ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში ყვე­ლამ კარ­გად უნ­და იცო­დეს, რომ თი­თო­ე­ულ სიტყ­ვას მოყ­ვე­ბა რე­აქ­ცია
12 დეკემბერი, 2014
5245
print

ინ­ტერ­ვიუ "თა­ვი­სუ­ფა­ლი დე­მოკ­რა­ტე­ბის" გე­ნე­რა­ლურ მდი­ვან ალექ­სი პეტ­რი­აშ­ვილ­თან

 მაია ჭა­ლა­გა­ნი­ძე

 - თვე­ნი აზ­რით, რი­თია გა­მოწ­ვე­­ლი უახ­ლო­­სი სამ­თავ­რო­ბო და ში­და­კო­­ლი­ცი­­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი?

- ეს ცვლი­ლე­ბე­ბი რე­ა­ლუ­რად ნიშ­ნავს, რომ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში ძა­ლი­ან ღრმა და სე­რი­ო­ზუ­ლი კრი­ზი­სია იმის მი­უ­ხე­და­ვად, რომ კლა­სი­კუ­რი გა­გე­ბით, შე­იძ­ლე­ბა მარ­თ­ლაც არ გავს ეს კრი­ზისს. ასე­თი მა­ღა­ლი თა­ნამ­დე­ბო­ბის პი­რე­ბი მოწ­მენ­დილ ცა­ზე, უსა­ფუძ­ვ­ლოდ და უმი­ზე­ზოდ თა­ნამ­დე­ბო­ბებს არ ტო­ვე­ბენ. თუ აქამ­დე ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გად იყო შსს-შიც, ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რის სა­მი­ნის­ტ­რო­შიც და პარ­ტი­ა­შიც, გა­დაღ­ლა არ­გუ­მენ­ტი ნამ­დ­ვი­ლად არ არის და თან, პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რი ამ­ბობს, რომ ყვე­ლა­ფე­რი უნ­და გა­ა­კე­თონ ხალ­ხის მდგო­მა­რე­ო­ბის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბის­თ­ვის.

აშ­კა­რაა, რომ ეს ცვლი­ლე­ბე­ბი კონ­კ­რე­ტულ ჯგუფს უკავ­შირ­დე­ბა. ეს ჯგუ­ფი ამა­თუ­იმ ფორ­მით, პირ­და­პირ კავ­შირ­შია პრე­მი­ერ ღა­რი­ბაშ­ვილ­თან, - ნა­თე­სა­უ­რით, ერ­თ­მა­ნეთს შო­რის კავ­ში­რე­ბით და ა.შ. ეს ფაქ­ტია. თუ­კი ეს გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა მი­ღე­ბულ იქ­ნა იმის გა­მო, რომ სა­უბ­რე­ბი ნე­პო­ტიზ­მ­ზე, ნა­თე­სა­ურ კავ­ში­რებ­ზე და ე.წ. კლა­ნურ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ზე დას­რუ­ლე­ბუ­ლი­ყო, მა­შინ სწო­რი იქ­ნე­ბო­და, პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რი ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვი­ლი თა­ვად გა­მო­სუ­ლი­ყო და გა­ე­კე­თე­ბი­ნა, და­ახ­ლო­ე­ბით, ასე­თი ში­ნა­არ­სის გან­ცხა­დე­ბა - რომ გა­დაწყ­ვი­ტა წერ­ტი­ლი და­ეს­ვა ამ სა­უბ­რე­ბის­თ­ვის და მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ეს ადა­მი­ა­ნე­ბი წარ­მა­ტე­ბით ახორ­ცი­ელ­ბ­დ­ნენ თა­ვის საქ­მი­ა­ნო­ბას, მი­ი­ღო მა­თი თა­ნამ­დე­ბო­ბი­დან გა­თა­ვი­სუფ­ლე­ბის, ან სხვა სამ­სა­ხურ­ში გა­დაყ­ვა­ნის გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა და ა.შ. რე­ა­ლუ­რად კი, ჩვენ ვნა­ხეთ სრუ­ლი ვა­კუ­უ­მი. არა­და, ამ პე­რი­ოდ­ში მთე­ლი რი­გი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი მოვ­ლე­ნე­ბი მოხ­და - აპა­ტუ­რა­ის და შტა­ინ­მა­ი­ე­რის ვი­ზი­ტე­ბი სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში - სა­დაც იყო კო­მენ­ტა­რის გა­კე­თე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, მაგ­რამ პრე­მი­ერ-მი­ნისტრს პრე­სის­თ­ვის კო­მენ­ტა­რი არ გა­უ­კე­თე­ბია. ეს აშ­კა­რად მი­უ­თი­თებს იმა­ზე, რომ ეს ვი­თა­რე­ბა, ეს ცვლი­ლე­ბე­ბი პრე­მი­ერს უკავ­შირ­დე­ბო­და და მას სწო­რედ ამი­ტომ არ სურ­და კო­მენ­ტა­რი ამ თე­მა­ზე.

- თქვე­ნი აზ­რით, ახა­ლი და­ნიშ­­ნე­ბით და ცვლი­ლე­ბე­ბით, მთავ­რო­ბამ გა­არ­­ვა თა­ვი შექ­­ნილ კრი­ზი­სულ ვი­თა­რე­ბას, და­ას­რუ­ლა ე.წ. კლა­ნუ­რი მმარ­­ვე­ლო­ბა?

- გა­მოვ­რიცხავ კლა­ნე­ბის ჩა­ნაც­ვ­ლე­ბას კლა­ნე­ბით. მე ვი­ცი, რა და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა აქვს ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილს კლა­ნურ საქ­მი­ა­ნო­ბა­ზე.

- ნე­გა­ტი­­რი?

- შე­მიძ­ლია და­გი­დას­ტუ­როთ, რომ აბ­სო­ლუ­ტუ­რად ნე­გა­ტი­უ­რი. პირ­და­პირ შე­მიძ­ლია გითხ­რათ, რომ ეს ცვლი­ლე­ბე­ბი უშუ­ა­ლოდ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბაა, თუმ­ცა, არ მაქვს არა­ვი­თა­რი კონ­კ­რე­ტუ­ლი მტკი­ცე­ბუ­ლე­ბი იმის თო­ბა­ზე, სად რა შეხ­ვედ­რა შედ­გა, რა გან­ხილ­ვა გა­ი­მარ­თა და ა.შ. მაგ­რამ გარ­წ­მუ­ნებთ, რომ სხვა ვე­რა­ვინ და არა­ვინ არ მი­ი­ღებ­და ასეთ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბას.

- რამ აიძუ­ლა ივა­ნიშ­ვი­ლი, ეს ნა­ბი­ჯი გა­და­ედ­გა?

- რო­გორც ჩანს, მას ჰქონ­და ამის სე­რი­ო­ზუ­ლი სა­ფუძ­ვე­ლი. მარ­თა­ლია, ამას პრე­მი­ერ­მა ში­და სტრუქ­ტუ­რუ­ლი გა­და­ად­გი­ლე­ბა და­არ­ქ­ვა, მაგ­რამ დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, ცვლი­ლე­ბე­ბი კი­დევ იქ­ნე­ბა და უფ­რო მა­ღალ დო­ნე­ზეც, მი­ნის­ტ­რე­ბის დო­ნე­ზეც. გა­აქ­ტი­ურ­და თე­მა ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტ­როს რე­ფორ­მი­რე­ბას­თან და­კავ­ში­რე­ბით. ამას აუცი­ლებ­ლად მოჰ­ყ­ვე­ბა სა­კად­რო ცვლი­ლე­ბე­ბი - ახა­ლი ში­ნა­გან საქ­მე­თა მი­ნის­ტ­რი, მი­სი ახა­ლი მო­ად­გი­ლე და ა.შ.

- ამ ცვლი­ლე­ბე­ბით მმარ­­ვე­ლო­ბის რა ახა­ლი ეტა­პი და­იწყო, ან ამით რა დას­რულ­და?

- ცვლი­ლე­ბე­ბი შე­იძ­ლე­ბა ყო­ველ­თ­ვის კარ­გი არ იყოს, მაგ­რამ ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით ცვლი­ლე­ბე­ბი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნია. ჩვენ, თა­ვი­სუ­ფა­ლი დე­მოკ­რა­ტე­ბი ჯერ კი­დევ კო­ა­ლი­ცი­ის შექ­მ­ნამ­დე ვმუ­შა­ობ­დით ამ მონ­ს­ტ­რის დაშ­ლა­ზე, პრინ­ცი­პე­ბი­სა და კონ­ცეფ­ცი­ე­ბის დო­ნე­ზე. შემ­დ­გომ შე­იქ­მ­ნა კო­ა­ლი­ცია, რეს­პუბ­ლი­კე­ლე­ბიც ამას ემ­ხ­რო­ბოდ­ნენ, სრუ­ლი თან­ხ­მო­ბა იყო ამას­თან და­კავ­ში­რე­ბით. ეს ცვლი­ლე­ბე­ბი შე­იძ­ლე­ბა ცო­ტა დაგ­ვი­ა­ნე­ბუ­ლიც იყოს, მაგ­რამ სჯობს გვი­ან, ვიდ­რე არას­დ­როს - სა­მო­ქა­ლა­ქო კონ­ტ­რო­ლი არის უმ­ნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნე­სი, ეს მხო­ლოდ კოს­მე­ტი­კუ­რი ცვლი­ლე­ბა არ უნ­და იყოს.

- კო­­ლი­ცი­­ში ამის რე­სურ­სი არის?

- ძა­ლო­ვან სტრუქ­ტუ­რებს თუ გუ­ლის­ხ­მობთ, აქ ძა­ლი­ან ბევ­რი მა­ღა­ლი დო­ნის პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი მუ­შა­ობს. თუ­კი ადა­მი­ა­ნე­ბი შე­ირ­ჩე­ვი­ან არა ერ­თ­გუ­ლე­ბის, არა­მედ პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მის ნიშ­ნით, რომ­ლე­ბიც სა­ხელ­მ­წი­ფო­ებ­რი­ვად აზ­როვ­ნე­ბენ, - რე­სურ­სი ნამ­დ­ვი­ლად არ­სე­ბობს.

მუდ­მი­ვად არის სპე­კუ­ლა­ცი­ე­ბი იმის თა­ო­ბა­ზე, რომ ჯერ კი­დევ ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის მი­ერ და­ტო­ვე­ბუ­ლი სე­რი­ო­ზუ­ლი ბირ­თ­ვი არ­სე­ბობს. მე ამ მიდ­გო­მას არ ვი­ზი­ა­რებ. შე­იძ­ლე­ბა ზუს­ტი ანა­ლო­გი არც არის, მაგ­რამ სა­კუ­თარ მა­გა­ლით­ზე გეტყ­ვით - ჩე­მი ყო­ფი­ლი უწყე­ბა - ევ­რო­პულ და ევ­რო­ატ­ლან­ტი­კურ სტრუქ­ტუ­რებ­ში სა­ქარ­თ­ვე­ლოს სა­ხელ­მ­წი­ფო მი­ნის­ტ­რის აპა­რა­ტი გა­ცი­ლე­ბით პა­ტა­რა იყო, მაგ­რამ პო­ლი­ტი­კუ­რი სიმ­პა­ტი­ე­ბის მი­უ­ხე­და­ვად, არც ერთ ადა­მი­ანს არ და­უ­ტო­ვე­ბია სამ­სა­ხუ­რი. ეს იყო ჩე­მი პრინ­ცი­პუ­ლი პო­ზი­ცია.

- თქვე­ნი პარ­ტი­ის ლი­დე­რი, ირაკ­ლი ალა­სა­ნია ამ­ბობს, რომ ყო­ფი­ლი პრე­მი­­რის, ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის გა­რე­შე სა­ხე­ლი­სუფ­ლე­ბო გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბე­ბი არ მი­­ღე­ბა. "სა­მო­ქა­ლა­ქო" კონ­­რო­ლის აუცი­ლებ­ლო­ბა­ში ამას გუ­ლის­­მობთ?

- არა­ვი­თარ შემ­თხ­ვე­ვა­ში ამას არ ვგუ­ლის­ხ­მობ.

- ეთან­­მე­ბით ალა­სა­ნი­ას, რომ ქვე­ყა­ნა­ში ყვე­ლა მნიშ­­ნე­ლო­ვან გა­დაწყე­ტი­ლე­ბას ივა­ნიშ­ვი­ლი იღებს?

- და­ბე­ჯი­თე­ბით შე­მიძ­ლია გითხ­რათ ბო­ლო მოვ­ლე­ნებ­თან და­კავ­ში­რე­ბით - ეს არის გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა, რო­მე­ლიც მი­ი­ღე­ბო­და მხო­ლოდ და მხო­ლოდ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის დო­ნე­ზე.

- ეს ნორ­მა­ლუ­რად მი­გაჩ­ნი­ათ?

- არა, რა თქმა უნ­და და სწო­რედ ამი­ტომ სა­უბ­რობ­და ირაკ­ლი ალა­სა­ნია, რომ თუ­კი ასე­თი მნიშ­ვ­ნე­ლო­ბის გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა მი­ი­ღე­ბა ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლის მი­ერ და კი­დევ ერ­თხელ ვა­დას­ტუ­რებ, რომ ეს ასე იქ­ნე­ბო­და, უმ­ჯო­ბე­სია ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი იყოს რე­ა­ლუ­რი, ფაქ­ტობ­რი­ვი აღ­მას­რუ­ლე­ბე­ლი უმაღ­ლე­სი ხე­ლი­სუ­ფა­ლი პი­რი, ანუ მთავ­რო­ბის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლი ისე­ვე, რო­გორც იყო მა­ნამ­დე, მან მი­ი­ღოს და აღას­რუ­ლოს ამ­გ­ვა­რი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბე­ბი ლე­გი­ტი­მურ ინ­ს­ტი­ტუ­ცი­ურ ჩარ­ჩო­ებ­ში და პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბაც აიღოს თავ­ზე.

მე ვი­ყა­ვი ერთ-ერ­თი, თუ არა ყვე­ლა­ზე კა­ტე­გო­რი­უ­ლი წი­ნა­აღ­მ­დე­გი იმი­სა, რომ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი წა­სუ­ლი­ყო მთავ­რო­ბის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლო­ბი­დან, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბი­დან. მი­მაჩ­ნ­და, რომ მა­შინ ჯერ კი­დევ ძა­ლი­ან ად­რე იყო ივა­ნიშ­ვი­ლის წას­ლა. ვთვლი, რომ დღეს სა­ხე­ზეა სამ­წუ­ხა­რო მოვ­ლე­ნე­ბი, ვი­ნა­ი­დან ეს გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბე­ბი თა­ვი­სით რომ არ მი­უ­ღია, ძა­ლი­ან კარ­გად იცის თა­ვად ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვილ­მაც, მთელ­მა მთავ­რო­ბა­მაც და მთელ­მა ნა­ცი­ო­ნა­ლურ­მა ოც­ნე­ბა­მაც.

- რო­გორ ჩანს ეს ყვე­ლა­ფე­რი გა­რე­დან, ჩვე­ნი და­სავ­ლე­ლი პარ­­ნი­­რე­ბის თვალ­ში?

- უხერ­ხუ­ლად. ნამ­დ­ვი­ლად არა­სა­ხარ­ბი­ე­ლოდ.

- სა­ხელ­­წი­ფო მი­ნის­­რის რან­­ში და­უს­ვამთ თქვენ­­ვის კითხ­ვა ჩვენს და­სავ­ლელ პარ­­ნი­­რებს, რა წყო­ბაა ჩვენ­თან და ვინ მარ­თავს ქვე­ყა­ნას რა­ლუ­რად?

- ამ­გ­ვა­რი კითხ­ვა მუდ­მი­ვად ის­მე­ბო­და. ისიც უნ­და ვთქვა, რომ ჩე­მი მუ­შა­ო­ბის პე­რი­ოდ­ში, მას მე­რე, რაც ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი აღარ იყო პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რი, არც ერ­თხელ არ მი­მი­ღია მის­გან მი­თი­თე­ბა, დი­რექ­ტი­ვა, ინ­ს­ტ­რუქ­ცია - რა უნ­და გა­მე­კე­თე­ბი­ნა და რო­გორ მე­მუ­შა­ვა. მაგ­რამ კა­ბე­ლე­ბის საქ­მეს­თან და­კავ­ში­რე­ბით მის გა­მოს­ვ­ლას და ამ ბო­ლო მოვ­ლე­ნებს რომ შევ­ხე­დოთ რე­ა­ლუ­რად, - ძა­ლი­ან ნათ­ლად გა­მოჩ­ნ­და მი­სი აქ­ტი­უ­რი რო­ლი მთავ­რო­ბის საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში.

- ეს აშ­კა­რა გავ­ლე­ნა არ იგ­­ნო­ბო­და მა­შინ, რო­დე­საც მთავ­რო­ბა­ში მუ­შა­ობ­დით?

- არც ერთ შეხ­ვედ­რა­ზე არ ვყო­ფილ­ვარ ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვილ­თან მას მე­რე, რაც ის აღარ იყო პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რი. რა თქმა უნ­და, მთავ­რო­ბის წევ­რე­ბი ვიკ­რი­ბე­ბო­დით, კონ­კ­რე­ტულ თე­მებ­საც გან­ვ­ხი­ლავ­დით მთავ­რო­ბის სხდო­მა­ზეც და არამ­ხო­ლოდ სხდო­მა­ზე, არა­მედ მთავ­რო­ბის შე­მად­გენ­ლო­ბით. ერ­თი რამ, რაც შე­მიძ­ლია გითხ­რათ რომ იგ­რ­ძ­ნო­ბო­და, არის ის, რომ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბის და აღ­ს­რუ­ლე­ბის პრო­ცე­სი, ვა­დე­ბი იწე­ლე­ბო­და ძალ­ზე სე­რი­ო­ზუ­ლად. რე­ა­ლუ­რად, რაც შე­იძ­ლე­ბა ცალ­სა­ხად აღი­ნიშ­ნოს, აქ შე­ფერ­ხე­ბე­ბი იყო.

ერთ მა­გა­ლით­საც გეტყ­ვით - ახ­ლა მაქვს შე­საძ­ლებ­ლო­ბა, ბევ­რი ვი­მოგ­ზა­უ­რო რე­გი­ო­ნებ­ში. ყვე­ლა ჩვე­ნი აქ­ტი­ვის­ტი, პარ­ტი­ის თუ საკ­რე­ბუ­ლოს წევ­რი (და ნე­ბის­მი­ე­რი სხვა პარ­ტი­ის წარ­მო­მად­გე­ნე­ლიც) ერ­თხ­მად გეტყ­ვით - არ­ჩევ­ნე­ბის მე­რე არც ერ­თი, თუნ­დაც პა­ტა­რა მას­შ­ტა­ბის რე­გი­ო­ნუ­ლი, რა­ი­ო­ნუ­ლი, თე­მის დო­ნე­ზე და­გეგ­მი­ლი პრო­ექ­ტიც კი არ ხორ­ცი­ელ­დე­ბა რე­გი­ო­ნის სუს-ის ხელ­მ­ძღ­ვა­ნე­ლის თა­ნა­მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის გა­რე­შე. ად­გი­ლობ­რივ თვით­მ­მარ­თ­ვე­ლო­ბა­ში ჩვე­ნი პარ­ტი­ის წევ­რე­ბი გახ­დ­ნენ საკ­რე­ბუ­ლოს წევ­რე­ბი და ისი­ნი ერ­თხ­მად სა­უბ­რო­ბენ ამ ტი­პის პრობ­ლე­მა­ზე. ეს უს­წ­რა­ფე­სად არის გა­მო­სას­წო­რე­ბე­ლი. თვით­მ­მარ­თ­ვე­ლო­ბის კა­ნო­ნი და­დე­ბი­თად შე­ფას­და, მაგ­რამ რე­ა­ლო­ბა კა­ტე­გო­რი­უ­ლად გან­ს­ხ­ვა­ვე­ბუ­ლია.

- პარ­ლა­მენ­ტის ვი­ცე-სპი­კერ­მა მა­ნა­ნა კო­ბა­ხი­ძემ "თა­ვი­სუ­ფა­ლი დე­მოკ­რა­ტე­ბის" მი­სა­მარ­თით იკითხა ერთ-ერთ გა­და­ცე­მა­ში - ორი წე­ლი თუ არ ერე­­და ბა­ტო­ნი ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი მთავ­რო­ბის მუ­შა­­ბა­ში და თუ ამ ხნის მან­ძილ­ზე პრე­მი­­რი ღა­რი­ბაშ­ვი­ლი კარ­გად მუ­შა­ობ­და, თქვენ­­ვის ახ­ლა, უც­ბად ყვე­ლა­ფე­რი ცუ­დად რა­ტომ არი­სო... არ მი­გაჩ­ნი­ათ ეს ლო­გი­კურ კითხ­ვად?

- რე­ა­ლუ­რად, ჩვენ ყო­ველ­თ­ვის გვქნო­და სა­უ­ბა­რი იმა­ზე, რომ მთავ­რო­ბის საქ­მი­ა­ნო­ბა უნ­და გამ­ხ­და­რი­ყო ეფექ­ტუ­რი, მოქ­ნი­ლი, სწრა­ფი - ყო­ველ­თ­ვის გვქონ­და კო­ა­ლი­ცი­ის შიგ­ნით ეს სა­უბ­რე­ბი და ვერც ერ­თი პო­ლი­ტი­კუ­რი ძა­ლის და მთავ­რო­ბის წევ­რი ვერ იტყ­ვის იმას, რომ ჩვენ ამ პრობ­ლე­მებ­ზე არ ვსა­უბ­რობ­დით კო­ა­ლი­ცი­ის შიგ­ნით. ცხად­ზე ცხა­დია, ქალ­ბა­ტონ­მა მა­ნა­ნა კო­ბა­ხი­ძემ კარ­გად იცის, ვინ მი­ი­ღო ეს გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბე­ბი. ჩვენ ვსა­უბ­რობთ სის­ტე­მურ პრობ­ლე­მა­ზე, რო­მე­ლიც დღეს არ­სე­ბობს. მე ნამ­დ­ვი­ლად ვი­სურ­ვებ­დი, რომ ირაკ­ლი ღა­რი­ბაშ­ვი­ლი იქ­ნე­ბა ეს, თუ ვინც არ უნ­და იყოს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რი - იყოს ზედ­მი­წევ­ნით პა­სუ­ხის­მ­გე­ბე­ლი აღ­მას­რუ­ლე­ბელ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ზე, იყოს მოქ­ნი­ლი, თა­ვი­სუ­ფა­ლი, და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბე­ბის მი­ღე­ბი­სას და რჩე­ვის­თ­ვის ვინ ვის მი­ა­კითხავს, ნამ­დ­ვი­ლად არ არის პრობ­ლე­მა. მაგ­რამ, თუ­კი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის მი­სა­ღე­ბად მი­ა­კითხავს, ეს სე­რი­ო­ზუ­ლი პრობ­ლე­მაა.

- ახ­ლა­ხანს გა­მოქ­ვეყ­­და OSCE/ODHIR-ის მი­ერ ყო­ფი­ლი თა­ნამ­დე­ბო­ბის პი­რე­ბის სა­სა­მარ­­ლო პრო­ცე­სე­ბის მო­ნი­ტო­რინ­გის დას­­­ნა, სა­დაც აღი­ნიშ­ნა, რომ სა­ქარ­­ვე­ლოს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა სის­ტე­მა­ტუ­რად არ­­ვევ­და უდა­ნა­შა­­ლო­ბის პრე­ზუმ­­ცი­ას, რაცხავ­და რა დამ­ნა­შა­ვე­­ბად მათ, რო­მელ­თა და­ნა­შა­­ლიც სა­სა­მარ­­ლოს არ ჰქონ­და დად­გე­ნი­ლი. დას­­­ნა­ში ასე­ვე ნათ­­ვა­მია, რომ სა­ქარ­­ვე­ლოს თა­ნამ­დე­ბო­ბის პი­რე­ბის კო­მენ­ტა­რე­ბი სა­სა­მარ­­ლო პრო­ცე­სე­ბის შე­სა­ხებ მარ­­­­სა­ჯუ­ლე­ბის სის­ტე­მი­სად­მი სა­ზო­გა­დო­­ბის ნდო­ბას ასუს­ტებს. მო­ნი­ტო­რინ­გის პე­რი­ოდ­ში ალ­ბათ ის გან­ცხა­დე­ბაც შე­ვი­და, რო­მე­ლიც თქვენ­მა თა­ნა­გუნ­დელ­მა, სა­გა­რეო საქ­მე­თა ყო­ფილ­მა მი­ნის­­­მა მაია ფან­ჯი­კი­ძემ მი­ნის­­რის რან­­ში აშშ-ში ერთ-ერ­თი პირ­ვე­ლი ვი­ზი­ტი­სას გა­­კე­თა და ყო­ფილ მა­ღალ­ჩი­ნოს­ნებს კრი­მი­ნა­ლე­ბი უწო­და...

- ჯერ დაწ­ვ­რი­ლე­ბით არ გავ­ც­ნო­ბი­ვარ ამ დას­კ­ვ­ნას. მაგ­რამ ვი­ცი, რომ მთა­ვა­რი პრე­ტენ­ზი­ე­ბი პრო­კუ­რა­ტუ­რის მი­მართ არის. ვი­ზი­ა­რებ და­ვით უსუ­ფაშ­ვი­ლის სიტყ­ვებს იმას­თან და­კავ­ში­რე­ბით, რომ ზედ­მე­ტი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა მი­ე­ცა პრო­კუ­რა­ტუ­რას იმ ცვლი­ლე­ბე­ბით, რომ­ლი­თაც ის იუს­ტი­ცი­ის სა­მი­ნის­ტ­როს გა­მო­ე­ყო...

- ზედ­მე­ტი თა­ვი­სუფ­ლე­ბა არ­სე­ბობს?

- მოქ­მე­დე­ბის თა­ვი­სუფ­ლე­ბას ვგუ­ლის­ხ­მობ. ასე­ვე მინ­და გითხ­რათ, რომ რე­ა­ლუ­რად ძა­ლი­ან დი­დი კითხ­ვის ნიშ­ნის ქვეშ დგას პრო­კუ­რა­ტუ­რის პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლიზ­მის ხა­რის­ხი. ჩე­მი აზ­რით, პრო­კუ­რა­ტუ­რის რე­ფორ­მი­რე­ბა უნ­და იყოს ერთ-ერ­თი ყვე­ლა­ზე სწრა­ფად გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბუ­ლი რე­ფორ­მა. მოქ­მედ­მა აღ­მას­რუ­ლე­ბელ­მა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­მაც უნ­და აღი­ა­როს, რომ პრო­კუ­რა­ტუ­რის მი­მარ­თუ­ლე­ბით სე­რი­ო­ზუ­ლი ჩა­ვარ­დ­ნაა.

რაც შე­ე­ხე­ბა კონ­კ­რე­ტუ­ლად ამ დას­კ­ვ­ნას, ვი­ცი, რომ სა­უ­ბა­რი არის ასე­ვე სა­სა­მარ­თ­ლოს საქ­მი­ა­ნო­ბის ნაკ­ლო­ვა­ნე­ბებ­ზე.

ად­ვო­კა­ტე­ბის­გან მი­ღე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის სა­ფუძ­ველ­ზე შე­მიძ­ლია გითხ­რათ, რომ ე.წ. კა­ბე­ლე­ბის საქ­მე რე­ა­ლუ­რად ჩა­მო­იშ­ლე­ბა. ეს საქ­მე გახ­დე­ბა და­მოკ­ლეს მახ­ვი­ლი პრო­კუ­რო­რე­ბის კი­სერ­ზე. გი­დას­ტუ­რებთ ამას. ამ საქ­მეს მივ­ყ­ვე­ბით ბო­ლომ­დე.

რაც შე­ე­ხე­ბა გან­ცხა­დე­ბებს წი­ნას­წარ დამ­ნა­შა­ვე­ე­ბად გა­მოცხა­დე­ბის თა­ო­ბა­ზე - ყვე­ლას გვმარ­თებს სიფ­რ­თხი­ლე, ყვე­ლას - ჩვენ, თა­ვი­სუ­ფალ დე­მოკ­რა­ტებს, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბას, სხვა ოპო­ზი­ცი­ურ ძა­ლებს. ოპო­ზი­ცი­ას შე­და­რე­ბით ნაკ­ლე­ბი პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა აქვს, მაგ­რამ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში ყვე­ლამ კარ­გად უნ­და იცო­დეს, რომ თი­თო­ე­ულ სიტყ­ვას აუცი­ლებ­ლად მოყ­ვე­ბა რე­აქ­ცია სა­ერ­თა­შო­რი­სო ავ­ტო­რი­ტე­ტუ­ლი ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ე­ბის მხრი­დან.

ობი­ექ­ტუ­რო­ბის­თ­ვის უნ­და ით­ქ­ვას, რომ აღ­მას­რუ­ლე­ბე­ლი ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის უმაღ­ლე­სი პი­რე­ბი ბო­ლო პე­რი­ოდ­ში ცდი­ლო­ბენ, იყ­ვ­ნენ შეძ­ლე­ბის­დაგ­ვა­რად ფრთხი­ლი უდა­ნა­შა­უ­ლო­ბის პრე­ზუმ­ფ­ცი­ის კონ­ტექ­ს­ტ­ში, რა­საც ვერ ვიტყ­ვი პრო­კუ­რა­ტუ­რა­ზე, რო­მე­ლიც აკე­თებს გან­ცხა­დე­ბებს იმის თა­ო­ბა­ზე, რომ აღი­ა­რე­ბი­თი ჩვე­ნე­ბით მო­ტი­ვის გა­რე­შე და­ა­კა­ვეს ადა­მი­ა­ნე­ბი. დე­მოკ­რა­ტი­ულ სა­ხელ­მ­წი­ფო­ში ასე­თი პრო­კუ­რო­რე­ბის ბე­დი ნამ­დ­ვი­ლად დი­დი ხნის გარ­კ­ვე­უ­ლი იქ­ნე­ბო­და.

- ოპო­ზი­ცი­­ში წას­­ლის მი­­ხე­და­ვად, თქვე­ნი თა­ნა­გუნ­დე­ლე­ბი პარ­ლა­მენ­­ში ინარ­ჩუ­ნე­ბენ კო­მი­ტე­ტის თავ­­­დო­მა­რე­­ბის პოს­ტებს, ვი­ცე-სპი­კე­რიც გყავთ. არც თქვე­ნი თა­ნა­გუნ­დე­ლი, სა­ფი­ნან­სო სა­ბი­­ჯე­ტო კო­მი­ტე­ტის თავ­­­დო­მა­რე და­ვით ონოფ­რიშ­ვი­ლი გა­მო­ირ­ჩე­ვა კრი­ტი­კუ­ლი მო­საზ­რე­ბე­ბით, მა­გა­ლი­თად, ბი­­ჯე­ტის კა­ნო­ნის მი­სა­მარ­თით. რო­გორ თა­ნაცხოვ­რობთ კო­­ლი­ცი­ის სხვა პარ­ტი­ებ­თან პარ­ლა­მენ­­ში?

- ჩვენ არ ვებღა­უ­ჭე­ბით თა­ნამ­დე­ბო­ბებს და აღ­მას­რუ­ლე­ბელ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა­ში ეს და­ვამ­ტ­კი­ცეთ. სა­პარ­ლა­მენ­ტო ცხოვ­რე­ბა­ში კი გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბე­ბი უნ­და მი­ი­ღოს იმ ძა­ლამ, რო­მელ­საც აქვს ხმე­ბის დი­დი რა­ო­დე­ნო­ბა, ეს არის ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი ოც­ნე­ბა.

- თქვენ თვი­თონ რა­ტომ არ თმობთ სა­პარ­ლა­მენ­ტო თა­ნამ­დე­ბო­ბებს?

- ძა­ლინ მარ­ტი­ვია - ეს არის პო­ლი­ტი­კუ­რი ცხოვ­რე­ბის ნა­წი­ლი. ბუ­ნებ­რი­ვია, და­ვით ონოფ­რიშ­ვი­ლი ვერ იქ­ნე­ბა რა­დი­კა­ლუ­რად კრი­ტი­კუ­ლი ამ ბი­უ­ჯე­ტის მი­მართ, ისე­ვე რო­გორც მე, რად­გან ჩვენ მხა­რი და­ვუ­ჭი­რეთ ამ ბი­უ­ჯეტს. მა­გა­ლი­თად, ჩე­მი ყო­ფი­ლი უწყე­ბის საქ­მი­ა­ნო­ბის­თ­ვის ფი­ნან­სე­ბის საკ­მა­ოდ მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ზრდაც გან­ხორ­ცი­ელ­და. ვერ მო­ხერ­ხ­და თავ­დაც­ვის ისე­თი ბი­უ­ჯე­ტის მი­ღე­ბა, რო­გო­რიც სა­ჭი­რო იყო, მაგ­რამ მცი­რე­დი ზრდა არის. სა­გა­რეო საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტ­როს მი­მარ­თუ­ლე­ბი­თაც ასე­ვე საკ­მა­ოდ კარ­გი ცვლი­ლე­ბე­ბი გან­ხორ­ცი­ელ­და და­ფი­ნან­სე­ბის ზრდის მი­მარ­თუ­ლე­ბით. მაგ­რამ სხვა რე­ა­ლო­ბა დად­გა. ჩვენ დღეს ვართ ალ­ტერ­ნა­ტი­უ­ლი ძა­ლა, ვართ ოპო­ზი­ცი­ა­ში და ამი­ტომ ამ ბი­უ­ჯეტს ვერც წი­ნა­აღ­მ­დეგს მივ­ცემთ, ვერც მხარს და­ვუ­ჭერთ და პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბა­საც ვერ ავი­ღებთ, რად­გან პო­ლი­ტი­კის ანა­ბა­ნაა - ოპო­ზი­ცი­უ­რი ძა­ლა ბი­უ­ჯეტ­ზე პა­სუ­ხის­მ­გებ­ლო­ბას ვერ და არ აიღებს.

- თა­ნამ­დე­ბო­ბი­დან გა­დად­გო­მამ­დე ცო­ტა ხნით ად­რე, სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­­­მა მაია ფან­ჯი­კი­ძემ აგ­რე­სი­­ლი სა­გა­რეო პო­ლი­ტი­კის დაწყე­ბა და­­­ნონ­სა. დღეს ხორ­ცი­ლე­დე­ბა ამ­­ვა­რი სა­გა­რეო პო­ლი­ტი­კა?

- სამ­წუ­ხა­როდ, ვერ ვხე­დავ ნა­ბიჯს, რო­მე­ლიც ჩვე­ნი რე­კო­მენ­და­ცი­ის ნა­წი­ლიც იყო - ეს არის პირ­და­პი­რი კო­მუ­ნი­კა­ცია უმაღ­ლე­სი დო­ნის ლი­დე­რებ­თან. არ ვამ­ბობ, რომ ყო­ველ­დღი­უ­რად, ეს შან­სი ყო­ველ­თ­ვის არ გაქვს, მაგ­რამ ვთვლი, რომ აფხა­ზე­თის და ცხინ­ვა­ლის რე­გი­ო­ნის ანექ­სი­ის გა­მო რუ­სე­თის მი­მართ გა­დად­გ­მუ­ლი აგ­რე­სი­უ­ლი ნა­ბი­ჯე­ბი არის მსჯე­ლო­ბის სა­გა­ნი.

"მო­კავ­ში­რე­ო­ბი­სა და სტრა­ტე­გი­უ­ლი პარ­ტ­ნი­ო­რო­ბის შე­სა­ხებ" აფხა­ზეთ­თან გა­ფორ­მე­ბუ­ლი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბა, რე­ა­ლუ­რად, გან­წი­რუ­ლი იყო ხელ­მო­წე­რის­თ­ვის. ახ­ლაც გან­სა­ხორ­ცი­ე­ლე­ბე­ლია კონ­ტაქ­ტე­ბი უმაღ­ლეს დო­ნე­ებ­ზე აშშ-სთან, გერ­მა­ნი­ას­თან. ძა­ლი­ან მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი იყო გერ­მა­ნი­ის სა­გა­რეო საქ­მე­თა მი­ნის­ტ­რის ვი­ზი­ტი...

- ღა­მის­თე­ვით...

- დი­ახ, ღა­მის­თე­ვით. ჩემ­თ­ვის უც­ნო­ბი და ძა­ლი­ან სა­ინ­ტე­რე­სოა, რა გზავ­ნი­ლე­ბით ჩა­მო­ვი­და ბა­ტო­ნი შტა­ინ­მა­ი­ე­რი ასე მოკ­ლე პე­რი­ოდ­ში ორ­ჯერ.

- ჩვენს ბო­ლო ინ­ტერ­ვი­­ში (მა­შინ სა­ხელ­­წი­ფო მი­ნის­­რის თა­ნამ­დე­ბო­ბა­ზე იყა­ვით) პრო­რუ­სუ­ლი ჯგუ­ფე­ბის გა­აქ­ტი­­რე­ბას "სუს­ტი ფხა­კუ­რი" უწო­დეთ. ახ­ლა რას იტყ­ვით, გაძ­ლი­ერ­და ეს "ფხა­კუ­რი"?

- არა­თუ მა­შინ გა­ჩე­ნილ ჯგუ­ფებს, არა­მედ იმ პო­ლი­ტი­კურ ძა­ლებ­საც კი, რომ­ლე­ბიც ღია პრო­რუ­სულ პო­ლი­ტი­კას ატა­რე­ბენ, არა­ვი­თა­რი პერ­ს­პექ­ტი­ვა არ აქვთ. თუმ­ცა, მა­თი გა­აქ­ტი­უ­რე­ბა ნამ­დ­ვი­ლად სა­ხე­ზეა. ამ მი­მარ­თუ­ლე­ბით გან­სა­კუთ­რე­ბით აქ­ტი­უ­რობს ერ­თი კონ­კ­რე­ტუ­ლი ძა­ლა. მაგ­რამ ამას არა­ვი­თა­რი პერ­ს­პექ­ტი­ვა არ აქვს. ამ ძა­ლის ქმე­დე­ბა სა­ზო­გა­დო­ე­ბის შეც­დო­მა­ში შეყ­ვა­ნის და ნა­ტო-ში გა­წევ­რი­ა­ნე­ბის დაკ­ნი­ნე­ბის მცდე­ლო­ბაა. ეს არის აბ­სურ­დი და თვალ­ში ნაც­რის შეყ­რა ჩვე­ნი სა­ზო­გა­დო­ე­ბის­თ­ვის იმი­ტომ, რომ რუ­სე­თი, ჩვე­ნი პო­ლი­ტი­კუ­რი ლა­ვი­რე­ბის პი­რო­ბებ­შიც კი, არაფ­რის დათ­მო­ბას არ აპი­რებს.

- თქვენ მა­შინ მხარს უჭერ­დით კა­რა­სინ-აბა­ში­ძის მო­ლა­პა­რა­კე­ბებს. ახ­ლაც ასეა?

- ვთვლი, რომ ეს ორ­მ­ხ­რი­ვი არ­ხი გა­სახ­ს­ნე­ლი იყო და მა­შინ ამას მხარს ვუ­ჭერ­დი. ახ­ლა მი­მაჩ­ნია, რომ ამ ფორ­მატ­მა თა­ვი ამო­წუ­რა. მა­ში­ნაც ვამ­ბობ­დი, რომ თუ­კი აფხა­ზეთ­თან ხელ­შე­კუ­ლე­ბას მო­ე­წე­რე­ბა ხე­ლი, აბა­ში­ძე-კა­რა­სი­ნის შეხ­ვედ­რას არა­ვი­თა­რი აზ­რი არ ჰქონ­და. ბა­ტო­ნი ზუ­რა­ბი თვი­თონ არ­ქ­მევს ამას ცხელ ხაზს. ამ შეხ­ვედ­რე­ბის გა­რე­შეც შე­იძ­ლე­ბა ეს "ცხე­ლი ხა­ზი" არ­სე­ბობ­დეს, ამას არ ჭირ­დე­ბა სა­კითხე­ბის მომ­ზა­დე­ბა და ფიქ­რი იმ თე­მებ­ზე, რა­ზე იმ­ს­ჯე­ლონ მო­მა­ვალ შეხ­ვედ­რებ­ზე. რთუ­ლი პრობ­ლე­მის სწრა­ფად გა­დაწყ­ვე­ტა ტე­ლე­ფო­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბი­თაც შე­იძ­ლე­ბა.

მა­გა­ლი­თად, სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის პრო­დუქ­ცი­ის რუ­სულ ბა­ზარ­ზე დაბ­რუ­ნე­ბას მა­ში­ნაც მხარს ვუ­ჭერ­დი და ახ­ლაც მხარს ვუ­ჭერ.

- მი­­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ბა­ზა­რი პო­ლი­ტი­კუ­რია და რუ­სე­თის სურ­ვი­ლის მი­ხედ­ვით, ნე­ბის­მი­ერ დროს შე­იძ­ლე­ბა ჩა­­კე­ტოს?

- დი­ახ, ამის მი­უ­ხე­და­ვად. ბაზ­რის გახ­ს­ნამ ჩვენს ქვე­ყა­ნას კონ­კ­რე­ტუ­ლი სარ­გე­ბე­ლი მა­ინც მო­უ­ტა­ნა.

- სარ­გე­ბე­ლი უფ­რო მე­ტია, თუ იმ ბერ­კე­ტით გა­მოწ­ვე­­ლი ზი­­ნი, რაც ამ ბაზ­რის და სატ­რან­­პორ­ტო სივ­­ცის გახ­ნით მი­ვე­ცით რუ­სეთს?

- სოფ­ლის მე­ურ­ნე­ო­ბის პრო­დუქ­ცი­ის რუ­სულ ბა­ზარ­ზე დაბ­რუ­ნე­ბით არა­ვი­თა­რი ბერ­კე­ტი არ მიგ­ვი­ცია. სატ­რან­ს­პორ­ტო კო­მუ­ნი­კა­ცია სხვა სა­კითხია. ზუ­რაბ აბა­ში­ძეს ჰქონ­და ძა­ლი­ან მკა­ფიო ჩარ­ჩო­ებ­ში მოქ­ცე­უ­ლი კონ­კ­რე­ტუ­ლი და­ვა­ლე­ბა - სა­ვაჭ­რო ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბის, კულ­ტუ­რულ-ჰუ­მა­ნი­ტა­რუ­ლი კო­მუ­ნი­კა­ცი­ე­ბის აღ­დ­გე­ნა. ეს კონ­კ­რე­ტუ­ლად შე­ე­ხო სა­ჰა­ე­რო მი­მოს­ვ­ლას, რო­მელ­თან მი­მარ­თე­ბა­შიც ნე­გა­ტი­უ­რი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა მაქვს და მქონ­და კი­დეც მი­ნის­ტ­რო­ბის დროს, ეს არას­დ­როს და­მი­მა­ლავს. ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბი არ ყო­ფი­ლა გან­ხი­ლუ­ლი არც ერთ იმ შეხ­ვედ­რა­ზე პრე­მი­ერ-მი­ნის­ტ­რ­თან, რო­მელ­საც მე ვეს­წ­რე­ბო­დი.

- რუ­სეთ-სა­ქარ­­ვე­ლოს რკი­ნიგ­ზის აფხა­ზე­თის მო­ნაკ­ვე­თის და ავა­რეთ-კა­ხე­თის გზის აღ­­გე­ნას გუ­ლის­­მობთ?

- დი­ახ. რაც მო­მის­მე­ნია ბა­ტო­ნი ზუ­რაბ აბა­ში­ძის­გან, არას­დ­როს მათ არ გა­ნუ­ხი­ლავთ ეს კონ­კ­რე­ტუ­ლი პრო­ექ­ტე­ბი.

- ახალს რას ვი­ხი­ლავთ თა­ვი­სუ­ფა­ლი დე­მოკ­რა­ტე­ბის ბრძო­ლის სტრა­ტე­გი­­ში?

- მზა­დე­ბა 2016 წლის არ­ჩევ­ნე­ბის­თ­ვის. ასე­ვე პარ­ტი­უ­ლი ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რის მშე­ნებ­ლო­ბა, თან­ხე­ბის მო­ძი­ე­ბა, თა­ნას­წო­რი პო­ლი­ტი­კუ­რი საქ­მი­ა­ნო­ბის პი­რო­ბე­ბის შექ­მ­ნა. ის, რომ სუს-ი ოჯა­ხის წევ­რე­ბის და­ჭე­რით, ნარ­კო­ტი­კი­სა და იარა­ღის ჩა­დე­ბით არ ემუქ­რე­ბა ჩვენს აქ­ტი­ვის­ტებს, ეს უკ­ვე წინ გა­დად­გ­მუ­ლი ნა­ბი­ჯია, მაგ­რამ რო­დე­საც დღემ­დე აშან­ტა­ჟე­ბენ ჩვე­ნი აქ­ტი­ვის­ტე­ბის ოჯა­ხის წევ­რებს რე­გი­ო­ნებ­ში, ეს არის იმ საქ­მი­ა­ნო­ბის ძა­ლი­ან ცუ­დი გად­მო­ნაშ­თი, რო­მელ­საც "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბა" ეწე­ო­და. თუ "ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი ოც­ნე­ბაც" ამ გზით წა­ვა, სუს-ით და ძა­ლო­ვა­ნი სტრუქ­ტუ­რე­ბით, დღე­ვად­ნელ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ვერც ერ­თი პო­ლი­ტი­კუ­რი ძა­ლა ვერ გაძ­ლებს დიდ­ხანს. გნე­ბავთ, ამას ჩე­მი რჩე­ვა და­არ­ქ­ვით მათ­და­მი. ამ თე­მებს მუდ­მი­ვად წა­მოვ­წევთ ჩვენს სა­ერ­თა­შო­რი­სო პარ­ტ­ნი­ო­რებ­თან. ირაკ­ლი ალა­სა­ნი­ამ კა­ნა­და­ში და გან­სა­კუთ­რე­ბით, აშშ-ში და ვი­ზი­ტის დროს ისა­უბ­რა იმა­ზე, რომ ორ სა­კითხ­ზე უნ­და გა­ა­მახ­ვი­ლონ ყუ­რადღე­ბა სა­ერ­თა­შო­რი­სო პარ­ტ­ნი­ო­რებ­მა, ესაა თან­ხე­ბის მო­ზიდ­ვა­ში ხე­ლის არ­შეშ­ლა და რე­გი­ო­ნებ­ში ად­გი­ლებ­ზე თა­ნას­წო­რი, კონ­კუ­რენ­ტუ­ლი პო­ლი­ტი­კუ­რი პი­რო­ბე­ბის შექ­მ­ნა.

- თან­ხე­ბის მო­ზიდ­ვა­ში გეშ­ლე­ბათ ხე­ლი?

- ჯერ არ ვი­ცი, ამ მი­ა­მარ­თუ­ლე­ბით ვმუ­შა­ობთ და თუ ასე მოხ­დე­ბა, ამის შე­სა­ხებ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა გა­ი­გებს.

- თბი­ლი­სის მე­რი­­ში შე­სუ­ლია პრო­კუ­რა­ტუ­რა. ქა­ლა­ქის მერს, და­ვით ნარ­მა­ნი­­საც ხომ არ ვი­ხი­ლავთ ოპო­ზი­ცი­­ში?

- არა მგო­ნია. თუმ­ცა, არის ასე­თი გა­მოთ­ქ­მაც, - არა­სო­დეს თქვა არა­სო­დეს. შე­მიძ­ლია გითხ­რათ, რომ მე, პი­რა­დად, და­თო ნარ­მა­ნი­ას წე­სი­ე­რე­ბა­ში ეჭ­ვი ნამ­დ­ვი­ლად არ მე­პა­რე­ბა. თუ­კი რა­ღაც გა­დაც­დო­მებს და უკა­ნო­ნო ხარ­ჯებს ექ­ნე­ბა ად­გი­ლი და პრო­კუ­რა­ტუ­რა რა­მე საქ­მეს ბო­ლომ­დე კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რად, მი­იყ­ვანს, ჩვენ ბედს ძაღ­ლი არ და­ყეფს.

maia chalaganidze