თე­სო ნი­მუ­შებს და სხვა­დას­ხ­ვა კრი­ტე­რი­უ­მის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, შე­სა­ბა­მის ქუ­ლებს ანი­ჭე­ბენ მათ. 2014 წლის 100 სა­უ­კე­თე­სო ღვი­ნის გა­მო­სავ­ლე­ნად 15 ქვეყ­ნის მი­ერ წარ­მო­ე­ბუ­ლი და­ახ­ლო­ე­ბით 18 000 ღვი­ნის ნი­მუ­ში გა­ი­სინ­ჯა. ღვი­ნო­ე­ბი შე­ფას­და 100-ქუ­ლი­ა­ნი სის­ტე­მით, მა­თი ხა­რის­ხის, ფა­სი­სა და ხელ­მი­საწ­ვ­დო­მო­ბის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით. სა­ერ­თო ჯამ­ში, წლის სა­უ­კე­თე­სო ასე­ულ­ში მოხ­ვედ­რილ ღვი­ნო­თა სა­შუ­ა­ლო ქუ­ლა 93-ია, ხო­ლო ფა­სი - 47 დო­ლა­რი. წარ­მო­გიდ­გენთ Wine Spectator-ის 2014 წლის სა­უ­კე­თე­სო ასი ღვი­ნის სი­ას და პირ­ვე­ლი ათე­უ­ლის და­ხა­სი­ა­თე­ბას.

1. Dow's, Vintage Port, 2011 

ქუ­ლა 99, ფა­სი 82$, წარ­მო­­ბუ­ლია 5 000 ყუ­თი

სი­ის პირ­ვე­ლი ად­გი­ლის მფლო­ბე­ლი ღვი­ნო პორ­ტუ­გა­ლი­ა­ში, Douro River Valley-ს სო­ფელ Pinhão-შია და­ყე­ნე­ბუ­ლი. ეს ად­გი­ლე­ბი ცნო­ბი­ლია შე­სა­ნიშ­ნა­ვი ვე­ნა­ხე­ბით, რომ­ლე­ბიც კლდო­ვან ტე­რა­სებ­ზეა გა­შე­ნე­ბუ­ლი. ღვი­ნის მწარ­მო­ე­ბე­ლია სი­მინ­გ­ტო­ნე­ბის ოჯა­ხი, რო­მე­ლიც ამ საქ­მი­ა­ნო­ბას 1882 წლი­დან მო­ყო­ლე­ბუ­ლი მის­დევს. სი­მინ­გ­ტო­ნე­ბის ოჯა­ხი დუ­რო­ში ყვე­ლა­ზე დი­დი - 2 400 აკ­რ­ზე გა­შე­ნე­ბუ­ლი ვე­ნა­ხის მფლო­ბე­ლია. დუ­რო შე­მაგ­რე­ბუ­ლი სა­დე­სერ­ტო ღვი­ნის - პორ­ტოს - სამ­შობ­ლოა. ხა­ლი­სი­ან­მა და არო­მა­ტულ­მა პორ­ტომ, ბო­ლო წლებ­ში, და­კარ­გა პო­პუ­ლა­რო­ბა. 2011 წლის შე­სა­ნიშ­ნავ­მა მო­სა­ვალ­მა, რო­მელ­საც ბო­ლო 50 წლის სა­უ­კე­თე­სო წე­ლი უწო­დეს, მი­სი დი­დე­ბა აღად­გი­ნა, რად­გან ღვი­ნო კვლა­ვინ­დე­ბუ­რად ხი­ლის არო­მა­ტე­ბით მდი­და­რი, ცოცხა­ლი და და­ბა­ლან­სე­ბუ­ლი დად­გა. ბოთ­ლებ­ში ჩა­მოს­ხ­მამ­დე ღვი­ნო 18 თვის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­ხის კას­რებ­ში ინა­ხე­ბო­და. ხა­სი­ათ­დე­ბა შა­ვი ქლი­ა­ვის, მწი­ფე ალუბ­ლის, ჟო­ლოს, შო­კო­ლა­დი­სა და აღ­მო­სავ­ლუ­რი სა­ნე­ლებ­ლე­ბის გა­მოკ­ვე­თი­ლი არო­მა­ტით და ძალ­ზე ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვი და­ბო­ლო­ე­ბით. ღვი­ნოს აქვს დაძ­ვე­ლე­ბის შე­სა­ნიშ­ნა­ვი პო­ტენ­ცი­ა­ლი. სპე­ცი­ა­ლის­ტ­თა აზ­რით, მი­სი გახ­ს­ნა და და­ლე­ვა უმ­ჯო­ბე­სი იქ­ნე­ბა 2030-2060 წლებ­ში, რო­ცა ღვი­ნო კი­დევ უფ­რო დაძ­ველ­დე­ბა და გამ­დიდ­რ­დე­ბა არო­მა­ტე­ბით. წარ­მო­ე­ბუ­ლი 5000 ყუ­თი­დან 2000 აშშ-შია ექ­ს­პორ­ტი­რე­ბუ­ლი.

2. Mollydooker, Shiraz McLaren Vale Carnival of Love, 2012 

ქუ­ლა 95, ფა­სი 75$, წარ­მო­­ბუ­ლია 4 729 ყუ­თი

ესაა ავ­ს­ტ­რა­ლი­ა­ში, მაკ­ლა­რე­ნის რე­გი­ონ­ში მო­წე­უ­ლი ში­რა­ზის ჯი­შის ყურ­ძ­ნის­გან და­ყე­ნე­ბუ­ლი ღვი­ნო. კომ­პა­ნი­ის მფლო­ბე­ლე­ბი არი­ან სპარკ და სა­რა მარ­კი­ზე­ბი. ენა­ზე შე­ხე­ბის­თა­ნა­ვე იგ­რ­ძ­ნო­ბა ღვი­ნის სხე­უ­ლი­ა­ნო­ბა და პირ­ვე­ლი­ვე ყლუ­პი­დან ნათ­ლად იკ­ვე­თე­ბა წი­თე­ლი კენ­კ­რის, მწი­ფე ალუბ­ლის, და­რი­ჩი­ნის არო­მა­ტე­ბი. ღვი­ნო ამე­რი­კუ­ლი მუ­ხის კას­რებ­შია და­ვარ­გე­ბუ­ლი და ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვი და­ბო­ლო­ე­ბით ხა­სი­ათ­დე­ბა. აღ­სა­ნიშ­ნა­ვია, რომ ეს ღვი­ნო უკ­ვე მე­ექ­ვ­სედ მოხ­ვ­და სა­უ­კე­თე­სო ასე­ულ­ში და მე­სა­მედ - ათე­ულ­ში. მის და­ლე­ვას სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი 2022 წლის ჩათ­ვ­ლით გვირ­ჩე­ვენ.

 3. Prats & Symington, Douro Chryseia, 2011

 

ქუ­ლა 97, ფა­სი 55$, წარ­მო­­ბუ­ლია 2 400 ყუ­თი

ეს ღვი­ნოც, სი­ის პირ­ვე­ლი ად­გი­ლის მფლო­ბე­ლი ღვი­ნის მსგავ­სად, პორ­ტუ­გა­ლი­ა­ში, დუ­როს რე­გი­ონ­შია წარ­მო­ე­ბუ­ლი. მი­სი ის­ტო­რია 1998 წლი­დან იწყე­ბა, რო­ცა სე­მინ­გ­ტო­ნე­ბის ოჯა­ხის პარ­ტ­ნი­ორ­მა ბრუ­ნო პრატ­ს­მა უმაღ­ლე­სი ხა­რის­ხის სუფ­რის ღვი­ნის წარ­მო­ე­ბა გა­დაწყ­ვი­ტა. ღვი­ნო ახალ ფრან­გულ კას­რებ­შია და­ვარ­გე­ბუ­ლი და შე­სა­ნიშ­ნა­ვი ლა­ლის­ფე­რი შე­ფე­რი­ლო­ბა აქვს. შა­ვი ქლი­ა­ვის, ჟო­ლოს, წი­თე­ლი კენ­კ­რის, შო­კო­ლა­დი­სა და შა­ვი ზე­თის­ხი­ლის ნო­ტე­ბით ხა­სი­ათ­დე­ბა, და­ბო­ლო­ე­ბა­ში კი თეთ­რი პილ­პი­ლის ნო­ტე­ბი გა­მოს­ჭ­ვი­ვის. სა­უ­კე­თე­სო და­სა­ლე­ვი იქ­ნე­ბა 2016-2022 წლებ­ში.

 4. Quinta Do Vale Meão, Douro, 2011

 

 ქუ­ლა 97, ფა­სი 76$, წარ­მო­­ბუ­ლია 2300 ყუ­თი

 პორ­ტუ­გა­ლი­ა­ში, დუ­როს რე­გი­ონ­ში წარ­მო­ე­ბუ­ლი ღვი­ნოა. მეღ­ვი­ნე ფრან­ცის­კო ოლა­ზა­ბალ­მა ტრა­დი­ცი­უ­ლი პორ­ტუ­გა­ლი­უ­რი ჯი­შე­ბის (Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Barroca, Tinta Roriz) შე­სა­ნიშ­ნა­ვი შე­ხა­მე­ბის შე­დე­გად მი­ი­ღო მკვეთ­რი ლა­ლის­ფე­რი შე­ფე­რი­ლო­ბის ღვი­ნო, რო­მე­ლიც წი­თე­ლი ხი­ლის, ნა­ღე­ბის და სა­ნე­ლებ­ლე­ბის არო­მა­ტით გა­მო­ირ­ჩე­ვა. და­ბო­ლო­ე­ბა­ში იკ­ვე­თე­ბა მი­ნე­რა­ლე­ბის და თეთ­რი პილ­პი­ლის ნო­ტე­ბი. სა­უ­კე­თე­სო და­სა­ლე­ვი იქ­ნე­ბა 2015-2022 წლებ­ში.

5. Leeuwin, Chardonnay Margaret River Art Series, 2011 

ქუ­ლა 96, ფა­სი 89$, წარ­მო­­ბუ­ლია 600 ყუ­თი

 და­სავ­ლეთ ავ­ს­ტ­რა­ლი­ა­ში, შარ­დო­ნეს ჯი­შის ყურ­ძ­ნის­გან და­ყე­ნე­ბუ­ლი კლა­სი­კუ­რი ღვი­ნოა. 2011 წლის შე­სა­ნიშ­ნა­ვი ვინ­ტა­ჟის წყა­ლო­ბით, მეღ­ვი­ნე პოლ ეტ­ვუდ­მა მდი­და­რი, კომ­პ­ლექ­სუ­რი არო­მა­ტე­ბით გა­ჯე­რე­ბუ­ლი, დე­ლი­კა­ტუ­რი მჟა­ვი­ა­ნო­ბის, და­ბა­ლან­სე­ბუ­ლი ღვი­ნო მი­ი­ღო. ღვი­ნო ტრო­პი­კუ­ლი ხი­ლის არო­მა­ტე­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვა, იკ­ვე­თე­ბა მსხლის, მან­გოს, ყვა­ვი­ლე­ბის და სა­ნე­ლებ­ლე­ბის სურ­ნე­ლი. სა­სი­ა­მოვ­ნო, ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვი და­ბო­ლო­ე­ბა აქვს. სა­უ­კე­თე­სო ფორ­მა­ში იქ­ნე­ბა 2025 წლამ­დე.

 6. Castello di Ama, Chianti Classico San Lorenzo Gran Selezione, 2010

 

 ქუ­ლა 95, ფა­სი 52 $, წარ­მო­­ბუ­ლია 8 000 ყუ­თი

 მეღ­ვი­ნე მარ­კო პა­ლან­ტის მი­ერ იტა­ლი­ა­ში, ტოს­კა­ნა­ში და­ყე­ნე­ბუ­ლი კი­ან­ტი კლა­სი­კოა. შე­სა­ნიშ­ნა­ვი წი­თე­ლი ფე­რით გა­მორ­ჩე­უ­ლი ღვი­ნოა, რო­მელ­შიც სა­უ­კე­თე­სოდ ერ­წყ­მის ერ­თ­მა­ნეთს სხე­უ­ლი­ა­ნო­ბა და ელე­გან­ტუ­რო­ბა. ღვი­ნო სან­ჯო­ვე­ზეს, მალ­ვა­ზია ნე­რა­სა და მერ­ლოს ჯი­შის ყურ­ძ­ნი­და­ნაა და­ყე­ნე­ბუ­ლი და ვე­ლუ­რი ალუბ­ლის, მარ­წყ­ვის, ვარ­დის, ხის ნო­ტე­ბით ხა­სი­ათ­დე­ბა. და­ბო­ლო­ე­ბა ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვი აქვს, თუმ­ცა ტა­ნი­ნე­ბი შე­და­რე­ბით გვი­ან იგ­რ­ძ­ნო­ბა. სა­უ­კე­თე­სო და­სა­ლე­ვი იქ­ნე­ბა 2017-2030 წლებ­ში.

 7. Clos des Papes, Châteauneuf-du-Pape, 2012

 

 ქუ­ლა 97, ფა­სი 135 $, წარ­მო­­ბუ­ლია 6 000 ყუ­თი

 საფ­რან­გეთ­ში, მდი­ნა­რე რო­ნის სამ­ხ­რეთ რე­გი­ონ­ში და­ყე­ნე­ბუ­ლი ღვი­ნოა. მწარ­მო­ე­ბე­ლი ვინ­სენტ ავ­რი­ლი ორ­გა­ნუ­ლი მე­ურ­ნე­ო­ბის მიმ­დე­ვა­რია. ის ღვი­ნის და­სა­ვარ­გებ­ლად არა­სო­დეს იყე­ნებს ახალ კას­რებს. აღ­ნიშ­ნუ­ლი ღვი­ნო გრე­ნა­შის, მურ­ვედ­რი­სა და სი­რას ჯი­შის ყურ­ძ­ნის­გა­ნაა მი­ღე­ბუ­ლი. გა­დამ­წი­ფე­ბუ­ლი შა­ვი მოცხა­რის, ალუბ­ლი­სა და ქლი­ა­ვის ნო­ტე­ბით ხა­სი­ათ­დე­ბა, აშ­კა­რად გა­მოს­ჭ­ვი­ვის ნა­ღე­ბი­სა და შო­კო­ლა­დის მი­ნან­ქ­რის, აგ­რეთ­ვე ვაშ­ლის ხის დამ­წ­ვა­რი მერ­ქ­ნის არო­მა­ტი. სხე­უ­ლი­ა­ნი, მომ­რ­გ­ვა­ლე­ბუ­ლი ღვი­ნოა, ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვი და­ბო­ლო­ე­ბით. სა­უ­კე­თე­სო და­სა­ლე­ვი იქ­ნე­ბა 2017-2030 წლებ­ში.

 8. Brewer-Clifton, Pinot Noir Sta. Rita Hills, 2012

 

 ქუ­ლა 94, ფა­სი 40 $, წარ­მო­­ბუ­ლია 1 226 ყუ­თი

 კა­ლი­ფორ­ნი­ა­ში, სან­ტა ბარ­ბა­რას რე­გი­ონ­ში წარ­მო­ე­ბუ­ლი ღვი­ნოა. გრეგ ბრე­ვე­რი და სტივ კლიფ­ტო­ნი უკ­ვე 20 წე­ლია მეღ­ვი­ნე­ო­ბას მის­დე­ვენ და შე­სა­ნიშ­ნა­ვი შე­დე­გე­ბიც აქვთ. მა­თი ტა­ნი­ნი­ა­ნი ღვი­ნო ვე­ლუ­რი კენ­კ­რის არო­მა­ტე­ბით ხა­სი­ათ­დე­ბა, გა­მოკ­ვე­თი­ლია აგ­რეთ­ვე ბრო­წე­უ­ლის, ლა­ვან­დის, შა­ვი ჩა­ი­სა და პიტ­ნის ნო­ტე­ბი. სა­უ­კე­თე­სო ფორ­მა­ში იქ­ნე­ბა 2023 წლამ­დე.

 9. Concha y Toro, Cabernet Sauvignon Puente Alto Don Melchor, 2010

 ქუ­ლა, 95 ფა­სი 125 $, წარ­მო­­ბუ­ლია 10 100 ყუ­თი

 სა­ხელ­გან­თ­ქ­მუ­ლი ჩი­ლე­უ­რი კომ­პა­ნი­ის ღვი­ნო პუ­ენ­ტე ალ­ტოს აპე­ლა­სი­ო­ნი­დან. 2010 წე­ლი ჩვე­უ­ლებ­რივ­ზე გრი­ლი აღ­მოჩ­ნ­და, მაგ­რამ მეღ­ვი­ნე ენ­რი­კე ტი­რა­დომ შეძ­ლო და კა­ბერ­ნე სო­ვი­ნი­ო­ნის ჯი­შის ყურ­ძ­ნი­დან, 3% კა­ბერ­ნე ფრა­ნის შე­რე­ვით და ფრან­გუ­ლი მუ­ხის კას­რებ­ში 15-თვი­ა­ნი და­ვარ­გე­ბით, შე­სა­ნიშ­ნა­ვი ღვი­ნო და­ა­ყე­ნა. ელე­გან­ტუ­რი, აბ­რე­შუ­მი­სებ­რი ტა­ნი­ნე­ბით გა­მორ­ჩე­უ­ლი ღვი­ნო მწი­ფე ქლი­ა­ვი­სა და დაჭყ­ლე­ტი­ლი ალუბ­ლის ტო­ნე­ბით ხა­სი­ათ­დე­ბა. იკ­ვე­თე­ბა აგ­რეთ­ვე ნა­ღე­ბი­სა და პაპ­რი­კის არო­მა­ტე­ბი, და­ბო­ლო­ე­ბა­ში კი კა­კა­ოს ნო­ტე­ბი გა­მოს­ჭ­ვი­ვის. სა­უ­კე­თე­სო და­სა­ლე­ვი იქ­ნე­ბა 2020 წლამ­დე.

 10. Château Léoville Las Cases, St.-Julien, 2011

 ქუ­ლა 95, ფა­სი 165 $, წარ­მო­­ბუ­ლია 8 330 ყუ­თი

 ფრან­გუ­ლი ღვი­ნო ბორ­დოს რე­გი­ო­ნი­დან. უკა­ნას­კ­ნე­ლი 10 ვინ­ტა­ჟი­დან 7-ჯერ და­იმ­სა­ხუ­რა 95 ქუ­ლა. ღვი­ნო 76% კა­ბერ­ნე სო­ვი­ნი­ო­ნის, 12-12% მერ­ლო­სა და კა­ბერ­ნე ფრა­ნის ნა­ზა­ვია. დაჭყ­ლე­ტი­ლი ქლი­ა­ვი­სა და მაყ­ვ­ლის კონ­ფი­ტი­უ­რის ნო­ტე­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვა და და­ბა­ლან­სე­ბუ­ლი მჟა­ვი­ა­ნო­ბით ხა­სი­ათ­დე­ბა. სა­უ­კე­თე­სო ფორ­მა­ში იქ­ნე­ბა 2018-2030 წლებ­ში.

 

და­სა­ხე­ლე­ბა წე­ლი ქუ­ლა ფა­სი

 11. Mount Eden Vineyards Chardonnay Santa Cruz Mountains 2011 95       $60    

12. Château Guiraud Sauternes 2011       97       $50    

13. Fonseca Vintage Port 2011      98      $116  

14. Fontodi Colli della Toscana Centrale Flaccianello 2011      95      $120  

15. Bedrock The Bedrock Heritage Sonoma Valley 2012          95      $42    

16. Two Hands Shiraz Barossa Valley Bella's Garden 2012      95      $69    

17. Soter Pinot Noir Yamhill-Carlton District Mineral Springs Ranch 2012    95       $60    

18. Château Doisy-Védrines Barsac 2011            95      $35 / 375ml 

19. Luca Malbec Uco Valley 2012  93       $32    

20. Peter Michael Chardonnay Knights Valley Ma Belle-Fille 2012      95       $90    

21. Castello di Volpaia Chianti Classico Riserva 2010    93       $29    

22. Podere Sapaio Bolgheri Volpolo 2011           93       $35    

23. St.-Cosme Châteauneuf-du-Pape 2010           96       $59    

24. Massolino Barolo 2009 95       $60    

25. Bodegas y Viñedos O. Fournier Malbec Uco Valley Alfa Crux 2010          94       $54    

26. Emeritus Pinot Noir Russian River Valley Hallberg Ranch 2011   93       $42    

27. Quinta do Portal Douro Colheita 2011           92       $15    

28. Château de Beaucastel Châteauneuf-du-Pape 2011 94       $97    

29. Hamilton Russell Pinot Noir Hemel-en-Aarde Valley 2012 93       $46

30. DuMOL Syrah Russian River Valley 2012      94       $55    

31.Tommasi Sangiovese-Cabernet Sauvignon Toscana Poggio al Tufo Rompicollo

2011 92         $18    

 

 32. Hidden Ridge Cabernet Sauvignon Sonoma County 55% Slope 2009      93      $45    

33. Orin Swift Machete California 2012    93      $48    

34. La Rioja Alta Rioja Viña Ardanza Reserva 2005       92      $30    

35. Amavi Cabernet Sauvignon Walla Walla Valley 2011          92      $29    

36. Marcassin Pinot Noir Sonoma Coast Marcassin Vineyard 2009    97      $125  

37. Giuseppe Cortese Barbaresco Rabajà 2010  94      $55    

38. Aubert Chardonnay Russian River Valley Eastside 2012    95      $80    

39. Oddero Barolo 2010     93      $49    

40. Loosen Bros. Riesling QbA Mosel Dr. L 2012            91      $12    

41. Rombauer Chardonnay Carneros 2012         92      $34    

42. Lapostolle Clos Apalta Limited Release Colchagua Valley 2010     94      $89    

43. Charles Smith Riesling Columbia Valley Kung Fu Girl Evergreen 2013    91      $12    

44. Viña Cono Sur Cabernet Sauvignon-Carmenère Colchagua Valley 2011  91      $14    

45. Tikal Patriota Mendoza 2012   91      $23    

46. Turley Zinfandel California Juvenile 2012     91      $20    

47. Luce della Vite Toscana Luce 2011    95      $105  

48. Fincas Patagonicas Malbec Mendoza Zolo Reserve 2012   91      $19    

49. Trimbach Riesling Alsace 2012 91      $25    

50. Abadia Retuerta Viño de la Tierra de Castilla y León Sardon de Duero Selección Especial

2010   92      $35    

51. Giuseppe Rinaldi Barolo Brunate 2010         97       $129  

52. Herman Story Grenache California On the Road 2011        93       $42    

53. Ponzi Pinot Noir Willamette Valley Tavola 2012      91       $25    

54. Mumm Napa Brut Napa Valley Prestige NV   91       $22    

55. Veramonte Cabernet Sauvignon Colchagua Valley El Caballero 2011      90       $12    

56. João Portugal Ramos Alentejo Ramos Reserva 2012          90       $13    

57. Viña Bisquertt Syrah Colchagua Valley La Joya Gran Reserva 2012         90      $13    

58. TwentyFour Cabernet Sauvignon Napa Valley 2010           93      $112  

59. Peter Lehmann Clancy's Barossa 2011          90      $15    

60. St.-Urbans-Hof Riesling QbA Mosel Old Vines 2012 90      $16    

61. De Martino Cabernet Sauvignon Maipo Valley Legado Reserva 2011      92      $17    

62. Bodegas Montecillo Rioja Viña Cumbrero Crianza 2010     90      $10    

63. Buitenverwachting Sauvignon Blanc Constantia Bayten 2013       90       $15    

64. Cune Rioja White Monopole 2013      90       $15    

65. Ornellaia Bolgheri Superiore 2011     96       $240  

66. Fowles Shiraz Victoria Are You Game? 2012            91       $17    

67. Tohu Sauvignon Blanc Marlborough Single Vineyard 2013           90       $13    

68. Godelia Mencía Bierzo 2010    92      $21    

69. Feudo di Santa Croce Primitivo di Manduria LXXIV 2010   91      $22    

70. D. Kourtakis Assyrtiko Santorini Greek Wine Cellars 2012            90      $13    

71. Roar Pinot Noir Santa Lucia Highlands Rosella's Vineyard 2012  93       $52    

72. Château Lilian Ladouys St.-Estèphe 2011      90       $19    

73. Gérard Bertrand Syrah-Grenache Languedoc 2011            90       $19    

74. di Majo Norante Molise Ramitello 2011         90       $18    

75. Disznókó´ Tokaji Aszú 5 Puttonyos 2006      94      $49 / 500ml 

76. Vietti Barbera d'Asti Tre Vigne 2012 90       $17    

77. E. Guigal Côte-Rôtie Château d'Ampuis 2010            97       $206  

78. Acrobat Pinot Noir Oregon 2012        90       $20    

79. Marqués de Griñon Cabernet Sauvignon Dominio de Valdepusa 2010    93       $40    

80. Nino Negri Valtellina Superiore Quadrio 2010         90       $20    

81. Domaine de Triennes Vin de Pays du Var St.-Auguste 2010          90       $20    

82. Mulderbosch Faithful Hound Stellenbosch 2011     91       $25    

83. Round Pond Estate Sauvignon Blanc Rutherford 2013       90       $24    

84. Bodegas Marqués de Murrieta Rioja Castillo Ygay Gran Reserva Especial

2005   94       $89    

85. Masciarelli Montepulciano d'Abruzzo Marina Cveti S. Martino Rosso

2010   91       $25    

86. Pali Wine Co. Pinot Noir Santa Barbara County Huntington 2012 90       $23    

87. Firriato Sicilia Santagostino Baglio Soria Red 2011 91       $23    

88. Christian Moreau Père & Fils Chablis 2012   91       $31    

89. Carol Shelton Zinfandel Mendocino County Wild Thing Old Vine 2011    90       $19    

90. Domäne Wachau Grüner Veltliner Federspiel Trocken Wachau Terrassen

2012   90      $14

91. Domaine La Barroche Châteauneuf-du-Pape Pure 2012    95      $78    

92. Vecchia Cantina di Montepulciano Vino Nobile di Montepulciano Incanto

2010   90      $15    

93. Recanati Cabernet Sauvignon Galilee 2012   90       $17    

94. Château Lamartine Cahors 2011        90       $19    

95. Antonio Barbadillo Manzanilla Sanlúcar de Barrameda Solear NV           90       $15    

96. Domaine Gerovassiliou Epanomi White 2013          90       $22    

97. Tenuta delle Terre Nere Etna 2012    90       $22    

98. Domaine Terlato & Chapoutier Shiraz-Viognier Victoria 2012      90       $19    

99. Loimer Grüner Veltliner Qualitätswein Trocken Kamptal 2012     91       $22    

100. Saint Clair Pinot Noir Marlborough Pioneer Block 16 Awatere 2012     92       $31    

 

lika andiashvili
ტეგები